Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

E. Writing - trang 8 Unit 1 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 10 mới

Bình chọn:
3.4 trên 9 phiếu

Fill the gaps with the words in the box. More than one word can be suitable for some gaps.

E. Writing - Viết

1. Fill the gaps with the words in the box. More than one word can be suitable for some gaps.

Điền từ trong ô vào khoảng trống. Hơn một từ có thể phù hợp với một vài khoảng trống.

Regular exercise brings us many benefìts. (1) ____________, it helps to reduce the risk of obesity. (2) ____________, it lowers blood pressure and cholesterol levels. (3) ____________, the likelihood of heart disease is lower. (4) ____________, exercise makes your muscles and bones stronger. (5) ____________, if you exercise regularly, you will have less depression and anxiety as well. (6) ____________ it is very important to invest time in doing this to improve the quality of your daily life.

KEY

1. First                      

2. Second                              

3.Therefore

4. Third/ Also/ In addition

5. Also/ In addition (if ‘Also’ or ‘In addition’ is not used in 4)

6. In short

 

2. Use the following research fìndings to write a short paragraph. Include one sentence to introduce the topic and one sentence to conclude it. Remember to use connectors to organise your ideas.

Sử dụng những kết quả nghiên cứu dưới đây để viết một đoạn văn ngắn. bao gồm 1 câu để giới thiệu chủ đề và 1 câu để kết luận nó. Hãy nhớ rằng sử dụng các từ nối để hệ thống ý của bạn.

1. Teens who use social media too much have lower grades. (Thiếu niên dùng mạng xã hội quá nhiều bị điểm thấp hơn)

2. Using social media can cause anxiety and depression. (Sử dụng mạng xã hội có thể gây ra lo lắng và trầm cảm)

3. If teens put private information on social media networks, it could be dangerous because people may use the information for bad purposes. (Nếu thiếu niên đặt thông tin riêng tư lên mạng xã hội, có thể nguy hiểm nếu người ta dùng thông tin đó cho mục đích sai trái)

SUGGESTED ANSWER

Research has shown that using social media too often may have negative effects on teenagers. First, it is said that teens who use social media too much have lower grades. Second, using social media could cause anxiety and depression. In addition, if teenagers put private information on social netvvork sites, it could be dangerous because people may use the information for bad purposes. In short, it is necessary to be aware of possible harmful effects of social media in order to avoid unwanted consequences.

 

3. Write a paragraph about your favourite ieisure activity and the reasons why you enjoy doing it. Use the connectors in Writing 1.

Viết một đoạn văn về hoạt động giải trí yêu thích của bạn và lí do tại sao bạn thích làm việc đó. Sử dụng từ liên kết ở Writing 1.

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 8 Mới - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 & lộ trình Up 10! trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều), theo lộ trình 3 bước: Nền Tảng, Luyện Thi, Luyện Đề. Bứt phá điểm lớp 9, thi vào lớp 10 kết quả cao. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan