Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Pronunciation - trang 39 Unit 5 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng anh 10 mới

Bình chọn:
3.5 trên 4 phiếu

Tổng hợp các bài tập trong phần Pronunciation - trang 39 Unit 5 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng anh 10 mới

1 Find the word with a stress pattern different from the others

Tìm từ có trọng âm khác với những từ còn lại

1. A. smartphone                B. food  processor

   C. digital camera              D. blackboard

2. A. solar charger               B. writeboard

    C. laptop                          D. pencil case

3. A. washing machine         B. website

    C.headphones                  D.green house

4. A electronic book              B. flying car

    C. immune system            D. online game

5. A traffic jam                       B. tall boy

   C. test flight                        D. video game

6. A. television set                 B. white house

    C. White House                  D. alarm clock

Đáp án:

1.C             2. A              3. D

4. C            5. B              6. B

2 Read these sentences aloud. Pay attention to the stressed syllables

Đọc to những câu này. Chú ý đến các âm tiết nhấn mạnh

1. I want a tall boy not a tallboy

2 A black board is black, but a blackboard can be black or green

3. they live in a green house and plant flower in a greenhouse

4. Do you like playing video games or online games?

5. Use this solar charger for your laptop and digital camera

6. My white house is samller but nicer than the US President’s White House

Đáp án

1. I want a tall BOY, not a TALLboy.

2. A black BOARD is black, but a BLACK board can be black or green.

3. They live in a green HOUSE and plant flowers in a GREENhouse.

4. Do you like playing Video games or online GAMES?

5. Use this solar CHARger for your LAPtop and digital CAmera.

6. My white HOUSE is smaller but nicer than the US President's WHITE House.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 10 Mới - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan