Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Language Review 4 lớp 7 Global Success - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải Language Review 4 Tiếng Anh 7 Global Success - Kết nối tri thức với cuộc sống trang 134. 4. Use the correct tense and form of each verb in brackets to complete the sentence

Pronunciation

1. Mark (') the stressed syllables in the underlined words. Then listen, check and repeat trang 134 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Đánh dấu (') các âm tiết được nhấn trọng âm trong các từ được gạch dưới. Sau đó, nghe, kiểm tra và lặp lại.)

1. Driverless trains will be popular.

2. Niagara Falls is Canada's most famous natural attraction.

3. We can save energy by recycling.

4. All plants and animals need energy.

5. He's reading Guidance for Visitors to Scotland.

Lời giải:  

1. ‘Driverless trains will be ‘popular.

2. Niagara Falls is Canada's most famous ‘natural a’ttraction.

3. We can save ‘energy by re’cycling.

4. All plants and ‘animals need ‘energy.

5. He's reading Guidance for ‘Visitors to Scotland.

Hướng dẫn dịch:

1. Tàu không người lái sẽ phổ biến.

2. Thác Niagara là điểm tham quan tự nhiên nổi tiếng nhất của Canada.

3. Chúng ta có thể tiết kiệm năng lượng bằng cách tái chế.

4. Tất cả thực vật và động vật đều cần năng lượng.

5. Anh ấy đang đọc Hướng dẫn dành cho du khách đến Scotland.

Vocabulary

2. Write the words in the box next to their definitions trang 134 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Viết các từ vào ô bên cạnh định nghĩa của chúng.)

source                            symbol                        coal

attraction                      bamboo-copter


1. It is a place or thing that you get something from.

 

2. This means of transport is eco-friendly.

 

3. It is a person or an object that represents a place.

 

4. It is a non-renewable source of energy.

 

5. An object or a place many visitors want to see. 

 

Lời giải: 

1. It is a place or thing that you get something from.

source

2. This means of transport is eco-friendly.

bamboo-copter

3. It is a person or an object that represents a place.

symbol

4. It is a non-renewable source of energy.

coal

5. An object or a place many visitors want to see. 

attraction

Hướng dẫn dịch:

1. Đó là một nơi hoặc một thứ mà bạn nhận được một cái gì đó từ đó.

nguồn

2. Phương tiện giao thông này thân thiện với môi trường.

trực thăng chong chóng tre

3. Đó là một người hoặc một vật thể hiện một địa điểm.

biểu tượng

4. Đây là một nguồn năng lượng không thể tái tạo.

than đá

5. Một đối tượng hoặc một địa điểm mà nhiều du khách muốn xem.

điểm du lịch

3. Complete the sentences with the words below trang 134 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Hoàn thành các câu với các từ dưới đây.)

national                        native                           renewable

electrical                       public                           natural

1. SkyTrans and driverless buses will be popular ______means of transport.

2. Niagara Falls is a ________wonder of both the USA and Canada.

3. The colours of the UK's ________flag are red, white, and blue.

4. Solar energy and hydro energy are _______sources.

5. The kangaroo is _____to Australia.

6. We can save electricity by using fewer ________appliances.

Lời giải: 

   1. public    

   2. natural   

    3. national    

     4. renewable   

   5. native   

   6. electrical  

Hướng dẫn dịch:

1. SkyTrans và xe buýt không người lái sẽ là phương tiện giao thông công cộng phổ biến.

2. Thác Niagara là một kỳ quan thiên nhiên của cả Hoa Kỳ và Canada.

3. Màu sắc của quốc kỳ Vương quốc Anh là đỏ, trắng và xanh lam.

4. Năng lượng mặt trời và năng lượng thủy điện là các nguồn tái tạo.

5. Chuột túi có nguồn gốc từ Úc.

6. Chúng ta có thể tiết kiệm điện bằng cách sử dụng ít thiết bị điện hơn.

Grammar

4. Use the correct tense and form of each verb in brackets to complete the sentence trang 134 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Sử dụng thì và dạng đúng của mỗi động từ trong ngoặc để hoàn thành câu.)

1. At present, our class (do) ______a big project on how to save energy in our school.

2. My biggest dream is that I (visit) Edinburgh one day.

3. At present, my city (build) ______stations for skyTrans.

4. In the future, people (use) _______ more renewable energy in our daily life.

5. I hope that we (have)____ flying cars for faster travel soon.

Lời giải: 

  1. is doing  

   2. will visit   

 3. is building  

  4. will use   

   5. will have  

Hướng dẫn dịch:

1. Hiện giờ, lớp mình đang làm một dự án lớn về cách tiết kiệm năng lượng trong trường.

2. Ước mơ lớn nhất của tôi là một ngày nào đó tôi sẽ đến thăm Edinburgh.

3. Hiện giờ, thành phố của tôi đang xây dựng các trạm cho skyTrans.

4. Trong tương lai, con người sẽ sử dụng nhiều năng lượng tái tạo hơn trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta.

5. Tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ sớm có ô tô bay để đi lại nhanh hơn.

5. Find and cross (X) ONE incorrect article in each sentence and write the correct one trang 134 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Tìm và gạch chéo (X) MỘT mạo từ trong mỗi câu và viết đáp án đúng.)

 

Correct

1. A Roadster is the automatic electric car.

 

2. What is the meaning of a word 'eco-friendly?

 

3. A Statue of Liberty is in the USA.

 

4. The teacher is talking about means of transport in a future

 

5. Can you give me a example of an electrical appliance?

 

6. The Maori are a native people of New Zealand.

 

Lời giải: 

 

Correct

1. A Roadster is the automatic electric car.

an

2. What is the meaning of a word 'eco-friendly?

the

3. A Statue of Liberty is in the USA.

The

4. The teacher is talking about means of transport in a future

the

5. Can you give me a example of an electrical appliance?

an

6. The Maori are a native people of New Zealand.

Ø

1. the -> an

Giải thích: dùng “an” trước danh từ số ít bắt đầu bằng nguyên âm

Tạm dịch: Roadster là xe điện tự động.

2. a -> the

Giải thích: dùng “the” trước danh từ cụ thể, đã được xác định

Tạm dịch: Ý nghĩa của từ 'thân thiện với môi trường là gì?

3. A -> The

Giải thích: dùng “the” trước địa danh, địa điểm cụ thể

Tạm dịch: Tượng Nữ thần Tự do ở Mỹ.

4. a -> the

Giải thích: in the future: trong tương lai

Tạm dịch: Cô giáo đang nói về các phương tiện giao thông trong một tương lai.

5. a -> an

Giải thích: dùng “an” trước danh từ số ít bắt đầu bằng nguyên âm

Tạm dịch: Bạn có thể cho tôi một ví dụ về một thiết bị điện không?

6. a-> Ø

Giải thích: không dùng mạo từ “a/an” trước danh từ số nhiều

Tạm dịch: Người Maori là một dân tộc bản địa của New Zealand.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan