Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải VBT Toán 3 trang 35 - Chân trời sáng tạo tập 1 - Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo)

Bình chọn:
2.8 trên 6 phiếu

Giải bài 1, 2 trang 34 Vở bài tập Toán lớp 3 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo).

Có bao nhiêu cuộn rơm? trang 35 VBT Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Trả lời:

Viết vào chỗ chấm trang 35 VBT Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Trả lời:

I. LUYỆN TẬP

Bài 1 trang 35 VBT Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Tính giá trị của biểu thức.

Trả lời:

Nếu trong biểu thức chỉ chứa các phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì ta thực hiện phép tính nhân, chia trước rồi thực hiện phép tính cộng, trừ sau:

a) 80 – 2 × 7

= 80 – 14

= 66

b) 35 + 12 : 2

= 35 + 6

= 41

c) 45 : 5 – 9

= 9 – 9

= 0

 

Bài 2 trang 35 VBT Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Đúng ghi đ, sai ghi s.

a) 70 – 15 + 35 = 90

b) 50 : 5 × 2 = 20

c) 8 + 2 × 5 = 50

Trả lời:

Bài 3 trang 35 VBT Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Trả lời:

- Bên ngoài khay: 9 quả

- Ở trong khay: 5 × 7 = 35 (quả).

(do trong khay có 7 phần cà chua, mỗi phần có 5 quả).

- Viết dấu phép tính: 9 + 5 × 7 = 9 + 35 = 44

Có tất cả 44 quả cà chua.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan