Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải VBT Toán lớp 3 trang 87, 88, 89 Chân trời sáng tạo tập 2 - Ôn tập hình học và đo lường

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 1, 2, 3 trang 87 bài 4, 5, 6, 7 trang 88, bài 8 trang 89 Vở bài tập Toán lớp 3 tập 2 Chân trời sáng tạo - Bài Ôn tập hình học và đo lường. Tìm những vật có dạng các hình khối đã học xung quanh nơi em ở.Xem hình trong SGK, viết vào chỗ chấm Hình ……….. ghép với hình màu vàng thì được một khối lập phương

Bài 1 trang 87 VBT Toán lớp 3 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Số?

a) 1 m = ............  dm                                               1 km =  ............  m                    

           =  ............  cm                                              1 dm =  ............  cm   

           =  ............  mm                                             1 cm =   ............  mm

b) 1 kg =  ............  g

l =  ............  ml

c) 1 năm =  ............  tháng                  Các là tháng có 31 ngày là tháng: 

    1 tuần =  ............  ngày                    …………………………………………………

    1 ngày =  ............  giờ                     Các là tháng có 30 ngày là tháng:  

    1 giờ =  ............  phút                      …………………………………………………

                                                           Tháng có 28 hay 29 ngày là tháng: ……………

Trả lời:

a) 1 m = 10 dm                          1 km = 1 000 m                        

            = 100 cm                       1 dm = 10 cm                            

            = 1 000 mm                   1 cm = 10 mm      

b) 1 kg = 1 000 g

l = 1 000 ml

c) 1 năm = 12 tháng                             Các là tháng có 31 ngày là tháng: 

    1 tuần = 7 ngày                                1, 3, 5, 7, 8, 10, 12 

    1 ngày = 24 giờ                                Các là tháng có 30 ngày là tháng:  

    1 giờ = 60 phút                                 4, 6, 9, 11

                                                           Tháng có 28 hay 29 ngày là tháng: 2

Bài 2 trang 87 VBT Toán lớp 3 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng. 

Trả lời:

a) Đáp án đúng là: B

1 m = 100 cm

7 m = 700 cm

7m 3 cm = 700 cm + 3 cm = 703 cm

b) Đáp án đúng là: C

1 kg = 1000 g

3 kg = 3000 g

3 kg 500 g = 3 000 g + 500 g = 3 500 g

c) Đáp án đúng là: A

Mỗi chai nhựa đựng được:

1 500 : 3 = 500 (ml)

Đáp số: 500 ml

d) Đáp án đúng là: B

1 ngày = 24 giờ

3 ngày = 24 × 3 = 72 giờ

Bài 3 trang 87 VBT Toán lớp 3 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Trả lời:

Bài 4 trang 88 VBT Toán lớp 3 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Trả lời:

Bài 5 trang 88 VBT Toán lớp 3 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Đánh dấu  vào hình mà khi ghép với hình H thì được một hình chữ nhật.

Trả lời:

Lần lượt ghép các hình A, B, C vào hình H, ta thấy

Để được một hình chữ nhật, ta cần ghép hình C với hình H.

Bài 6 trang 88 VBT Toán lớp 3 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Xem hình trong SGK, viết vào chỗ chấm 

Hình ……….. ghép với hình màu vàng thì được một khối lập phương

Trả lời:

Em cần quan sát để chọn hình màu xanh ghép với hình màu vàng để tạo thành được khối lập phương. Lần lượt ghép các hình A, B, C, ta thấy:

Khối lập phương còn thiếu 3 ô, ta cần ghép hình B màu xanh với hình màu vàng.

Vậy: Hình B ghép với hình màu vàng thì được một khối lập phương

Bài 7 trang 88 VBT Toán lớp 3 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Viết rồi nói theo mẫu.

Trả lời:

Đồng hồ đúng giờ đang chỉ 7 giờ 30 phút.

Đồng hồ thứ hai đang chỉ 7 giờ 34 phút. Như vậy đồng hồ thứ hai nhanh 4 phút so với đồng hồ đúng giờ

Đồng hồ thứ ba đang chỉ 7 giờ 20 phút. Như vậy đồng hồ thứ ba chậm 10 phút so với đồng hồ đúng giờ

Bài 8 trang 89 VBT Toán lớp 3 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Đọc nội dung trong SGK rồi viết vào chỗ chấm.

a) Nhiệt kế A chỉ ……. oC . Nhiệt kế B chỉ ……. oC.

b) Nhiệt kế chỉ nhiệt độ buổi trưa là nhiệt kế …….

Đây là nhiệt độ buổi trưa và buổi đêm trong một ngày tại một địa phương. Nhiệt độ nào là của buổi trưa?

Trả lời:

a) Nhiệt kế A chỉ 29 oC. Nhiệt kế B chỉ 36 oC.

b) Nhiệt kế chỉ nhiệt độ buổi trưa là nhiệt kế B.

Do nhiệt độ buổi trưa luôn cao hơn nhiệt độ buổi đêm nên nhiệt độ 36 oC là nhiệt độ của buổi trưa.

Bài 9 trang 89 VBT Toán lớp 3 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Số?

Hồng dùng 5 miếng giấy hình vuông cạnh 1 cm xếp thành hình A.

a) Diện tích hình A là:  ............  cm2

b) Chu vi hình A là:  ............  cm

Trả lời:

a) Hình A gồm 5 ô vuông, mỗi ô vuông có diện tích 1 × 1 = 1 cm2

Vậy diện tích hình A là: 5 cm2

b) Chu vi hình A toàn bộ đường bao quanh hình A

Vậy chu vi hình A là:

3 + 1 + 1 + 2 + 1 + 1 + 1 = 10 (cm)

Bài 10 trang 89 VBT Toán lớp 3 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Viết vào chỗ chấm.

a) Trong bức tranh sau, những vật nào có dạng các hình khối đã học?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

b) Khối lập phương, khối hợp chữ nhật, mỗi khối có ….. đỉnh, ….. cạnh, …… mặt.

Trả lời:

a) Trong bức tranh sau, những vật có dạng các hình khối đã học là:

Ngôi nhà, quả bóng, thảm cỏ.

b) Khối lập phương, khối hợp chữ nhật, mỗi khối có 8 đỉnh, 12 cạnh, 6 mặt.

Bài 11 trang 89 VBT Toán lớp 3 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Tìm những vật có dạng các hình khối đã học xung quanh nơi em ở.

Trả lời:

Những vật có dạng các hình khối đã học xung quanh nơi em ở là:

+ Thùng rác (Khối trụ/ Khối hộp chữ nhật)

+ Ngôi nhà (Khối hộp chữ nhật)

+ Thùng nước (Khối trụ)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan