Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Luyện từ và câu - Cấu tạo của tiếng trang 3 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 4 tập 1

Bình chọn:
4 trên 206 phiếu

Luyện từ và câu - Cấu tạo của tiếng. 1. Câu tục ngữ dưới đây có bao nhiêu tiếng ? Bầu ơi thương lấy bí cùng, Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.

LUYÊNH TỪ VÀ CÂU - CẤU TẠO CỦA TIẾNG

I - Nhận xét

1. Câu tục ngữ dưới đây có bao nhiêu tiếng ?

Bầu ơi thương lấy bí cùng

Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.                  

2. Ghi lại cách đánh vần tiếng bầu.

...................  - ...................  - ................... - huyền - bầu

3. Tiếng bầu do những bộ phận sau tạo thành :

bầu =.................. + .................. + huyền

4.Phân tích các bộ phận tạo thành những tiếng dưới đây : 

Tiếng

Âm đầu

Vần

Thanh

ơi

 

 

 

thương

 M: th

 ương

ngang 

lấy

 

 

 

 

 

 

cùng

 

 

 

tuy

 

 

 

rằng

 

 

 

khác

 

 

 

giống

 

 

 

nhưng

 

 

 

chung

 

 

 

một

 

 

 

giàn  

 

 

Rút ra nhận xét:

a) Tiếng có đủ các bộ phận như tiếng bầu : ........

b) Tiếng không có đủ các bộ phận như tiếng bầu :........

II   - Luyện tập

1 . Ghi kết quả phân tích các tiếng trong câu tục ngữ dưới đây vào bảng:

Nhiễu điều phủ lấy giá gương

Người trong một nước phải thương nhau cùng.

Tiếng

Âm đầu

Vần

Thanh

Nhiễu

nh

iêu

Ngã

Điều

 

 

 

Phủ

 

 

 

Lấy

 

 

 

Giá

 

 

 

Gương

 

 

 

Người

 

 

 

Trong

 

 

 

Một

 

 

 

Nước

 

 

 

Phải

 

 

 

Thương

 

 

 

Nhau

 

 

 

Cùng

 

 

 

2. Giải câu đố sau :

Để nguyên lấp lánh trên trời

Bớt đầu thành chỗ cá bơi hàng ngày.

Là chữ:

1)................

2)..................

TRẢ LỜI:

 I- Nhận xét

1. Có 14 tiếng.

2. Ghi lại cách đánh vần tiếng bầu : bờ - âu - bâu - huyền - bầu.

3. Tiếng bầu do những bộ phận sau tạo thành : tiếng "bầu" do âm đầu, vần và thanh tạo thành.

4. Phân tích các bộ phận tạo thành những tiếng dưới đây : 

Tiếng

Âm đầu

Vần

Thanh

ơi

 

ơi

ngang

thương

 M: th

ương

ngang 

lấy

 l

ây

 sắc

 b

i

 sắc

cùng

 c

 ung

  huyền

tuy

 t

 uy

 ngang

rằng

 r

 ăng

  huyền

khác

 kh

 ac

 sắc

giống

 gi

 ông

 sắc

nhưng

 nh

 ưng

 ngang

chung

 ch

 ung

 ngang

một

 m

 ôt

 nặng

giàn

gi

 an

 huyền

Rút ra nhận xét:

a) Tiếng có đủ các bộ phận như tiếng bầu : thương, lấy, bí, cùng, tuy, rằng, khác, giống nhưng, chung, một, giàn.

b)  Tiếng không có đủ các bộ phận như tiếng bầu : ơi - chỉ có vần và thanh, không có âm điệu.

II - Luyện Tập

1. Ghi kết quả phân tích các bộ phận cấu tạo của từng tiếng trong câu tục ngữ dưới đây vào bảng :

Nhiễu điều phủ lấy giá gương

Người trong một nước phải thương nhau cùng

Tiếng

Âm đầu

Vần

Thanh

Nhiễu

nh

iêu

Ngã

Điều

đ

iêu

Huyền

Phủ

ph

u

Hỏi

Lấy

l

ây

Sắc

Giá

gi

a

Sắc

Gương

g

ương

ngang

Người

ng

ươi

huyền

Trong

tr

ong

ngang

Một

m

ôt

nặng

Nước

n

ươc

sắc

Phải

ph

ai

hỏi

Thương

th

ương

ngang

Nhau

nh

au

ngang

Cùng

c

ung

huyền

2. Giải câu đố sau :

Để nguyên, lấp lánh trên trời

Bớt đầu, thành chỗ cá bơi hằng ngày.

Là chữ :

1) sao

2) ao

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Việt 4 - Xem ngay

Bài viết liên quan