Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

D.Reading-trang 7-Unit 1- Sách bài tập (SBT) tiếng anh lớp 9 mới

Bình chọn:
3.9 trên 9 phiếu

1. Choose the correct answer A,B,C or D to complete Mi's email to her new friend, Elisa. Chọn câu trả lời đúng A,B,C hoặc D để hoàn thành email của Mi gửi tới người bạn mới của cô ấy, Elisa.

1. Choose the correct answer A,B,C or D to complete Mi's email to her new friend, Elisa.
Chọn câu trả lời đúng A,B,C hoặc D để hoàn thành email của Mi gửi tới người bạn mới của cô ấy, Elisa.

Key - Đáp án:

1. C; 2. D; 3. B; 4. A; 5. A; 6. A; 7. C; 8. A

 

2.Fill each blank with a suitable word from the box to complete a passage about Doi Tam Drum-making.

Điền vào mỗi chỗ trống dưới đây với một từ thích hợp trong bảng để hoàn thành đoạn văn về Doi Tam-làng nghề làm trống.

 

Key - Đáp án:

1. famous; 2. introduced; 3. more; 4. amazed

5. takes; 6. follow; 7. since; 8. sold

 

3. Read a passage about the Somerset Levels and do the exercises that follow.

Đọc đoạn văn nói về Somerset Levels và làm bài tập dưới đây.

Key - Đáp án:

3a. 1.F; 2.C; 3.A; 4.D; 5.B; 6.E

3b. 1.F (It's one of the oldest.)

2.T

3.F

4.F (It's still plays an important role in the area now.)

5.T

6.T

3c. 1. They're in South West England.

2. More than three thousand acres.

3. He was amazed by the numerous products created by the basket makers.

4. Charcoal for artists, bower seats for gardens, lobster pots, balloon baskets, or willow coffins.

5. Yes, it is.

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 9 Mới - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan