Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 6.31, 6.32, 6.33, 6.34, 6.35 trang 24 SGK Toán 8 Kết nối tri thức tập 2

Bình chọn:
4.3 trên 6 phiếu

Giải sách giáo khoa Toán lớp 8 trang 24 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 2: bài 6.31, 6.32, 6.33, 6.34, 6.35. Một xưởng may lập kế hoạch may 80000 bộ quần áo trong x (ngày). Nhờ cải tiến kĩ thuật, xưởng đã hoàn thành kế hoạch sớm 11 ngày và may vượt kế hoạch 100 bộ quần áo.

Bài 6.31 trang 7 SGK Toán 8 tập 2 - Kết nối tri thức

Thực hiện phép tính đã chỉ ra:

\(a)\frac{1}{{xy}} + \frac{1}{{yz}} + \frac{1}{{z{\rm{x}}}}\)

\(b)\frac{x}{{2{\rm{x}} - y}} + \frac{y}{{2{\rm{x}} + y}} + \frac{{3{\rm{x}}y}}{{{y^2} - 4{{\rm{x}}^2}}}\)

Phương pháp:

Thực hiện theo quy tắc cộng hai phân thức

Lời giải:

Bài 6.32 trang 7 SGK Toán 8 tập 2 - Kết nối tri thức

Thực hiện phép tính:

\(\begin{array}{l}a)\frac{{4{\rm{x}} - 6}}{{5{{\rm{x}}^2} - x}}.\frac{{25{{\rm{x}}^2} - 10{\rm{x}} + 1}}{{27 + 8{{\rm{x}}^3}}}\\b)\frac{{2{\rm{x}} + 10}}{{{{\left( {x - 3} \right)}^2}}}:\frac{{{{\left( {x + 5} \right)}^3}}}{{{x^2} - 9}}\end{array}\)

Phương pháp:

Thực hiện theo quy tắc nhân, chia hai phân thức đại số

Lời giải:

Bài 6.33 trang 7 SGK Toán 8 tập 2 - Kết nối tri thức

Thực hiện phép tính:

\(\begin{array}{l}a)\frac{{4{{\rm{x}}^2} - 1}}{{16{{\rm{x}}^2} - 1}}.\left( {\frac{1}{{2{\rm{x}} + 1}} + \frac{1}{{2{\rm{x}} - 1}} + \frac{1}{{1 - 4{{\rm{x}}^2}}}} \right)\\b)\left( {\frac{{x + y}}{{xy}} - \frac{2}{x}} \right).\frac{{{x^3}{y^3}}}{{{x^3} - {y^3}}}\end{array}\)

Phương pháp:

Thực hiện cộng (trừ) trong ngoặc trước rồi tính đến phép nhân

Lời giải:

Bài 6.34 trang 7 SGK Toán 8 tập 2 - Kết nối tri thức

Cho biểu thức

a) Rút gọn \(P = \frac{{{x^2} - 6{\rm{x}} + 9}}{{9 - {x^x}}} + \frac{{4{\rm{x  +  8}}}}{{x + 3}}\)

b) Tính giá trị của P tại x = 7

c) Chứng tỏ \(P = 3 + \frac{2}{{x + 3}}\). Từ đó tìm tất cả các giá trị nguyên của x sao cho biểu thức đã cho nhận giá trị nguyên 

Phương pháp:

a) Rút gọn phân thức bằng cách cộng hai phân thức đã cho với nhau.

b) Thay giá trị x = 7 vào phân thức đã rút gọn

c) Ta tính: \(P - 3 - \frac{2}{{x + 3}} = 0 \Rightarrow P = 3 + \frac{2}{{x + 3}}\)

Lời giải:

         Vậy giá trị của P bằng 3,2 tại x = 7.

Nếu x và P là những số nguyên thì   là số nguyên, do đó x + 3 là ước số nguyên của 2.

Vì vậy x + 3 ∈">  {1; 2; –1; –2} hay x ∈">  {–2; –1; –4; –5} (các giá trị này của x đều thỏa mãn điều kiện xác định của P).

Vậy x ∈">  {–2; –1; –4; –5}.

Bài 6.35 trang 7 SGK Toán 8 tập 2 - Kết nối tri thức

Một xưởng may lập kế hoạch may 80000 bộ quần áo trong x (ngày). Nhờ cải tiến kĩ thuật, xưởng đã hoàn thành kế hoạch sớm 11 ngày và may vượt kế hoạch 100 bộ quần áo.

a) Hãy viết phân thức theo biến x biểu thị số bộ quần áo mỗi ngày xưởng may được theo kế hoạch

b) Viết phân thức biểu thị số bộ quần áo thực tế xưởng may được mỗi ngày

c) Viết biểu thức biểu thị số bộ quần áo mỗi ngày xưởng may được nhiều hơn so với kế hoạch

d) Nếu theo kế hoạch, mỗi ngày xí nghiệp may 800 bộ quần áo thì nhờ cải tiến kĩ thuật, mỗi ngày xưởng may được nhiều hơn so với kế hoạch bao nhiêu bộ quần áo 

Phương pháp:

Dựa vào bài toán viết phân thức biểu thị số bộ quần áo mỗi ngày theo kế hoạch và theo thực tế.

Lời giải:

a) Theo kế hoạch, xưởng dự định may 80 000 bộ quần áo trong x (ngày), vì vậy số bộ quần áo mỗi ngày xưởng dự định may là (bộ).

b) Thực tế, xưởng vượt kế hoạch 100 bộ quần áo và hoàn thành sớm 11 ngày. Do đó thực tế xưởng may được 80 100 bộ quần áo trong x – 11 (ngày). Như vậy, thực tế số bộ quần áo mỗi ngày xưởng may được là   (bộ).

c) Mỗi ngày xưởng may được nhiều hơn so với kế hoạch là  (bộ).

d) Nếu theo kế hoạch mỗi ngày xí nghiệp may được 800 bộ quần áo thì thời gian hoàn thành theo kế hoạch là 80 000 : 800 = 100 ngày, do đó x = 100. Như vậy, mỗi ngày xưởng may được nhiều hơn so với kế hoạch là giá trị của biểu thức tìm được trong câu c tại x = 100, cụ thể là 

= 900 − 800 =100  (bộ quần áo).

Sachbaitap.com 

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan