Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải VBT Toán 3 trang 29, 30 - Chân trời sáng tạo tập 1 - Xem đồng hồ

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 1, 2 trang 29, bài 1, 2, 3, 4 trang 30 Vở bài tập Toán lớp 3 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài Xem đồng hồ.

Đếm thêm 5 theo chiều mũi tên rồi viết số vào chỗ chấm trang 29 VBT Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Trả lời:

Đồng hồ thứ nhất: Tính theo cùng chiều kim đồng hồ, khoảng cách giữa hai số cách nhau 5 phút, bắt đầu xuất phát từ số 12.

Vậy ta điền vào chỗ chấm như sau:

Đồng hồ thứ hai: Tính theo ngược chiều kim đồng hồ, khoảng cách giữa hai số cách nhau 5 phút, bắt đầu xuất phát từ số 12.

Vậy ta điền vào chỗ chấm như sau:

I. THỰC HÀNH

Bài 1 trang 29 VBT Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Viết cách đọc giờ.

Trả lời:

Ta điền vào chỗ chấm như sau:

* Đồng hồ 1: Kim giờ nằm trong khoảng số 7 và số 8, kim phút chỉ số 1.

Do đó đồng hồ chỉ 7 giờ 10 phút.

* Đồng hồ 2: Kim giờ nằm trong khoảng số 4 và số 5, kim phút chỉ số 3.

Do đó đồng hồ chỉ 4 giờ 15 phút.

* Đồng hồ 3: Kim giờ nằm trong khoảng số 11 và số 12, kim phút chỉ số 5.

Do đó đồng hồ chỉ 11 giờ 25 phút.

* Đồng hồ 4: Kim giờ nằm trong khoảng số 10 và số 11, kim phút chỉ số 6.

Do đó đồng hồ chỉ 10 giờ 30 phút hay 10 giờ rưỡi.

* Đồng hồ 5: Kim giờ nằm trong khoảng số 12 và số 1, kim phút chỉ số 10.

Do đó đồng hồ chỉ 12 giờ 50 phút hay 1 giờ kém 10 phút.

* Đồng hồ 6: Kim giờ chỉ số 1, kim phút chỉ số 12.

Do đó đồng hồ chỉ 1 giờ.

Bài 2 trang 30 VBT Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Vẽ kim phút để phù hợp với cách đọc giờ.

Trả lời:

a) Đồng hồ chỉ 3 giờ 25 phút.

Do đó kim giờ nằm trong khoảng số 3 và số 4, kim phút chỉ số 5.

b) Đồng hồ chỉ 7 giờ 50 phút.

Do đó kim giờ nằm trong khoảng số 7 và số 8, kim phút chỉ số 10.

b) Đồng hồ chỉ 11 giờ kém 20 phút.

Do đó kim giờ nằm trong khoảng số 10 và số 11, kim phút chỉ số 8.

Ta vẽ kim phút như sau:

II. LUYỆN TẬP

Bài 1 trang 30 VBT Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Nối đồng hồ phù hợp với cách đọc.

Trả lời:

+ Đồng hồ 1: Kim giờ chỉ số 10, kim phút chỉ số 1.

Do đó đồng hồ chỉ 10 giờ 5 phút.

+ Đồng hồ 2: Kim giờ nằm trong khoảng số 3 và số 4, kim phút chỉ số 3.

Do đó đồng hồ chỉ 3 giờ 15 phút.

+ Đồng hồ 3: Kim giờ nằm trong khoảng số 2 và số 3, kim phút chỉ số 9.

Do đó đồng hồ chỉ 2 giờ 45 phút hay 3 giờ kém 15 phút.

+ Đồng hồ 4: Kim giờ nằm trong khoảng số 10 và số 11, kim phút chỉ số 5.

Do đó đồng hồ chỉ 10 giờ 25 phút.

Bài 2 trang 30 VBT Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Viết cách đọc giờ.

Trả lời:

Đọc lần lượt theo thứ tự từ trái qua phải, số đứng trước dấu : là giờ, số đứng sau dấu : là phút.

Bài 3 trang 30 VBT Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Nối các đồng hồ chỉ cùng thời gian buổi tối.

Trả lời:

+ Đồng hồ 1: Kim giờ nằm trong khoảng số 7 và số 8, kim phút chỉ số 11.

Do đó đồng hồ chỉ 7 giờ 55 phút tối hay 19 giờ 55 phút (19 : 55).

+ Đồng hồ 2: Kim giờ chỉ số 9, kim phút chỉ số 12.

Do đó đồng hồ chỉ 9 giờ tối hay 21 giờ (21 : 00).

+ Đồng hồ 3: Kim giờ nằm trong khoảng số 8 và số 9, kim phút chỉ số 4.

Do đó đồng hồ chỉ 8 giờ 20 phút tối hay 20 giờ 20 phút (20 : 20).

Ta nối các đồng hồ chỉ cùng thời gian buổi tối như sau:

Bài 4 trang 30 VBT Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Số?

a) Chúng em bắt đầu liên hoan văn nghệ lúc ……. giờ …… phút và kết thúc lúc ……. giờ kém …….. phút.

b) Buổi liên hoan văn nghệ kéo dài trong ……. phút.

Trả lời:

a) + Bắt đầu: Kim giờ nằm trong khoảng số 9 và số 10, kim phút chỉ số 5.

Do đó đồng hồ chỉ 9 giờ 25 phút.

+ Kết thúc: Kim giờ nằm trong khoảng số 9 và số 10, kim phút chỉ số 11.

Do đó đồng hồ chỉ 9 giờ 55 phút hay 10 giờ kém 5 phút.

Kết luận: Chúng em bắt đầu liên hoan văn nghệ lúc 9 giờ 25 phút và kết thúc lúc 10 giờ kém 5 phút.

b) Dùng mô hình đồng hồ để đếm thêm 5 phút.

Buổi liên hoan văn nghệ bắt đầu khi kim phút chỉ số 5 và kết thúc khi kim phút chỉ số 11.

Kết luận: Buổi liên hoan văn nghệ kéo dài trong 30 phút.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan