Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Culture trang 90 Unit 7 Tiếng Anh 7 Friends Plus

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Culture: A young entrepreneur - Tiếng Anh 7 Friends Plus - Chân trời sáng tạo - Unit 7 trang 90. 3.Read the text again and answer the questions.(Đọc lại văn bản và trả lời các câu hỏi.)

1. Read the text. Who is Jamal Edwards and why is he famous today? Read and listen to the text and check your answers.

(Đọc văn bản. Jamal Edwards là ai và tại sao ngày nay anh ấy nổi tiếng? Đọc và nghe văn bản và kiểm tra câu trả lời của bạn.)

A SUCCESS STORY

Jamal Edwards is the boss of a music YouTube channel, and heeven received an award from the Queen for his services tomusic. So, what’s his story? 

Jamal was born in England in 1990. At sixteen, with avideo camera, he uploaded a video of foxes and received 1,000 visits! Soon he wanted to combine his love of filming with his passion for grime – a type of hip hop music. Jamal began filming some grime artists when they were performing in the street and at concerts. After his posts, thousands of people watched and downloaded the videos. In 2007 he created his own online TV station, SBTV.First, he added live concerts and interviews with musicians to grime music videos. Later, he started including different types of music to attract more viewers.The strategy worked, and today, SBTV is very popular among young people.

Tạm dịch:

CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG

Jamal Edwards là ông chủ của một kênh YouTube về âm nhạc và anh ấy thậm chí còn nhận được giải thưởng từ Nữ hoàng cho những cống hiến của mình đối với âm nhạc. Vậy, câu chuyện của anh ấy là gì? Jamal sinh năm 1990 ở Anh. Ở tuổi 16, với một chiếc máy quay phim, anh đã tải lên một video về cáo và nhận được 1.000 lượt truy cập! Chẳng bao lâu sau, anh ấy muốn kết hợp tình yêu quay phim với niềm đam mê của mình với grime - một loại nhạc hip hop. Jamal bắt đầu quay một số nghệ sĩ grime khi họ biểu diễn trên đường phố và tại các buổi hòa nhạc. Sau bài đăng của anh ấy, hàng nghìn người đã xem và tải video xuống.

Năm 2007, anh thành lập đài truyền hình trực tuyến của riêng mình, SBTV. Đầu tiên, anh ấy đã thêm các buổi hòa nhạc trực tiếp và các cuộc phỏng vấn với các nhạc sĩ vào các video âm nhạc hấp dẫn. Sau đó, anh ấy bắt đầu đưa vào các thể loại nhạc khác nhau để thu hút nhiều khán giả hơn. Chiến lược đã phát huy hiệu quả và ngày nay, SBTV rất được giới trẻ yêu thích

Lời giải:

Jamal Edwards is the boss of a music YouTube channel.

(Jamal Edwards là ông chủ của một kênh YouTube về âm nhạc)

Because he created his own online TV station, SBTV.First, he added live concerts and interviews with musicians to grime music videos. Later, he started including different types of music to attract more viewers.

(Bởi vì anh ấy đã tạo ra đài truyền hình trực tuyến của riêng mình, SBTV. Đầu tiên, anh ấy đã thêm các buổi hòa nhạc trực tiếp và các cuộc phỏng vấn với các nhạc sĩ vào các video âm nhạc hấp dẫn. Sau đó, anh ấy bắt đầu đưa vào các thể loại nhạc khác nhau để thu hút nhiều khán giả hơn.)

2. Match the blue words in the text with definitions 1–5.

(Ghép các từ màu xanh trong văn bản với các định nghĩa 1–5.)

1 people who watch videos or TV

2 playing music and/or singing for people

3 wild animals that are similar to dogs

4 a plan

5 a prize or medal for an important achievement

Phương pháp:

1 người xem video hoặc TV

2 chơi nhạc và / hoặc hát cho mọi người nghe

3 loài động vật hoang dã tương tự như loài chó

4 một kế hoạch

5 một giải thưởng hoặc huy chương cho một thành tích quan trọng

Lời giải:

Hướng dẫn giải:

1. viewers

2. performing

3. foxes

4. strategy

5. award

Hướng dẫn dịch:

1. những người xem video hoặc TV

2. chơi nhạc và / hoặc hát cho peopie

3. động vật hoang dã tương tự như chó

4. một kế hoạch

5. một giải thưởng hoặc huy chương cho một thành tích quan trọng

3.Read the text again and answer the questions.

(Đọc lại văn bản và trả lời các câu hỏi.)

1 Why did Jamal receive an award?

2 What were Jamal’s two hobbies when he was sixteen?

3 Why were Jamal’s grime videos successful?

4 Why did Jamal decide to create his own TV station?

5 What did Jamal do to increase the number of SBTV viewers?

Phương pháp:

Tạm dịch:

1 Tại sao Jamal lại nhận được giải thưởng?

2 Jamal có hai sở thích gì khi anh ấy mười sáu tuổi?

3 Tại sao các video grime của Jamal lại thành công?

4 Tại sao Jamal quyết định thành lập đài truyền hình của riêng mình?

5 Jamal đã làm gì để tăng lượng người xem SBTV?

Lời giải:

1.Jamal received an award because of his services tomusic.

(Jamal đã nhận được một giải thưởng vì những cống hiến của anh ấy cho âm nhạc.)

Thông tin: heeven received an award from the Queen for his services tomusic.

2.They were filming and grime – a type of hip hopmusic.

(Chúng là quay phim và grime - một loại nhạc hip hop.)

Thông tin: Soon he wanted to combine his love of filming with his passion for grime – a type of hip

hop music.

3.Because thousands of people watched and downloaded the videos.

(Bởi vì hàng ngàn người đã xem và tải xuống các video.)

Thông tin: After his posts, thousands of people watched and downloaded the videos.

4.Because he wanted to combine his love of filming with his passion for grime – a type of hip hop music.

(Bởi vì anh ấy muốn kết hợp tình yêu quay phim với niềm đam mê của mình với grime - một loại nhạc hip hop.)

Thông tin: Soon he wanted to combine his love of filming with his passion for grime – a type of hip hop music.

5.He started including different types of music to attract more viewers.

(Anh ấy bắt đầu đưa vào các loại nhạc khác nhau để thu hút nhiều người xem hơn.)

Thông tin: Later, he started including different types of music to attract more viewers.

4. YOUR CULTURE Write about a young entrepreneur in Việt Nam. Complete the table and use the internet to help you.

(VĂN HÓA CỦA BẠN - Viết về một doanh nhân trẻ ở Việt Nam. Hoàn thành bảng và sử dụng internet để giúp bạn.)

Name:

 

From:

 

Born:

 

Business:

 

How he / she became

successful:

 
Lời giải:

Name: Ha Thi Tu Phuong

From: Phu Tho, Viet Nam

Born: 1992

Business: technology, entertainment (METUB Network)

How he/ she became successful: In 2014, she founded METUB and became its CEO. Now, METUB is a global YouTube partner and very popular among young people.

Hướng dẫn dịch:

Tên: Hà Thị Tú Phượng

Từ: Phú Thọ, Việt Nam

Sinh: 1992

Kinh doanh: công nghệ, giải trí (Mạng METUB)

Làm thế nào anh ấy / cô ấy trở nên thành công: Năm 2014, cô ấy thành lập METUB và trở thành Giám đốc điều hành của nó. Hiện nay, METUB là đối tác YouTube toàn cầu và được giới trẻ rất ưa chuộng.

5.USE IT! Work in pairs. Tell your partner about your young entrepreneur in exercise 4.

(THỰC HÀNH! Làm việc theo cặp. Nói với bạn của bạn về doanh nhân trẻ của bạn trong bài tập 4.)

Lời giải:

Hà Thị Tú Phượng is the Founder and CEO of Metub.So, what’s her story?

She was born in Vietnam in 1992.In 2014, Tu Phuong founded and held the position of CEO of Metub. Up to now, this is considered the largest YouTube multi-channel network in Vietnam with more than 2 billion views per month, a partner of many famous artists such as Son Tung MTP, Tran Thanh, Chi Dan, Chi Pu...

The company manages, produces, distributes and monetizes premium Vietnam video content on YouTube and across other platforms and has been building a strong local creators community.

Tạm dịch:

Hà Thị Tú Phượng là Người sáng lập và Giám đốc điều hành của Metub. Vậy, câu chuyện của cô ấy là gì? Cô sinh ra tại Việt Nam vào năm 1992. Năm 2014, Tú Phương thành lập và đảm nhiệm vị trí CEO của Metub. Tính đến thời điểm hiện tại, đây được coi là mạng đa kênh YouTube lớn nhất Việt Nam với hơn 2 tỷ lượt xem mỗi tháng, là đối tác của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Sơn Tùng MTP, Trấn Thành, Chi Dân, Chi Pu ... Công ty quản lý, sản xuất, phân phối và kiếm tiền từ nội dung video cao cấp của Việt Nam trên YouTube và trên các nền tảng khác, đồng thời đã và đang xây dựng một cộng đồng người sáng tạo lớn mạnh tại địa phương.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan