Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 107, 108 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 1 - Kết nối tri thức

Bình chọn:
3.2 trên 10 phiếu

Giải Vở bài tập Toán 3 trang 107, 108 Kết nối tri thức tập 1 bài 42. Ôn tập biểu thức số tiết 2. Bài 5. Viết dấu phép tính “+, x, :” thích hợp vào ô trống để được biểu thức:

Bài 1 trang 107 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Tính giá trị của biểu thức.

Phương pháp:

Nếu trong biểu thức có dấu ngoặc thì ta thực hiện các phép tính ở trong ngoặc trước.

Lời giải:

a) 75 – (68 – 23) = 75 – 45                       

                          = 30                                                     

b) 8 x (63 : 7) = 8 x 9  

                      = 72

c) 67 + (56 + 44) = 67 + 100                           

                           = 167                                                    

d) 42 : (2 x 3) = 42 : 6

                      = 7

Bài 2 trang 108 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Tính giá trị của biểu thức bằng cách thuận tiện.

a) 79 + 57 + 43 = ........................

                        = .......................                           

b) 50 x 4 x 2 = .............................

                    = .............................

Phương pháp:

Bước 1: Nhóm hai số có tổng hoặc tích là số tròn chục, tròn trăm.

Bước 2: Thực hiện phép tính trong ngoặc trước.

Lời giải:

a) 79 + 57 + 43 = 79 + (57 + 43)                               

                        = 79 + 100                                                             

                        = 179   

b) 50 x 4 x 2 = (50 x 2) x 4      

                    = 100 x 4

                    = 400                  

Bài 3 trang 108 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Nối mỗi biểu thức với số là giá trị của biểu thức đó.

Phương pháp:

Tính giá trị của mỗi biểu thức:

- Nếu trong biểu thức có dấu ngoặc thì ta thực hiện các phép tính ở trong ngoặc trước.

- Nếu trong biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia ta thực hiện các phép tính nhân, chia trước; rồi thực hiện các phép tính cộng, trừ sau

Lời giải:

5 x (35 – 25) = 5 x 10

                    = 50

(54 + 36) : 3 = 90 : 3

                     = 30

(12 + 18) x 4 = 30 x 4

                     = 120

132 – 84 : 2 = 132 – 42

                   = 90

Ta nối như sau: 

Bài 4 trang 108 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Người ta đóng 280 cái bánh vào các hộp, mỗi hộp 8 cái bánh. Sau đó đóng các hộp vào các thùng, mỗi thùng 5 hộp. Hỏi người ta đóng được bao nhiêu thùng bánh như vậy?

Phương pháp:

Bước 1: Tính số hộp bánh = Số cái bánh có tất cả : Số cái bánh trong mỗi hộp

Bước 2: Tính số thùng bánh đóng được = Số hộp bánh đóng được : Số hộp bánh trong mỗi thùng

Lời giải:

Tóm tắt:

1 hộp: 8 cái bánh

1 thùng: 5 hộp

280 cái bánh: ..... thùng?

Bài giải

Số hộp bánh đóng được là:

280 : 8 = 35 (hộp)

Số thùng bánh đóng được là:

35 : 5 = 7 (thùng)

Đáp số: 7 thùng bánh

Bài 5 trang 108 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Viết dấu phép tính “+, x, :” thích hợp vào ô trống để được biểu thức:

Phương pháp:

- Để biểu thức trên có giá trị lớn nhất thì phép tính trong ngoặc phải có kết quả lớn nhất.

- Để biểu thức trên có giá trị bé nhất thì phép tính trong ngoặc phải có kết quả bé nhất.

Lời giải:

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan