Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 10 Unit 4 Trang 46 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 9

Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

Read the passage and answer the multiple-choice questions.

Read the passage and answer the multiple-choice questions.

Đọc bài văn và trả  lời các câu hỏi.

Three thousand years ago, Phoenicia was one of the small countries along the Mediterranean Sea. The Phoenicians were sailors and traders who rowed in large sailboats to countries along the Mediterranean. They traded goods with other countries. They also traded ideas with the people they met. In their travels, the Phoenicians came across a people who used an alphabet. Alphabetic writing has a letter for each sound. In those days, most writing was made up of signs. The signs stood for whole words. It was hard to remember and to write so many words. The Phoenicians needed a good way to keep business records. With the letters of an alphabet, the Phoenicians could write any word they wanted. They could keep records more easily with the help of their borrowed alphabet.

As the Phoenician traders went from country to country, the alphabet traveled with them. Other people liked the idea of using letters, too. Many began to use the same way of writing. In this manner, the alphabet spread to many lands. The letters were changed slowly over the centuries. But the alphabet we use today comes form the one used by the Phoenicians long ago.

Dịch

3000 năm trước, Phê-ni-xi là một trong những nước nhỏ dọc biển Địa Trung Hải. Người Phê- ni- xi là những thủy thủ và và thương nhân, những người mà chèo thuyền lớn tới các nước dọc biển Địa Trung Hải. Họ buôn bán hàng hóa với những nước khác. Họ cũng trao đổi ý tưởng với những người họ gặp. Trong những đi của họ, những người Phê-ni-xi những người sử dụng bảng chữ cái. Việc viết theo thứ tự chữ cái thì mỗi chữ cái có một âm thanh. Ngày đó, hầu như việc viết sử dụng các hình báo hiệu. Các tín hiệu là viết tắt của cả chữ. Nó khó để nhớ và viết quá nhiều từ. Người Phe-ni-xi cần một cách tốt để ghi lại những cuộc giao thương. Với những chữ của bảng chữ cái, người Phê-ni-xi có thể viết bất cứ từ nào họ muốn. Họ có thể ghi lại dễ dàng hơn với sự giúp đỡ  của những chữ cái đi mượn.

 Khi những thương nhân Phê-ni-xi đi từ nước này đén nước kia, bảng chữ cái được lan truyền. Những người khác cũng thích ý tưởng sử dụng các chữ cái. Nhiều người sử dụng cách viết tương tự. Trong lối thức này, bảng chữ cái được truyền đi tới nhiều vùng đất. Các chữ cái được thay đổi dần qua nhiều thế kỉ. Nhưng bảng chữ cái chúng ta sử dụng ngày nay là cái được sử dụng bởi người Phe-ni-xi rất lâu trước đó.

Questions

1. The Phoenicians traders traveled in ... (Thương nhân Phê-ni-xi đi lại bằng …. )

A. rowboats              B. steamboats

C. sailboats              D. clipper ships

2. Alphabetic writing uses ... . (Việc viết theo thứ các chữ cái sử dụng)

A. letters                  B. signs

C. ideas                   D. boats

3. The Phoenicians learned about an alphabet during their travels. ( Người Phê-ni-xi học bảng chữ cái trong suốt những chuyến đi của họ)

A. True            B. False            C. Not mentioned

4. You can guess from the passage that the Phoenicians ... ( Bạn có thể đoán từ bài văn rằng người Phê-ni-xi ….

A. borrowed records

B. lived on an island

C. were good businessmen

5.  Why did the Phoenicians start using an alphabet? ( Tại sao người Phê-ni-xi bắt đầu sử bảng chữ cái )

A. They did not know how to make signs.  (Họ không biết như thế nào để đưa tín hiệu)

B. They wanted a better way to keep records. (Họ muốn cách tốt hơn để ghi chép lại )

C. They wanted to trade it for valuable goods.  (Họ muốn buôn bán bảng chữ cái như hàng hóa giá trị )

6. On the whole, this story is about... (Nói chung, câu chuyện nói về )

A. sailors          B. Phoenicia             C. an alphabet

Đáp án: 

1. C                      3. A                      5. B

2. A                      4. C                      6. C

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 & lộ trình Up 10! trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều), theo lộ trình 3: Nền Tảng, Luyện Thi, Luyện Đề. Bứt phá điểm lớp 9, thi vào lớp 10 kết quả cao. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan