Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Language focus - Unit 9 trang 59 sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 10

Bình chọn:
4 trên 3 phiếu

Hướng dẫn giải sách bài tập Tiếng Anh 10 Unit 9 - Language focus

LANGUAGE FOCUS

Exercise 1. Below are the transcriptions of some words. Write the orthographic forms of the words.

Dưới đây là phiên âm của 1 số từ. Hãy viết dạng chính tả của những từ đó.

Example: /aɪˈdiːə/ --> idea

1. /klɪə(r)/

2. /ˌʌpˈsteəz/

3. /ˈjuːʒuəli/

4. /ˈætməsfɪə(r)/

5. /pɔː(r)/

6. /skweə(r)/

7. /ˈæktʃuəli/

8. /tʃɪəz/

 

Đáp án:

1. clear               3. usually                   5. poor                 7. actually

2. upstairs           4. atmosphere            6. square              8. cheers

 

Exercise 5. Choose the best option (A, B or C) to fill each blank.

Chọn câu trả lời đúng để điền vào chỗ trống

1. If I had a typewriter, I_________ it myself.

A. type                                B. will type                          C. would type

2. If I_______ his address, I’d give it to you.

A. know                               B. knew                               C. had known

3. If he worked more slowly, he__________ so many mistakes.

A. wouldn’t make                 B. didn’t make                       C. won’t make

4. I shouldn’t drink that wine if I_________ you.

A. am                                  B. been                                C. were

5. More tourists would come to this country if it ___________ a better climate.

A. had                                 B. has                                  C. would have

6. If someone________ you a helicopter, what would you do with it?

A. gives                               B. had given                          C. gave

7. If I_______ a big prize in a lottery, I’d give up my job.

A. will win                            B. win                                   C. won

8. What _______ if you found a burglar in your house?

A. will you do                       B. would you do                     C. did you do

9. I could tell you what this means if I__________ Greek.

A. know                               B. knew                                 C. had known

10. He might get fat if he_________ smoking.

A. stopped                           B. stops                                 C. had stopped

11. If he knew that it was dangerous, he__________

A. wouldn’t come                  B. didn’t come                        C. won’t come

12. If you_______ someone drowning, what would you do?

A. see                                  B. had seen                            C. saw

13. If you slept under a mosquito net, you__________ bitten so often.

A. weren’t                             B. won’t be                            C. wouldn’t be

14. I could get a job easily if I_________ a degree.

A. have                                 B. had                                   C. will have

15. If we had more rain, our crops_________ faster.

A. will grow                           B. would grow                        C. grow

 

Đáp án:

1. C      3. A       5. A       7. C       9. B      11. A      13. C      15. B

2. B      4. C       6. C       8. B      10. A     12. C      14. B


Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan