Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 34 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 1 - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 12. Bảng nhân 9, bảng chia 9 tiết 3 trang 34 Vở bài tập toán 3 tập 1 kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 1, 2, 3, 4 trang 34. Bài 4. Tìm hai số bé hơn 5 và có thương là 2.

Bài 1 trang 34 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Dựa vào bảng nhân, chia hãy tính:

a) 9 x 5 = ........                b) 6 x 4 = ........                 

c) 72 : 9 = ........               d) 42 : 6 = ........

Phương pháp:

Tính nhẩm dựa vào bảng nhân 9 và bảng chia 9 đã học.

Lời giải:

Nhẩm lại bảng nhân, chia đã học để thực hiện phép tính.

a) 9 × 5 = 45

b) 6 × 4 = 24

c) 72 : 9 = 8

d) 42 : 6 = 7

Bài 2 trang 34 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Số?

Phương pháp:

- Để tìm tích ta lấy thừa số nhân với thừa số.

- Để tìm thương ta lấy số bị chia chia cho số chia

Lời giải:

Bài 3 trang 34 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

a) Mội đội múa rồng có 9 người. Hỏi 3 đội múa rồng như vậy có bao nhiêu người?

b) Nếu tất cả số người múa rồng ở câu a chuyển sang múa lân, mỗi đội 3 người thì được bao nhiêu đội múa lân?

Phương pháp:

a) Số người ở 3 đội múa rồng = Số người ở mỗi đội múa rồng x 3

b) Số đội múa lân = Số người múa rồng : Số người mỗi đội múa lân

Lời giải:

a) 3 đội múa rồng như vậy có số người là:

9 × 3 = 27 (người)

b) Có 27 người múa rồng ở câu a chuyển sang múa lân.

Số đội múa lân là:

27 : 3 = 9 (đội)

Đáp số: a) 27 người 

              b) 9 đội

Bài 4 trang 34 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Tìm hai số bé hơn 5 và có thương là 2.

Phương pháp:

Tính nhẩm để tìm hai số có thương là 2, và bé hơn 5

Lời giải:

Ta có:  4 : 2 = 2

           2 : 1 = 2

Vậy hai số cần tìm là 4 và 2 hoặc 2 và 1.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan