Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Unit 5. Achieve

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Quảng cáo
 • Vocabulary trang 58 Unit 5 Tiếng Anh 7 Friends Plus

  Vocabulary trang 58 Unit 5 Tiếng Anh 7 Friends Plus

  Giải bài tập Vocabulary: Units of measurement - Tiếng Anh 7 Friends Plus - Chân trời sáng tạo - Unit 5 trang 58. 2.Complete the Amazing Achievementstext with words from exercise 1. Then listen and check.(Hoàn thành văn bản Amazing Achievements với các từ trong bài tập 1. Sau đó nghe và kiểm tra.)

 • Reading trang 60 Unit 5 Tiếng Anh 7 Friends Plus

  Reading trang 60 Unit 5 Tiếng Anh 7 Friends Plus

  Giải bài tập Reading: Meals for medals - Tiếng Anh 7 Friends Plus - Chân trời sáng tạo - Unit 5 trang 60. 2. Read and listen to the text and answer the questions. (Đọc và nghe văn bản và trả lời các câu hỏi.)

 • Language focus trang 61 Unit 5 Tiếng Anh 7 Friends Plus

  Language focus trang 61 Unit 5 Tiếng Anh 7 Friends Plus

  Giải bài tập Language focus: Making comparisons - Tiếng Anh 7 Friends Plus - Chân trời sáng tạo - Unit 5 trang 61. 4.Complete the sentences with like, different from, as … as.(Hoàn thành câu vớilike, differentfrom, as … as.)

 • Vocabulary and Listeing trang 62 Unit 5 Tiếng Anh 7 Friends Plus

  Vocabulary and Listeing trang 62 Unit 5 Tiếng Anh 7 Friends Plus

  Giải bài tập Vocabulary and Listeing: Jobs and skills - Tiếng Anh 7 Friends Plus - Chân trời sáng tạo - Unit 5 trang 62. 1.Choose the correct bold words in the texts. Listen and check.(Chọn các từ in đậm chính xác trong các văn bản. Nghe và kiểm tra.)

 • Language focus trang 63 Unit 5 Tiếng Anh 7 Friends Plus

  Language focus trang 63 Unit 5 Tiếng Anh 7 Friends Plus

  Giải bài tập Language focus: Ability: can and could, Questions with How...?- Tiếng Anh 7 Friends Plus - Chân trời sáng tạo - Unit 5 trang 63. 3.Complete the text with affirmative and negative forms of can and could.(Hoàn thành văn bản với các dạng khẳng định và phủ định của can và could.)

 • Speaking trang 64 Unit 5 Tiếng Anh 7 Friends Plus

  Speaking trang 64 Unit 5 Tiếng Anh 7 Friends Plus

  Giải bài tập Speaking: Making and responding to suggestions - Tiếng Anh 7 Friends Plus - Chân trời sáng tạo - Unit 5 trang 64.4.Work in pairs. Look at ideas 1–5. Take turns giving and responding to advice for each situation.(Làm việc theo cặp. Nhìn vào các ý tưởng 1–5. Thay phiên nhau đưa ra và phản hồi lời khuyên cho mỗi tình huống.)

 • Writing trang 65 Unit 5 Tiếng Anh 7 Friends Plus

  Writing trang 65 Unit 5 Tiếng Anh 7 Friends Plus

  Giải bài tập Writing: A biographical web page- Tiếng Anh 7 Friends Plus - Chân trời sáng tạo - Unit 5 trang 65. 2.Match the blue first line of each paragraph (1–3) with the subject of the paragraph (a–c).

 • CLIL: Science trang 66 Unit 5 Tiếng Anh 7 Friends Plus

  CLIL: Science trang 66 Unit 5 Tiếng Anh 7 Friends Plus

  Giải bài tập CLIL: Science - Average speed- Tiếng Anh 7 Friends Plus - Chân trời sáng tạo - Unit 5 trang 66. 1. Read the text and answer questions 1–4.(Đọc văn bản và trả lời các câu hỏi 1–4.)

 • Puzzles and Games trang 67 Unit 5 Tiếng Anh 7 Friends Plus

  Puzzles and Games trang 67 Unit 5 Tiếng Anh 7 Friends Plus

  Giải bài tập Puzzles and Games - Tiếng Anh 7 Friends Plus - Chân trời sáng tạo - Unit 5 trang 67.1. Order the letters to find times, numbers and measurements.(Sắp xếp các chữ cái để tìm thời gian, số và số đo.)