Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 6 Unit 7 Trang 70 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 9

Bình chọn:
4.5 trên 4 phiếu

"to” + verb or verb + ”ing”? Use the correct form of a suitable verb from the box to complete each of the sentences below.

"to” + verb or verb + ”ing”? Use the correct form of a suitable verb from the box to complete each of the sentences below.

( "to” + verb or verb + ”ing”? . Sử dụng dạng đúng của động từ trong hộp để hoàn thành các câ bên dưới)

help   do        use         take         write

save      reduce       fix        spend     conserve     turn

Example: a) I need someone to help me with this problem. ( Tôi cần ai đó giúp tôi với vấn đề này )

a) I need someone _____me with this problem. (Tôi cần ai đó_______ tôi với vấn đề này)

b) I suggest_____a shortcut through the park. It'll take much less time. (Tôi gợi ý_________ đường tắt qua công viên. Nó mất ít thời gian hơn)

c) We're very worried about ______lots of money on energy in our home (Chúng ta đang lo lắng_________ nhiều tiền vào năng lượng trong nhà chúng ta)

d) Did you remember____ off the lights when you left?  (Bạn có nhớ là đã______ đèn khi rời đi chưa)

e) I suggest _______energy-saving bulbs___________our  electricity bill. (Tôi gợi ý_____ bóng đèn tiết kiệm năng lượng________ hóa đơn điện của chúng ta)

 f) John enjoys______ everything in his home by himself.  (John thích tự anh ấy _________- mọi thứ trong nhà anh ấy.)

g) I remember ______________  down her phone number already, but I can't find it anywhere. (Tôi nhớ ________ số điện thoại của cô ấy, nhưng tôi không thể tìm thấy nó ở chỗ nào hết)

h) What should I do______________ energy? (Tôi nên làm gì _______năng lượng)

i) The villagers are interested in________________ natural resources but they do not know how___________  so.

(Người dân làng quan tâm _________ nguồn tài nguyên thiên nhiên nhưng họ không biết như thế nào _______)

Đáp án

a) to help

b) taking

c) spending

d) to turn

e) using, to reduce

f) fixing

g) writing

h) to save

i) conserving, to do

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 & lộ trình Up 10! trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều), theo lộ trình 3: Nền Tảng, Luyện Thi, Luyện Đề. Bứt phá điểm lớp 9, thi vào lớp 10 kết quả cao. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan