Loigiaihay.com 2020

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Pronunciation - trang 13 Unit 2 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng anh 10 mới

Bình chọn:
4 trên 4 phiếu

Tổng hợp các bài tập trong phần Pronunciation - trang 13 Unit 2 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng anh 10 mới

1. Complete the following words with pr, pl, gr, or gl and then read them aloud.

Hoàn thành các từ sau bằng pr, pl, gr, hoặc gl rồi đọc to lên.

1. ___epare       2. ___atform       3. ___een        4.___ue

5. A___il       6. sup___y        7.___eetings     8. ___ove

Đáp án:

1. pr           2. pl            3. gr             4. gl

5.pr            6. pl            7.gr              8.gl

2. Read the following sentences aloud and underline the words with pr, pl, gr, or gl.

Đọc to các câu sau đây và nhấn mạnh các từ có pr, pl, gr, hoặc gl.

1. People in glass houses shouldn't throw stones.

2. A group of students are greeting each other in the playground.

3. When you need some more supplies, press this button.

4. Apply some glue to stick the plies together.

5. She plays a prime role in the group's presentation.

6. The sailplane glides gracefully before reaching for the ground.

7. People's fingerprints differ greatly and almost never coïncide.

8. The London train will depart from platform six.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 10 Mới - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Bài viết liên quan