Loigiaihay.com 2022

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

E. Writing – trang 34 – Unit 4 – Sách bài tập( SBT) tiếng Anh 7 mới

Bình chọn:
4.5 trên 20 phiếu

Rewrite the sentences, so that their meaning stays the same, using the beginning given for each. Viết lại các câu sau sao cho nghĩa không đổi, sử dụng phần đầu đã cho ở mỗi câu.

1. Rewrite the sentences, so that their meaning stays the same, using the beginning given for each.
Viết lại các câu sau sao cho nghĩa không đổi, sử dụng phần đầu đã cho ở mỗi câu.

1. The tickets to the show are too expensive for us.

- The tickets to the show cost________________________________.  

2. Khanh is a better painter than Giang.

- Giang can't_______________________________.

3. Charles Dickens' novels attract a lot of children.

- A lot of children_______________________________.         

4. Her book is not the same as mine.

- Her book is_______________________________.         

5. We can get to the art gallery in half an hour.

- It only_______________________________.

Key - Đáp án:

1. The tickets to the show cost too much for us.

2. Giang can't paint as well as Khanh.

3. A lot of children are attracted by Charles Dickens' novels.

4. Her book is different from mine.

5. It only takes half an hour to get to the art gallery.

2. Write an invitation to one of your friends or relatives, using the following:

- To: Live show of The Finger Family

- Time: 8 o'clock, Saturday night

- Place: The Big Theatre

- Time to meet: 7.45 p.m

Key - Đáp án: 

(Use Duong's letter in the textbook as example)

Xem mẫu thư của Dương.

3. Read the following facts and write a paragraph about Michael Jackson.

Đọc các chi tiết sau và viết một đoạn văn về Michael Jackson.

1. born: August 29,1958, Gary, Indiana, the US

___________________________________________

2. 1964 joined band "the Jackson Brothers".

___________________________________________

3. Began his solo career.

___________________________________________

4. called 'the King of Pop', got a lot of awards, including 13 Grammy Awards and 26 American Music Awards.

___________________________________________

5. 'Earth Song' - one of his most successful songs.

___________________________________________

6. died June 25, 2009, Los Angeles, California, the US.

___________________________________________

Key - Đáp án:

(Sample answers)

Đáp án gợi ý:

Michael Jackson was born on August 29, 1958, in Gary, Indiana, the United States. In 1964, Michael joined the band 'the Jackson Brothers'. He began his solo career in 1971. He was called 'the King of Pop', and in his career, he got a lot of awards, including 13 Grammy Awards and 26 American Music Awards. 'Earth Song' is one of his most successful songs. He died on June 25, 2009 in Los Angeles, California, the US.

          

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 7 Mới - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan