Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải VBT Toán 3 trang 37, 38 - Chân trời sáng tạo tập 1 - Làm tròn số

Bình chọn:
3.2 trên 9 phiếu

Giải bài 1, 2 trang 37, bài 1, 2 trang 38 Vở bài tập Toán lớp 3 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài Làm tròn số.

Làm tròn số đến hàng chục trang 31 VBT Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Trả lời:

Ta điền vào chỗ chấm như sau: 

Làm tròn số đến hàng trăm trang 31 VBT Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Trả lời:

Ta điền vào chỗ chấm như sau: 

I. THỰC HÀNH

Bài 1 trang 38 VBT Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Làm tròn các số đến hàng chục.

a) Làm tròn các số 41, 42, 43, 44 đến hàng chục thì được số ….

b) Làm tròn các số 75, 76, 77, 78, 79 đến hàng chục thì được số ….

Trả lời:

a) Làm tròn các số 41, 42, 43, 44 đến hàng chục thì được số 40

- Các số 41, 42, 43, 44 gần số tròn chục 40

- Chữ số hàng đơn vị của các chữ số này đều bé hơn 5

Do đó khi làm tròn các số 41, 42, 43, 44 đến hàng chục thì được số 40.

b) Làm tròn các số 75, 76, 77, 78, 79 đến hàng chục thì được số 80

- Các số 75, 76, 77, 78, 79 gần số tròn chục 80

- Chữ số hàng đơn vị của các chữ số này đều bằng 5 hoặc lớn hơn 5

Do đó khi làm tròn các số 75, 76, 77, 78, 79 đến hàng chục thì được số 80.

Bài 2 trang 38 VBT Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Làm tròn các số đến hàng trăm.

a) Làm tròn các số 814, 826, 835, 847 đến hàng trăm thì được số ….

b) Làm tròn các số 152, 168, 170, 189, 191 đến hàng trăm thì được số ….

Trả lời:

a) Làm tròn các số 814, 826, 835, 847 đến hàng trăm thì được số 800

- Các số 814, 826, 835, 847 gần số tròn trăm 800

- Chữ số hàng chục của các chữ số này đều bé hơn 5

Do đó khi làm tròn các số 814, 826, 835, 847 đến hàng trăm thì được số 800.

b) Làm tròn các số 152, 168, 170, 189, 191 đến hàng trăm thì được số 200

- Các số 152, 168, 170, 189, 191 gần số tròn trăm 200

- Chữ số hàng chục của các chữ số này đều bằng 5 hoặc lớn hơn 5

Do đó khi làm tròn các số 152, 168, 170, 189, 191 đến hàng trăm thì được số 200.

II. LUYỆN TẬP

Bài 1 trang 38 VBT Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Số?

a) Làm tròn số 53 đến hàng chục thì được số …..

b) Làm tròn số 95 đến hàng chục thì được số ……

c) Làm tròn số 620 đến hàng trăm thì được số ……

d) Làm tròn số 974 đến hàng trăm thì được số ……

Trả lời:

a) Làm tròn số 53 đến hàng chục thì được số 50

- Số 53 gần số tròn chục 50

- Số 53 có chữ số hàng đơn vị là 3, mà 3 < 5

Nên khi làm tròn số 53 đến hàng chục thì được số 50.

b) Làm tròn số 95 đến hàng chục thì được số 100

- Số 95 gần số 100

- Số 95 có chữ số hàng đơn vị là 5, mà 5 = 5

Nên khi làm tròn số 95 đến hàng chục thì được số 100.

c) Làm tròn số 620 đến hàng trăm thì được số 600

- Số 620 gần số tròn trăm 600

- Số 620 có chữ số hàng chục là 2, mà 2 < 5

Nên khi làm tròn số 620 đến hàng trăm thì được số 600.

c) Làm tròn số 620 đến hàng trăm thì được số 600

- Số 620 gần số tròn trăm 600

- Số 620 có chữ số hàng chục là 2, mà 2 < 5.

Nên khi làm tròn số 620 đến hàng trăm thì được số 600.

d) Làm tròn số 974 đến hàng trăm thì được số 1 000

- Số 974 gần số 1 000

- Số 974 có chữ số hàng chục là 7, mà 7 > 5

Nên khi làm tròn số 974 đến hàng trăm thì được số 1 000.

Bài 2 trang 38 VBT Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Đúng ghi đ, sai ghi s

a) Khoảng 200 km nữa thì đến thành phố Lào Cai.

b) Khoảng 100 km nữa thì đến thành phố Yên Bái.

c) Khoảng 50 km nữa thì đến thành phố Việt Trì.

d) Khoảng 10 km nữa thì đến thành phố Vĩnh Yên. 

Trả lời:

Bài 3 trang 38 VBT Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Số?

Làm tròn số 352 đến hàng trăm thì được số …?

Trả lời:

- Số 352 gần với số tròn trăm 400

- Số 352 có chữ số hàng chục là 5, mà 5 = 5

Nên khi làm tròn số 352 đến hàng trăm, ta được số 400.

Vậy số cần điền vào chỗ trống là số 400.

Bài 4 trang 38 VBT Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Số?

- Quãng đường từ nhà em đến quê nội dài ….. km

Làm tròn số đến hàng chục thì được khoảng …… km

- Quãng đường từ nhà em đến quê ngoại dài ……. km

Làm tròn số đến hàng chục thì được khoảng …… km

Trả lời:

- Quãng đường từ nhà em đến quê nội dài 11 km

Làm tròn số đến hàng chục thì được khoảng 10 km

(vì số 11 gần với số tròn chục 10, số 11 có chữ số hàng đơn vị là 1, mà 1 < 5 nên số 11 khi làm tròn đến hàng chục thì được số 10).

- Quãng đường từ nhà em đến quê ngoại dài 18 km

Làm tròn số đến hàng chục thì được khoảng 20 km

(vì số 18 gần với số tròn chục 20, số 18 có chữ số hàng đơn vị là 8, mà 8 > 5 nên số 18 khi làm tròn đến hàng chục thì được số 20).

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan