Loigiaihay.com 2020

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Pronunciation - trang 5 Unit 6 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng anh 10 mới

Bình chọn:
4 trên 9 phiếu

Tổng hợp các bài tập trong phần Pronunciation - trang 5 Unit 6 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng anh 10 mới

1. Find the word with a stress pattern that is different from the others.

Tìm từ có trọng âm khác với những từ còn lại

1. A. inspire                  B. person

   C. major                    D. female

2. A. support                 B. window

   C. pursue                   D. employ

3. A. party                     B. workforce

   C. accept                    D. student

4. A. freedom                 B. fighter

   C. image                    D. admire

5. A. problem                B. open

   C. correct                   D. follow

6. A. police                   B. famous

   C. courage                D. office

Đáp án:

1. A             2. B                  3. C

4. D             5. C                  6. A

2. Read the following sentences aloud. Underline the two-syllable words and put a mark (') before the stressed syllable.

Đọc to các câu sau đây. Gạch dưới các từ có hai âm tiết và đặt một dấu (') trước trọng âm.

1. Working mothers can inspire their kids with their hard work and devotion.

2. Now I wish I could pursue a medical career to become a doctor.

3. Two thirds of the workforce in this textile factory is female.

4. All of the students have admired his excellent teaching.

5. Educated women are becoming more independent and they may not wait for their husbands' decisions.

6. This female firefighter is famous for her courage and strong will.

Đáp án:

1.  'working,'mothers, in'spire

2. pur'sue, ca'reer, be'come, 'doctor

3. 'workforce, 'textile, 'factory, 'female

4. 'students, ad'mired, 'teaching

5. 'women,'husbands'

6. 'female, 'famous, 'courage

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 10 Mới - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Bài viết liên quan