Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Reading - Unit 4 trang 30 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 11

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Hướng dẫn giải Reading - Unit 4 trang 30 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 11

READING

Part 1. Read the passage and then do the exercises that follow.

Đọc đoạn văn và làm các bài tập sau đây. 

Over one billion people lack adequate housing. These people are found in every country of the world and, indeed, in almost every community. They live in huts made of sticks, mud or metal; in some cases, they don’t even have a roof over their heads. The problem is huge. Does this mean there is nothing that can be done?

According to the people at Habitat for Humanity International (HFHI), there’s plenty that can be done. HFHI was founded in 1976 by Millard and Linda Fuller, millionaires who decided their money could best be spent helping people. Since then, HFHI has helped fix and build homes for tens of thousands of people in the United States and over 30 other countries.

A look at who builds these homes reveals a lot about HFHI. Jimmy Carter, former U.S. president, and his wife, Rosalynn, spend a week each year helping to build houses. Evinor Mira, a 16-year-old high school student, recently helped to build houses for his family and others in his community in Tepetitan, El Salvador.

HFHI believes that the homes should not be given as charity; instead, the organisation follows a system known as partnership housing: the people who will live in the homes, like Evinor, work together with volunteers on the construction and then gradually pay off the basic cost of the homes. These payments, together with contributions, enable HFHI to help other people.

By tackling the problem of inadequate housing, HFHI tackles other important social problems as well. People who have decent homes are better able to manage in life and to be productive members of society. And when homes are improved, neighbourhoods and communities can be improved, too.

Dịch bài đọc 

Hơn một tỷ người thiếu nhà ở. Họ ở khắp mọi quốc gia trên thế giới và, quả thực, ở hầu hết mọi cộng đồng. Họ sống trong các túp lều làm bằng gậy, bùn hoặc bằng kim loại; một số trường hợp thậm chí còn không có mái che. Đây là vấn đề rất lớn. Điều này có nghĩa là chưa có biện pháp nào được thực hiệHabitat for Humanity International n?

Theo Tổ chức Hỗ trợ dân cư (HFHI), có rất nhiều thứ có thể được thực hiện. HFHI được thành lập năm 1976 bởi Millard và Linda Fuller, các nhà triệu phú đã quyết định dùng tiền của mình để giúp đỡ mọi người. Kể từ đó, HFHI đã giúp sửa chữa và xây dựng nhà cửa cho hàng chục ngàn người ở Hoa Kỳ và trên 30 quốc gia khác.

Quan sát những người xây dựng các căn nhà này tiết lộ rất nhiều điềuvề HFHI. Jimmy Carter, cựu Tổng Thống Mỹ, và vợ ông, Rosalynn, đã dành một tuần mỗi năm để giúp xây những ngôi nhà. Evinor Mira, một học sinh trung học 16 tuổi, gần đây đã giúp xây dựng nhà ở cho gia đình của mình và những người khác trong cộng đồng ở Tepetitan, El Salvador.

HFHI tin rằng những ngôi nhà không nên được cho là từ thiện; Thay vào đó, tổ chức theo một hệ thống được gọi là nhà ở hợp tác: mọi người sẽ sống trong nhà, như Evinor, làm việc cùng với tình nguyện viên trên công trường và sau đó dần dần trả hết chi phí cơ bản của căn nhà. Các khoản thanh toán này cùng với những đóng góp tạo điều kiện để HFHI giúp đỡ người khác.

Bằng cách giải quyết vấn đề nhà ở không đầy đủ, HFHI cũng giải quyết được các vấn đề xã hội quan trọng khác. Những người có nhà ở tốt sẽ có khả năng quản lý tốt hơn trong cuộc sống và trở thành những công dân năng suất của xã hội. Và khi các ngôi nhà được cải thiện, cùng lân cận và cả cộng đồng cũng có thể được cải thiện.

Exercise 1. Fill T (True) or F (False) to the following statements. For the false statement, write the true information.

Điền T (đúng) hoặc F (sai) với nhữn câu sau. Với những câu sai hãy sửa lại thành đúng. 

 1. There are some countries without housing problems.
 2. Habitat for Humanity International was founded in 1976.
 3. Habitat for Humanity International was founded by Jimmy and Rosalynn Carter.
 4. HFHI has helped people in over 30 countries.
 5. Partnership housing means that HFHI works with a government agency.

Hướng dẫn giải 

 1. F. Every country has housing problems.
 2. T
 3. F. Habitat for Humanity International was founded by Millard and Linda Fuller.
 4. T
 5. F. Partnership housing means that people who will live in the homes, work together with HFHI volunteers and then gradually pay off the basic cost of their new homes.

Exercise 2. Answer the questions.

Trả lời các câu hỏi sau. 

 1. What social problem do you think Habitat for Humanity International is helping to solve?
 2. Who founded HFHI?
 3. How many people in the U.S. have been helped build their homes?
 4. How do Jimmy and Rosalynn help to build houses?
 5. Does HFHI give people houses as charity?

Hướng dẫn giải 

1.       Habitat for Humanity International is helping to solve the problem of inadequate housing.

2.       Millard and Linda Fuller did.

3.       Tens of thousands of people.

4.       They spend a week each year helping to build houses.

5.       No, it doesn’t.

Part 2. Read the passage and then do the exercises that follow.

Đọc đoạn văn và rồi làm các bài tập sau đây. 

Médecins Sans Frontières (MSF), which means “Doctors Without Borders”, was established in 1971. It is now the world’s largest independent organisation that provides emergency medical relief. The aim of the organisation is to help people who have suffered badly in wars or natural disasters, such as earthquakes or floods.

Each year, about 3,000 people are sent abroad to work in over seventy different countries worldwide. MSF relies on volunteer professionals but also works closely with local professionals; in most projects, there are seven local staff members to every one foreigner. Volunteers are paid about $800 a month and receive travel expenses. They usually work for nine months to a year on a project and then go home; however, about 50% of volunteers go on more than one mission. One volunteer reports, “Working in politically sensitive areas with limited resources can be frustrating, but there is huge satisfaction in making even a small or temporary difference to people. What better recommendation than to say I’m about to leave on a third mission!”

What qualities and skills do you need to become a volunteer? You have to be able to deal with stress, and you need to be able to work independently as well as in a team. You are not required, however, to have medical qualifications. Besides medical professionals, MSF needs the skilled support of technical staff such as building engineers and food experts.

The reaction of volunteers returning from MSF speaks for itself “One of my biggest challenges was organising a team to open a new hospital in a town that had had no medical care for three years,” one volunteer said. This volunteer concluded that the project was a success for two reasons: the reduction of deaths and the fact that the local people were so thankful. Another volunteer said, “With MSF, I have had the chance to travel and test my skills to the limits both professionally and personally. The rewards can be enormous.”

Exercise 1. Fill T(True) or F (False) to the following statements. For the false statement, write the true information.

Điền T (đúng) hoặc F (sai) với các câu sau. Với những câu sai hãy sửa lại. 

1. Médecins Sans Frontières provides worldwide emergency medical relief.

2. There are more local people than foreigners working on most MSF projects.

3. Most volunteers work on only one project.

4. You have to be a medical professional to volunteer for MSF.

Hướng dẫn giải 

1. T

2. T

3. F. About 50% of volunteers go on more than one mission.

4. F. You are not required to have medical qualifications. Technical staff, such as building engineers and food experts, is needed too.

Dịch bài đọc 

Médecins Sans Frontières (MSF), có nghĩa là "Bác sĩ Không Biên giới", được thành lập vào năm 1971. Hiện nay nó là tổ chức độc lập lớn nhất thế giới cung cấp cứu trợ y tế khẩn cấp. Mục tiêu của tổ chức là giúp đỡ những người bị ảnh hưởng nặng nề trong chiến tranh hoặc thiên tai, như động đất hoặc lũ lụt.

Hàng năm có khoảng 3.000 người được đưa ra nước ngoài để làm việc tại hơn bảy mươi quốc gia trên thế giới. MSF phụ thuộc vào các chuyên gia tình nguyện nhưng cũng làm việc chặt chẽ với các chuyên gia địa phương; trong hầu hết các dự án, có bảy nhân viên địa phương kết hợp với  một  người nước ngoài. Tình nguyện viên được thanh toán khoảng 800 đô la một tháng và nhận được chi phí đi lại. Họ thường làm việc từ chín tháng đến một năm cho một dự án và sau đó về nhà; tuy nhiên, có khoảng 50% tình nguyện viên thực hiện hơn một nhiệm vụ. Một tình nguyện viên báo cáo: "Làm việc tại các khu vực có nền chính trị nhạy cảm với nguồn lực hạn chế có thể gây bực bội, nhưng có sự hài lòng rất lớn trong việc tạo ra sự khác biệt nhỏ hay tạm thời cho người dân. Đề nghị tốt hơn là nói tôi sắp đến nhiệm vụ thứ ba.”

Bạn cần phải có phẩm chất và kỹ năng gì để trở thành tình nguyện viên? Bạn phải có khả năng đối phó với căng thẳng, và bạn cần phải có khả năng làm việc độc lập cũng như trong một đội. Tuy nhiên, bạn không bắt buộc phải có bằng cấp y khoa. Ngoài các chuyên gia y tế, MSF cần sự hỗ trợ kỹ thuật của nhân viên kỹ thuật như kỹ sư xây dựng và chuyên gia thực phẩm.

Một trong những người tình nguyện cho biết: "Một trong những thách thức lớn nhất của tôi là tổ chức một đội để mở một bệnh viện mới ở một thị trấn không có chăm sóc y tế trong ba năm. Tình nguyện viên này kết luận rằng dự án đã thành công vì hai lý do: giảm số người chết và thực tế là người dân địa phương rất biết ơn họ. Một tình nguyện viên khác nói, "Với MSF, tôi đã có cơ hội đi du lịch và kiểm tra kỹ năng của tôi đến giới hạn cả về chuyên môn và cá nhân. Phần thưởng cũng có thể rất lớn. "


Exercise 2. Write two challenges and two rewards the volunteers mentioned in the passage.

Viết 2 thử thách và 2 món quà mà các tình nguyện viên đề cập trong đoạn văn. 

Two challenges

Two rewards

 

 

 

 

 

 

Hướng dẫn giải 

Two challenges

Two rewards

 • Organizing a team to open a new hospital.
 • Testing personal and professional skills to the limits working in politically sensitive areas with limited resources.
 • Reduction of deaths and gratitude of the local people.
 • Making even a small or temporary difference to people.

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 11 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 cùng thầy cô giáo giỏi trên Tuyensinh247.com. Bứt phá điểm 9,10 chỉ sau 3 tháng. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan