Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Pronunciation - trang 13 Unit 7 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng anh 10 mới

Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

Tổng hợp các bài tập trong phần Pronunciation - trang 13 Unit 7 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng anh 10 mới

1. Look at the stress patterns of the sets of words below and practise saying them correctly.

Nhìn vào các mẫu trọng âm của các từ bên dưới và thực hành nói cho đúng.

in'crease (v)

de'crease (v)

per'fect (v)

pre'sent (v) 

re'bel (v)

con'trast (v)

re'cord (v)

'increase (n)

'decrease (n)

'perfect (adj)

'present (adj-n)

'rebel (n)

'contrast (n)

'record (n)

2   Read the sentences and decide what stress pattern the words in bold have.

Đọc các câu và quyết định kiểu trọng âm những từ in đậm có.

1. There is an increase in the number of Vietnamese women taking the roles of leaders in their organisations.

2. You need to perfect yourself in order to look for a perfect life partner.

3. For some teenagers, when they rebel against their parents, they act as rebels.

4. If you volunteer to present about that cultural aspect, you will get a present from the teacher.

5. If you really want to get to know about their culture, you need to go there to record their daily activities as well as festivals.

Đáp án:

1. 'increase

2. per'fect; 'perfect

3. re’bel; 'rebels

4. pre'sent; 'present

5. re'cord

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 10 Mới - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan