Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Skills 2 Unit 12 lớp 7 Global Success - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải Skills 2 Unit 12 Tiếng Anh 7 Global Success - Kết nối tri thức với cuộc sống trang 131. 1. Work in groups. Match the phrases to the pictures

Listening

A tour around London

1. Work in groups. Match the phrases to the pictures trang 131 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

Buckingham Palace

Changing of the Guard 

Lời giải: 

1. Changing of the Guard (đổi lính gác)

2. Buckingham Palace (cung điện Buckingham)

2. A tour guide is talking about the schedule for a day trip in London. Listen and fill in the times trang 131 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Một hướng dẫn viên du lịch đang nói về lịch trình cho chuyến đi trong ngày ở London. Lắng nghe và điền vào bảng thời gian.)

Go to Buckingham Palace: 9:30 am

Watch the Changing of the Guard (1) ____

Lunch: (2) ___

The boat ride: (3) ______

Back to the hotel: (4) _________

Lời giải:

1. 11:30 a.m

2. 1 p.m

3. 3:15 p.m

4. 5 p.m

Nội dung bài nghe:

Welcome to our one-day tour of London. At 9:30 a.m., we'll go to Buckingham Palace. The Queen and her family live theretyou can see the Queen's beautiful garden, and her collection of artworks. Remember to watch the Changing of the Guard at 11:30 a.m. We will then visit Big Ben. It is the Clock Tower on the River Thames. It is one of the most famous symbols of the United Kingdom. Lunch is at 1 p.m. You can then go around and take photos. We will return for a boat ride at 3:15 p.m. on the River Thames. You will see historic attractions along the river. We will return to our hotel at 5 p.m.

Hướng dẫn dịch:

Chào mừng bạn đến với chuyến tham quan London một ngày của chúng tôi. Vào lúc 9:30 sáng, chúng ta sẽ đến Cung điện Buckingham. Nữ hoàng và gia đình của bà sống ở đó, bạn có thể nhìn thấy khu vườn xinh đẹp của Nữ hoàng và bộ sưu tập các tác phẩm nghệ thuật của bà. Hãy nhớ xem Sự thay đổi của người bảo vệ lúc 11:30 sáng. Sau đó chúng ta sẽ đến thăm Big Ben. Đó là Tháp đồng hồ trên sông Thames. Nó là một trong những biểu tượng nổi tiếng nhất của Vương quốc Anh. Bữa trưa là lúc 1 giờ chiều. Sau đó, bạn có thể đi xung quanh và chụp ảnh. Chúng ta sẽ trở lại để đi thuyền lúc 3:15 chiều trên sông Thames. Bạn sẽ thấy các điểm tham quan lịch sử dọc theo sông. Chúng ta sẽ trở lại khách sạn của chúng tôi lúc 5 giờ chiều.

3. Listen again and complete each sentence with ONE word trang 131 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Nghe lại và hoàn thành mỗi câu với MỘT từ.)

1. The ______and her family live in Buckingham Palace.

2. At the Palace, you can see the Queen's beautiful ______.

3. Another name for Big Ben is the_______Tower.

4. After lunch, you can go around and take ________.

5. On the boat ride, you can see historic _________along the river.

Lời giải:

   1. Queen

   2. garden

   3. Clock

   4. photos

     5. attractions

Hướng dẫn dịch:

1. Nữ hoàng và gia đình sống trong Cung điện Buckingham.

2. Tại Cung điện, bạn có thể nhìn thấy khu vườn xinh đẹp của Nữ hoàng.

3. Một tên gọi khác của Big Ben là Tháp Đồng hồ.

4. Sau khi ăn trưa, bạn có thể đi xung quanh và chụp ảnh.

5. Trên thuyền, bạn có thể nhìn thấy các điểm tham quan lịch sử dọc theo sông.

Writing

4. Work in pairs. Fill in the table with information about the London tour trang 131 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Làm việc theo cặp. Điền vào bảng với thông tin về chuyến tham quan London.)

Time

Place

Activity

9.30 a.m

Buckingham Palace

- visiting the Queen’s garden

- …

     
     
     

Lời giải:

Time

Place

Activity

9.30 a.m

Buckingham Palace

- visiting the Queen’s garden

- watching the Changing of the Guard 

10.30 a.m

Big Ben 

- taking photos with the tower

11.30 a.m

Lunch

- going around and eating

2.00 p.m

the river

- seeing historic building along the river

3.00 p.m

Hotel

- back to the hotel

Tạm dịch:

Thời gian

Địa điểm

Hoạt động

9.30 a.m

Buckingham Palace

- tham quan khu vườn của Nữ hoàng

- xem Sự thay đổi của lính gác

10.30 a.m

Big Ben 

- chụp ảnh với tháp

11.30 a.m

Bưa trưa

- đi xung quanh và ăn

2.00 p.m

Sông

- nhìn thấy tòa nhà lịch sử dọc theo sông

3.00 p.m

Khách sạn

- trở lại khách sạn

5. Imagine that you took the tour of London. Write a diary entry of about 70 words about your tour, based on the table in 4 or use your imagination.

(Hãy tưởng tượng rằng bạn đã tham gia chuyến tham quan London. Viết nhật ký khoảng 70 từ về chuyến tham quan của bạn, dựa trên bảng 4 hoặc sử dụng trí tưởng tượng của bạn.)

Lời giải:

The tour of London began at 9:30 a.m. First, we went to Buckingham Palace. We visited the Queen's garden and saw her collection of artworks. At 11:30 a.m, we watched the Changing of the Guard. We then went to Big Ben. We took a lot of photos there. At 3:15 p.m., we took a boat ride on the River Thames. We saw many historic attractions along the river. I enjoyed the tour very much.

Hướng dẫn dịch:

Chuyến tham quan London bắt đầu lúc 9:30 sáng. Đầu tiên, chúng tôi đến Cung điện Buckingham. Chúng tôi đã đến thăm khu vườn của Nữ hoàng và xem bộ sưu tập các tác phẩm nghệ thuật của bà. Vào lúc 11:30 sáng, chúng tôi đã xem Sự thay đổi của những người bảo vệ. Sau đó chúng tôi đến Big Ben. Chúng tôi đã chụp rất nhiều ảnh ở đó. Lúc 3:15 chiều, chúng tôi đi thuyền trên sông Thames. Chúng tôi đã thấy nhiều điểm tham quan lịch sử dọc theo sông. Tôi rất thích chuyến tham quan.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan