Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Unit 8. I believe I can fly

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Quảng cáo
 • Vocabulary trang 92 Unit 8 Tiếng Anh 7 Friends Plus

  Vocabulary trang 92 Unit 8 Tiếng Anh 7 Friends Plus

  Giải bài tập Vocabulary: Future vehicles - Tiếng Anh 7 Friends Plus - Chân trời sáng tạo - Unit 7 trang 92. 1. Read the descriptions and match them with six photos A–F.(Đọc mô tả và ghép chúng với sáu ảnh A – F.)

 • Reading trang 94 Unit 8 Tiếng Anh 7 Friends Plus

  Reading trang 94 Unit 8 Tiếng Anh 7 Friends Plus

  Giải bài tập Reading: No limit - Tiếng Anh 7 Friends Plus - Chân trời sáng tạo - Unit 8 trang 94. 2. Listen and read the text. Complete each sentence with ONE word.(Nghe và đọc văn bản. Hoàn thành mỗi câu với MỘT từ.) USE IT! Work in groups. Ask and answer the questions. Which do you prefer, solar energy or wind power? Why / Why not?

 • Vocabulary and Listening trang 96 Unit 8 Tiếng Anh 7 Friends Plus

  Vocabulary and Listening trang 96 Unit 8 Tiếng Anh 7 Friends Plus

  Giải bài tập Vocabulary and Listening: Boarding time - Tiếng Anh 7 Friends Plus - Chân trời sáng tạo - Unit 8 trang 96. 2. Listen and answer these questions.(Hãy nghe và trả lời những câu hỏi này.) Listen to the dialogue again and complete the sentences. (Nghe lại đoạn hội thoại và hoàn thành các câu.)

 • Language focus trang 95 Unit 8 Tiếng Anh 7 Friends Plus

  Language focus trang 95 Unit 8 Tiếng Anh 7 Friends Plus

  Giải bài tập Language focus: Connecting ideas - Tiếng Anh 7 Friends Plus - Chân trời sáng tạo - Unit 8 trang 95. 6. USE IT! Work in pairs. One gives two ideas, and the other connects them.(THỰC HÀNH! Làm việc theo cặp. Một người đưa ra hai ý tưởng, và người kia kết nối chúng.)

 • Language focus trang 97 Unit 8 Tiếng Anh 7 Friends Plus

  Language focus trang 97 Unit 8 Tiếng Anh 7 Friends Plus

  Giải bài tập Language focus: Infinities & quantifiers- Tiếng Anh 7 Friends Plus - Chân trời sáng tạo - Unit 8 trang 97. 4. Write the negative and interrogative forms of these affirmative sentences.(Viết các dạng phủ định và nghi vấn của những câu khẳng định này.)

 • Speaking trang 98 Unit 8 Tiếng Anh 7 Friends Plus

   Speaking trang 98 Unit 8 Tiếng Anh 7 Friends Plus

  Giải bài tập Speaking: At the airport check-in - Tiếng Anh 7 Friends Plus - Chân trời sáng tạo - Unit 8 trang 98. 2.Cover the dialogue. Which phrases are for checking in at the airport? Listen again and check.(Che lời thoại. Những cụm từ nào dùng để làm thủ tục tại sân bay? Nghe lại và kiểm tra.)

 • Writing trang 99 Unit 8 Tiếng Anh 7 Friends Plus

  Writing trang 99 Unit 8 Tiếng Anh 7 Friends Plus

  Giải bài tập Writing: Emails - Tiếng Anh 7 Friends Plus - Chân trời sáng tạo - Unit 8 trang 99. 4.Complete the sentences with because or so.(Hoàn thành các câu với because hoặc so.)

 • Culture trang 100 Unit 8 Tiếng Anh 7 Friends Plus

  Culture trang 100 Unit 8 Tiếng Anh 7 Friends Plus

  Giải bài tập Culture: High flyers - Tiếng Anh 7 Friends Plus - Chân trời sáng tạo - Unit 8 trang 100. 2.Match the words in blue in the text with definitions.(Ghép các từ màu xanh trong văn bản với các định nghĩa.)

 • Puzzles and Games trang 101 Unit 8 Tiếng Anh 7 Friends Plus

  Puzzles and Games trang 101 Unit 8 Tiếng Anh 7 Friends Plus

  Giải bài tập Puzzles and Games - Tiếng Anh 7 Friends Plus - Chân trời sáng tạo - Unit 8 trang 101. 5.GUESS WHO? Work in groups. Follow the instructions.(ĐOÁN XEM LÀ AI NÀO? Làm việc nhóm. Làm theo chỉ dẫn.)