Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Luyện từ và câu - Luyện tập về cấu tạo của tiếng trang 6 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 4 tập 1

Bình chọn:
4.1 trên 78 phiếu

Luyện từ và câu - Luyện tập về cấu tạo của tiếng. 1 1. Ghi kết quả phân tích các tiếng trong câu tục ngữ sau vào bảng :

LUYỆN TỪ VÀ CÂU - LUYỆN TẬP VỀ CẤU TẠO CỦA TIẾNG

1. Ghi kết quả phân tích các tiếng trong câu tục ngữ sau vào bảng :

Khôn ngoan đối đáp người ngoài

Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau. 

Tiếng

Âm đầu

Vần

Thanh

khôn

kh

ôn

ngang

ngoan

 

 

 

đối

 

 

 

đáp

 

 

 

người

 

 

 

ngoài

 

 

 

 

 

 

cùng

 

 

 

một

 

 

 

mẹ

 

 

 

chớ

 

 

 

hoài

 

 

 

đá

 

 

 

nhau

 

 

 

2. Những tiếng bắt vần với nhau trong câu tục ngữ trên là :.............

3. Ghi lại những cặp tiếng bắt vần với nhau trong khổ thơ sau. Cho biết cặp tiếng nào có vần giống nhau hoàn toàn, cặp tiếng nào có vần giống nhau không hoàn toàn :

Chú bé loát choát

Cái xắc xinh xinh

Cái chân thoân thoát

Cái đầu nghênh nghênh.

- Những cặp tiếng bắt vần với nhau : choát - thoát, ..............

- Cặp tiếng có vần giống nhau hoàn toàn :.................

- Cặp tiếng có vần giống nhau không hoàn toàn :....................

4. Nhận xét: Hai tiếng bắt vần với nhau là hai tiếng:

5. Giải câu đố :

Bớt đầu thì bé nhất nhà

Đầu đuôi bỏ hết hoá ra béo tròn

Để nguyên, mình lại thon thon

Cùng cậu trò nhỏ lon ton tới trường.

Là các chữ: ....

TRẢ LỜI:

1. Ghi kết quả phân tích cấu tạo của từng tiếng trong câu tục ngữ vào bảng :

Khôn ngoan đối đáp người ngoài

Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau.

Tiếng

Âm đầu

Vần

Thanh

khôn

kh

ôn

ngang

ngoan

ng

oan

ngang

đối

d

ôi

sắc

đáp

đ

ap

sắc

người

ng

ươi

huyền

ngoài

ng

oai

huyền

g

a

huyền

cùng

c

ung

huyền

một

m

ôt

nặng

mẹ

m

e

nặng

chớ

ch

o

sắc

hoài

h

oai

huyền

đá

đ

a

sắc

nhau

nh

au

ngang

2. Những tiếng bắt vần với nhau trong câu tục ngữ trên là: ngoài - hoài

3. Ghi lại những cặp tiếng bắt vần với nhau trong khổ thơ sau. Cho biết cặp tiếng nào có vần giống nhau hoàn toàn, cặp tiếng nào có vần giống nhau không hoàn toàn :

Chú bé loắt choắt

Cái xắc xinh xinh

Cái chân thoăn thoắt

Cái đầu nghênh nghênh.

-  Những cặp tiếng bắt vần với nhau: loắt - choắt, thoăn - thoắt, xinh - xinh, nghênh - nghênh.

-  Cặp tiếng có vần giống nhau hoàn toàn : choắt- thoắt (vần “oắt”).

-  Cặp tiếng có vần giống nhau không hoàn toàn : xinh - nghênh (vần “inh”, "ênh").

4. Hai tiếng bắt vần với nhau là hai tiếng : có phần giống nhau hoàn toàn hoặc không hoàn toàn.

5. Giải câu đố :

Bớt đầu thì bé nhất nhà

Đầu đuôi bỏ hết hóa ra béo tròn

Để nguyên, mình lại thon thon

Cùng cậu trò nhỏ lon ton tới trường.

Là chữ: út, ú, bút.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Việt 4 - Xem ngay

Bài viết liên quan