Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Reading - Unit 12 trang 77 sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 10

Bình chọn:
3 trên 3 phiếu

Hướng dẫn giải sách bài tập Tiếng Anh 10 Unit 12 - Reading

READING

Part 1. Read the following passage and choose the letter A, B or C to indicate the correct answer to each of the questions.

Đọc đoạn văn sau và chọn câu trả lời đúng cho các câu hỏi sau

The Sound of Music

Do you like popular music from Latin America, the United States or Asia? Many musicians from around the world blend their country's music with popular sounds.

Caetano Veloso

After thirty years, Caetano Veloso is still one of Brazil's most important musicians. He mixes rock with the music of Bahia region. Bahia is a state of Brazil that is strongly influenced by African culture. Caetano Veloso is an excellent songwriter and poet. He says of music, "I make my music like a painter paints his canvas."

Bonnie Raitt

Bonnie Raitt is an American singer, songwriter, and guitarist. Her music blends rock with country and the blues. The blues is a kind of folk music that is often sad. It is usually about love and the problems of life. Bonnie Raitt's strong, rough voice is perfect for singing country and the blues.

Cui Jian

Cui Jian [pronounced as tsay jyah] is a very important musician in the growth of rock music in China. Western styles, like jazz and rap, clearly influence his music. However, his music is very Chinese in its instruments and sounds. Cui Jian says his music expresses the feelings of Chinese young people.

 

Dịch:

Âm thanh của âm nhạc

Bạn có thích âm nhạc nổi tiếng đến từ Mỹ Latin, Hoa Kỳ hay châu Á? Nhiều nhạc sĩ từ khắp nơi trên thế giới pha trộn âm nhạc của đất nước họ với âm thanh phổ biến. 

Caetano Veloso 

Sau ba mươi năm, Caetano Veloso vẫn là một trong những nhạc sĩ quan trọng nhất của Brazil. Ông pha trộn rock với âm nhạc của khu vực Bahia. Bahia là một bang của Brazil ảnh hưởng mạnh bởi văn hóa châu Phi. Caetano Veloso là một nhạc sĩ tuyệt vời và nhà thơ. Ông nói về âm nhạc, "Tôi làm cho âm nhạc của tôi giống như một họa sĩ vẽ tranh sơn dầu của mình." 

Bonnie Raitt

Bonnie Raitt là một ca sĩ người Mỹ, nhạc sĩ, và tay guitar. Âm nhạc của cô pha trộn rock với nhạc đồng quê và blues. Blues là một loại âm nhạc dân gian thường buồn. Nó thường là về tình yêu và những vấn đề của cuộc sống. Giọng nói mạnh mẽ, thô của Bonnie Raitt hoàn hảo để hát nhạc đồng quê và blues. 


Cui Jian 

Cui Jian [phát âm như Tsay jyah] là một nhạc sĩ rất quan trọng trong sự phát triển của nhạc rock ở Trung Quốc. Phong cách phương Tây, như jazz và nhạc rap, ảnh hưởng rõ ràng đến âm nhạc của anh. Tuy nhiên, âm nhạc của anh rất Trung Quốc trong các nhạc cụ và âm thanh của nó. Cui Jian nói âm nhạc của anh bày tỏ cảm xúc của giới trẻ Trung Quốc.

 

1. What is Caetano Veloso's nationality?

A. American                         B. Brazilian                          C. Chinese

2. Which of the following is TRUE about Caetano Veloso?

A. He likes to paint his canvas.

B. He directly mixes his music with African music.

C. He has written music for about thirty years.

3. Which factor makes Bonnie Raitt sing her music particularly?

A. Her stories about love

B. Her strong and rough voice

C. Her life's difficulties

4. Which popular type of music does Cui Jian use to compose his music?

A. Rock                                B. Jazz                                C. Rap

5. What does Cui Jian want to show in his music?

A. The emotion of Chinese youth

B. The Western style

C. The growth of rock in China

6. The word “influenced” in the passage is closest in meaning to______________ .

A. transformed                      B. replaced                           C. affected

7. What do these three musicians have in common?

A. They are all successful singers.

B. They are inspired by their sad lives.

C. They blend their country’s music with popular sounds.

 

Đáp án:

1. B     2. C     3. B     4. A     5. A     6. C      7. C

 

Part 2. Read the text about The Beatles and choose the letter A, B, C or D to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks.

Đọc đoạn văn sau về The Beatles và chọn câu trả lời có từ và cụm từ đúng ứng với những chỗ trống được đánh số

The Beatles came (1)_______ Liverpool, England. They started playing together in 1962, although Paul McCartney and John Lennon (2)_______ together in another group. They started by playing rock 'n' roll songs, but they quickly developed their own (3)_______ , with more complicated melody. They also introduced different (4)______ , such as the Indian sitar. By 1963, they had become Britain's top rock (5)________ . A year later they toured the United States, where they attracted millions of (6)_____ .

By the time the Beatles (7)______ up in 1970, they had changed the nature of rock and pop music. They had introduced new sounds and (8) _____________  and they had experimented with different types of musical instruments. They had (9) ___________ hundreds of songs and they had sold millions and millions of records. They had made many films and (10)            many awards for their music.

Today, the Beaties' songs are still very famous all over the world.


Dịch:

The Beatles đến từ Liverpool, Anh. Họ bắt đầu chơi với nhau vào năm 1962, mặc dù Paul McCartney và John Lennon chơi với nhau trong một nhóm khác. Họ bắt đầu bằng cách chơi bài hát rock 'n' roll, nhưng họ nhanh chóng phát triển những lối chơi riêng với giai điệu phức tạp hơn. Họ cũng giới thiệu các nhạc cụ khác nhau, như sitar Ấn Độ. Vào năm 1963, họ đã trở thành ban nhạc rock hàng đầu của Anh. Một năm sau họ lưu diễn ở Mỹ, nơi họ đã thu hút hàng triệu người hâm mộ.

Vào thời điểm The Beatles nổi lên vào năm 1970, họ đã thay đổi bản chất của rock và nhạc pop. Họ đã giới thiệu những âm thanh và giai điệu mới và họ đã thử nghiệm với các loại nhạc cụ khác nhau. Họ đã ghi âm hàng trăm bài hát và họ đã bán được hàng triệu và hàng triệu bản ghi. Họ đã thực hiện nhiều bộ phim và được nhiều giải thưởng cho âm nhạc của họ. 

Ngày nay, các bài hát của Beaties vẫn còn rất nổi tiếng khắp nơi trên thế giới.


1. A. to                          B. in                          C. along                         D. from

2. A. had played             B. was playing            C. played                       D. would play

3. A. manner                  B. method                  C. approach                   D. style

4. A. instrumental           B. instruments            C. instrumentalist          D. instrument

5. A. group                     B. company                C. party                        D. gang

6. A. observers               B. fans                       C. patrons                     D. spectators

7. A. got                         B. woke                     C. broke                        D. made

8. A. accents                   B. beats                    C. intonations                D. rhythms

9. A. recording                B. been recording       C. recorded                   D. been recorded

10. A. won                      B. finished                 C. missed                      D. lost

 

Đáp án:

1. D     2. A     3. D     4. B     5. A     6. B     7. C     8. D     9. C     10. A

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 cùng thầy cô giáo giỏi tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, bứt phá điểm 9,10 chỉ sau 3 tháng, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan