Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 6 Unit 4 Trang 40 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 9

Bình chọn:
4.3 trên 9 phiếu

Read the passage

Read the passage. ( Đọc đoạn văn)

All languages have rules for forming words and for ordering those words in meaningful sentences. In written languages, meaning is expressed through a system of characters and rules for combining those characters. In spoken languages, meaning is expressed through a system of sounds and rules for combining those sounds. Word order is more important in English than it is in some languages, such as Russian.

Like other languages English is always changing, but it changes very slowly. People invent new words, borrow words from other languages, and change the meaning of words as needed. For example, the English word byte was invented by computer specialists in 1959. The word tomato was borrowed from Nahuatl, an American Indian language spoken in Mexico. The word meat once referred to food in general. People learn English as well as languages by listening, copying what they hear, and using the language. Most schoolchildren learn their first language easily - and sometimes other languages as well.

Dịch bài:

Tất cả các ngôn ngữ đều có luật hình thành các từ và sắp xếp các từ thành câu có nghĩa. Trong ngôn ngữ viết, ngữ nghĩa được thể hiện qua hệ thống các đặc điểm và luật kết nói những đặc điểm với nhau. Trong ngôn ngữ nói, ngữ nghĩa đưuọc thể hiện hệ thông âm thanh và luật kết nối những âm thanh. Thứ tự những từ nhiều quan trọng trong tiếng anh hơn trong một vài ngôn ngữ khác, ví dụ như tiếng nga.

Giống như nhiều ngôn ngữ khác tiếng anh luôn thay đổ, nhưng nó thay đổi chậm. Con người phát mình ra từ mới, mượn từ từ những ngôn ngữ khác, và thay đổi nghĩa của từ khi cần. Ví dụ, từ tiếng anh "byte" được phát minh bởi chuyên viên máy tính năm 1959. Từ " tomato"  được mượn từ Nahuati, một loại ngôn ngữ Mỹ Ấn được nói ở Mexico. Từ " thịt" một lần đã được liên tưởng đến thức ăn nói chung. Con người học tiếng anh cũng nhưng ngôn ngữ khác bằng cách nghe, lặp lại cái họ nghe thấy, và sử dụng ngôn ngữ. Hầu hết học sinh học ngôn ngữ đầu tiên dễ dàng và thỉnh thoảng ngôn ngữ khác cũng  vậy.

a) Match the word or phrase in column A with its definition in column B. ( nối những từ ỏ cột A với  định nghĩa ở cột B)

            A

                                                B

1. order

2. character

3. specialist

4. refer to

5. byte

6. in general

a) a person who is an expert in a particular area of work or study

b) a unit of information stored in computers, equal to 8 BITS

c) as a whole

d) a letter, sign, symbol used in writing, printing

e) organize or arrange something

f) describe or be connected to something

b) Answer the questions.( Trả lời các câu hỏi)

a) What kinds of rules do all languages have?  (Các luật nào mà tất cả các ngôn ngữ đều có)

b) How is meaning expressed in written languages? in spoken languages? (Ngữ nghĩa được thể hiện như thế nào trong ngôn ngữ viết? trong ngôn ngữ nói)

c) What is more important in English in comparison with some languages? (Cái gì nhều quan trong hơn trong tiếng anh so vớicác ngôn ngữ khác)

d) How does English change? (Tiếng anh thay đổi như thế nào)

e) In English do people invent new words and borrow words from other languages? Give some examples. 

(Trong tiếng anh co người phát minh từ  mới và mượn từ từ những ngôn ngữ khác đúng không? Cho ví dụ.)

f) How do people learn English and languages in general? (Con người học tiếng anh và ngôn ngữ nói chung)

Đáp án

ý a)

1 - e               2 - d              3 - a

4 - f                5 - b              6 - c

ý b)

a) All languages have rules for forming words and for ordering those words in meaningful sentences.

(Tất cả các ngôn ngữ đều có luật hình thành các từ và sắp xếp các từ thành câu có nghĩa)

b) In written languages, meaning is expressed through a system of characters and rules for combining those characters. In spoken languages, meaning is expressed through a system of sounds and rules for combining those sounds.

( Trong ngôn ngữ viết, ngữ nghĩa được thể hiện qua hệ thống các đặc điểm và luật kết nói những đặc điểm với nhau. Trong ngôn ngữ nói, ngữ nghĩa đưuọc thể hiện hệ thông âm thanh và luật kết nối những âm thanh)

c) Word order is more important in English than it is in some languages, such as Russian.

(Thứ tự những từ nhiều quan trọng trong tiếng anh hơn trong một vài ngôn ngữ khác, ví dụ như tiếng nga.)

d) Like other languages English is always changing, but it changes very slowly.

(Giống như nhiều ngôn ngữ khác tiếng anh luôn thay đổ, nhưng nó thay đổi chậm.)

e) Yes, they do. For example, the English word byte was invented by computer specialists in 1959. The word tomato was borrowed from Nahuatl, an American Indian language spoken in Mexico. The word meat once referred to food in general.

(Có. Ví dụ , từ tiếng anh "byte" được phát minh bởi chuyên viên máy tính năm 1959. Từ " tomato"  được mượn từ Nahuati, một loại ngôn ngữ Mỹ Ấn được nói ở Mexico. Từ " thịt" một lần đã được liên tưởng đến thức ăn nói chung)

f) They learn English as well as languages by listening, copying what they hear, and using the language.

(Con người học tiếng anh cũng nhưng ngôn ngữ khác bằng cách nghe, lặp lại cái họ nghe thấy, và sử dụng ngôn ngữ.)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 & lộ trình Up 10! trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều), theo lộ trình 3: Nền Tảng, Luyện Thi, Luyện Đề. Bứt phá điểm lớp 9, thi vào lớp 10 kết quả cao. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan