Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Pronunciation - trang 13 Unit 2 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng anh 10 mới

Bình chọn:
4.2 trên 5 phiếu

Tổng hợp các bài tập trong phần Pronunciation - trang 13 Unit 2 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng anh 10 mới

1. Complete the following words with pr, pl, gr, or gl and then read them aloud.

Hoàn thành các từ sau bằng pr, pl, gr, hoặc gl rồi đọc to lên.

1. ___epare       2. ___atform       3. ___een        4.___ue

5. A___il       6. sup___y        7.___eetings     8. ___ove

Đáp án:

1. pr           2. pl            3. gr             4. gl

5.pr            6. pl            7.gr              8.gl

2. Read the following sentences aloud and underline the words with pr, pl, gr, or gl.

Đọc to các câu sau đây và nhấn mạnh các từ có pr, pl, gr, hoặc gl.

1. People in glass houses shouldn't throw stones.

2. A group of students are greeting each other in the playground.

3. When you need some more supplies, press this button.

4. Apply some glue to stick the plies together.

5. She plays a prime role in the group's presentation.

6. The sailplane glides gracefully before reaching for the ground.

7. People's fingerprints differ greatly and almost never coïncide.

8. The London train will depart from platform six.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 10 Mới - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan