Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải VBT Toán 3 trang 27, 28 - Xếp hình - Chân trời sáng tạo tập 1

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 1, 2, 3 trang 27, bài 1, 2 trang 28 Vở bài tập Toán lớp 3 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài Xếp hình.

I. THỰC HÀNH

Bài 1 trang 27 VBT Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Nối các hình phẳng (theo mẫu).

Kể tên các hình phẳng, các hình khối ở trên.

Trả lời:

* Nối các hình phẳng:

* Kể tên các hình phẳng, hình khối ở trên:

- Các hình phẳng: Hình tam giác, hình vuông, hình tứ giác.

- Các hình khối: Khối lập phương, khối hộp chữ nhật, khối trụ, khối cầu.

Bài 2 trang 27 VBT Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Các hình sau được ghép bởi các hình A, B, C trong bài 1.

Viết A, B hoặc C vào mỗi hình dưới đây.

Trả lời:

a) Hình a) được tạo thành từ 1 tứ giác và 1 tam giác vuông.
Do đó hình a) được tạo thành từ 2 hình B và C.

b) Hình b) được tạo thành từ 1 tứ giác và 1 tam giác.

Do đó hình b) được tạo thành từ 2 hình A và C.

Vậy ta điền như sau: 

Bài 3 trang 27 VBT Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Xếp hình học sinh vui chơi.

Trả lời:

Học sinh tự thực hành

II. LUYỆN TẬP

Bài 1 trang 28 VBT Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Nối mỗi mảnh giấy ở hàng dưới với ô trống trên tờ giấy.

Trả lời:

Dịch chuyển vị trí các hình sao cho mỗi mảnh dưới ở dưới có hình dạng giống với ô trống trên tờ giấy.

Ta nối như sau:

Bài 2 trang 28 VBT Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Số?

Trả lời:

- Hình thứ nhất có 1 khối lập phương

- Hình thứ hai có 3 khối lập phương

- Hình thứ ba có 6 khối lập phương

- Hình thứ tư có 10 khối lập phương

Ta thấy:

(Số khối lập phương ở hình thứ hai) = (Số khối lập phương ở hình thứ nhất) + 2

(Số khối lập phương ở hình thứ ba) = (Số khối lập phương ở hình thứ hai) + 3

(Số khối lập phương ở hình thứ tư) = (Số khối lập phương ở hình thứ ba) + 4

Như vậy:

(Số khối lập phương ở hình thứ năm) = (Số khối lập phương ở hình thứ tư) + 5

Do đó số khối lập phương ở hình 5 là: 10 + 5 = 15 (hình)

Kết luận: Hình thứ năm có 15 khối lập phương.

Bài 3 trang 28 VBT Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Số?

Trả lời:

Thực hành đếm số khối lập phương có trong hình vẽ rồi kết luận.

Như vậy có 68 khối lập phương để xếp hình tường rào.

Bài 4 trang 28 VBT Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

ĐẤT NƯỚC EM. Tìm vị trí tỉnh Hà Giang trên bản đồ Việt Nam (SGK trang 96).

Trả lời:

Học sinh tự thực hành.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan