Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Unit 7. Music

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Quảng cáo
 • Vocabulary trang 82 Unit 7 Tiếng Anh 7 Friends Plus

  Vocabulary trang 82 Unit 7 Tiếng Anh 7 Friends Plus

  Giải bài tập Vocabulary: Music and instruments - Tiếng Anh 7 Friends Plus - Chân trời sáng tạo - Unit 7 trang 82.5.USE IT! Listen to three pieces of music. Answer questions 1–3 for each piece. (THỰC HÀNH! Nghe ba bản nhạc. Trả lời câu hỏi 1-3 cho mỗi phần.)

 • Reading trang 84 Unit 7 Tiếng Anh 7 Friends Plus

  Reading trang 84 Unit 7 Tiếng Anh 7 Friends Plus

  Giải bài tập Reading: A song - Tiếng Anh 7 Friends Plus - Chân trời sáng tạo - Unit 7 trang 84.1.Read the song lyrics and answer the questions with Laila or Sam.(Đọc lời bài hát và trả lời các câu hỏi với Laila hoặc Sam.)

 • Language focus trang 85 Unit 7 Tiếng Anh 7 Friends Plus

  Language focus trang 85 Unit 7 Tiếng Anh 7 Friends Plus

  Giải bài tập Language focus: will and be going to - Tiếng Anh 7 Friends Plus - Chân trời sáng tạo - Unit 7 trang 85.1.Complete the sentences and check your answers on page 84. Then choose the correct words in the rule.(Hoàn thành các câu và kiểm tra câu trả lời của bạn ở trang 84. Sau đó chọn các từ đúng trong quy tắc.)

 • Vocabulary and Listening trang 86 Unit 7 Tiếng Anh 7 Friends Plus

  Vocabulary and Listening trang 86 Unit 7 Tiếng Anh 7 Friends Plus

  Giải bài tập Vocabulary and Listening: Star qualities - Adjectives and Nouns - Tiếng Anh 7 Friends Plus - Chân trời sáng tạo - Unit 7 trang 86. 3.Match the adjectives in blue from exercise 1 with the nouns in the table. Listen and check.(Nối các tính từ màu xanh trong bài tập 1 với các danh từ trong bảng. Nghe và kiểm tra.)

 • Language focus trang 87 Unit 7 Tiếng Anh 7 Friends Plus

  Language focus trang 87 Unit 7 Tiếng Anh 7 Friends Plus

  Giải bài tập Language focus: be going to - questions & present continuous - Adjectives and Nouns - Tiếng Anh 7 Friends Plus - Chân trời sáng tạo - Unit 7 trang 87.3. Match sentences 1–5 with rules a–c. (Nối câu 1–5 với quy tắc a – c.)

 • Speaking trang 88 Unit 7 Tiếng Anh 7 Friends Plus

  Speaking trang 88 Unit 7 Tiếng Anh 7 Friends Plus

  Giải bài tập Speaking: Organising an event - Tiếng Anh 7 Friends Plus - Chân trời sáng tạo - Unit 7 trang 88.3. Work in pairs. Practise the dialogue. (Làm việc theo cặp. Thực hành các đoạn hội thoại.)

 • Writing trang 89 Unit 7 Tiếng Anh 7 Friends Plus

   Writing trang 89 Unit 7 Tiếng Anh 7 Friends Plus

  Giải bài tập Writing: Song reviews - Tiếng Anh 7 Friends Plus - Chân trời sáng tạo - Unit 7 trang 89.3.Find the blue words in the reviews and say what they refer to.(Tìm các từ màu xanh trong các bài đánh giá và nói chúng đề cập đến gì.)

 • Culture trang 90 Unit 7 Tiếng Anh 7 Friends Plus

  Culture trang 90 Unit 7 Tiếng Anh 7 Friends Plus

  Giải bài tập Culture: A young entrepreneur - Tiếng Anh 7 Friends Plus - Chân trời sáng tạo - Unit 7 trang 90. 3.Read the text again and answer the questions.(Đọc lại văn bản và trả lời các câu hỏi.)

 • Puzzles and Games trang 91 Unit 7 Tiếng Anh 7 Friends Plus

  Puzzles and Games trang 91 Unit 7 Tiếng Anh 7 Friends Plus

  Giải bài tập Puzzles and Games - Tiếng Anh 7 Friends Plus - Chân trời sáng tạo - Unit 7 trang 91. 3. Use the code to write nouns and adjectives in the correct column.(Sử dụng mã để viết danh từ và tính từ vào đúng cột.)