Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Progress review 4 trang 102 Tiếng Anh 7 Friends Plus

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Progress review 4 - Tiếng Anh 7 Friends Plus - Chân trời sáng tạo - trang 102. 9. Order the words to make sentences.(Sắp xếp các từ để tạo thành câu.)

Xem thêm: Progress Review 4

1.Complete the sentences with the words in the box. There are two extra words.

(Hoàn thành các câu với các từ trong hộp. Có hai từ thừa.)

band (ban nhạc)             drums (trống)      fans (người hâm mộ)        

hit (bản hit)                    lyrics (lời bài hát)

views (lượt xem)             violin (vi ô lông)                rap (rap)

1 Can you play the …………. or the piano?

2 Is this music by your favourite pop ………….?

3 How many …………. were at the concert?

4 Do you know the………….  to this song?

5 Is Tim playing the………….  or the keyboard?

6 How many …………. did the online video have?

Lời giải:

1. violin

2. band

3. fans

4. lyrics

5. drums

6. views

1 Can you play the violin or the piano?

(Bạn có thể chơi violin hoặc piano không?)

2 Is this music by your favourite pop band?

(Đây có phải là bản nhạc của ban nhạc pop yêu thích của bạn không?)

3 How many fans were at the concert?

(Bao nhiêu người hâm mộ có mặt tại buổi hòa nhạc?)

4 Do you know the lyrics to this song?

(Bạn có biết lời bài hát này không?)

5 Is Tim playing the drums or the keyboard?

(Tim đang chơi trống hay đàn keyboard?)

6 How many views did the online video have?

(Video trực tuyến có bao nhiêu lượt xem?)

2.Complete the words.

(Hoàn thành các từ.)

1 Everybody loves this song. It’s going to be abig h………. this summer.

2 I’d like to be a pop star. I want to see myname up there in the b……….  lights.

3 Tom thinks he’ll be famous soon. Heneeds to wake up and take a look at the r……….  !

4 That young singer has an amazing v……….  and she can dance well. She’s going to be a s……….   !

Lời giải:

1. hit

2. bright

3. reality

4. voice – star

Hướng dẫn dịch:

1. Mọi người đều yêu thích bài hát này. Nó sẽ là một hit lớn trong mùa hè này.

2. Tôi muốn trở thành một ngôi sao nhạc pop Tôi muốn nhìn thấy tên mình ở đó dưới ánh đèn rực rỡ.

3. Tom nghĩ rằng anh ấy sẽ sớm nổi tiếng. Anh ấy cần thức dậy và nhìn vào thực tế.

4. Ca sĩ trẻ đó có một giọng hát tuyệt vời và cô ấy có thể nhảy tốt. Cô ấy sẽ trở thành ngôi sao.

3.Write sentences with be going to.

(Viết câu với be going to)

1 I / write / a new song

2 we / learn / a musical instrument

3 Lana Del Rey / not sing / her big hit

4 they / watch / a One Direction video

Lời giải:

1 I am going to write a new song.

(Tôi sẽ viết một bài hát mới.)

2 We are going to learn a musical instrument.

(Chúng ta sẽ học một loại nhạc cụ.)

3 Lana Del Rey isn’t going to sing her big hit.

(Lana Del Rey sẽ không hát hit lớn của cô ấy.)

4 They are going to watch a One Direction video.

(Họ sẽ xem một video của One Direction.)

4.Choose the correct words.

(Chọn từ đúng.)

We’re going to We’ll see Taylor Swift in concert. I bought the tickets on Tuesday.

2 I’m sure you’re going to you’ll like the show.

3 David will is going to play some new music later. He wrote it for this concert.

4 I imagine there’ll there’s going to be a lot of people at the festival.

5 We like that singer, but our prediction is that he won’t isn’t going to be famous.

6 My sister has got a new guitar and she’s going to she'll learn to play it.

Phương pháp:

-We use be going to when we talk aboutfuture plans and intentions.

(Chúng ta dùng be going to khi nói về những kế hoạch và dự định trong tương lai.)

-We use will when we talk about predictions.

(Chúng ta sử dụng will khi chúng ta nói về các dự đoán.)

Lời giải:

1. We're going to see Taylor Swift in concert. I bought the tickets on Tuesday.

2. I'm sure you'll like the show.

3. David is going to play some new music later. He wrote it for this concert.

4. I imagine there'll be a lot of people at the festival.

5. We like that singer, but our prediction is that he won't be famous.

6. My sister has got a new guitar and she's going to learn to play it.

Hướng dẫn dịch:

1. Chúng tôi sẽ xem Taylor Swift trong buổi hòa nhạc. Tôi đã mua vé vào thứ Ba.

2. Tôi chắc rằng bạn sẽ thích chương trình.

3. David sẽ chơi một số bản nhạc mới sau. Anh ấy đã viết nó cho buổi hòa nhạc này.

4. Tôi tưởng tượng sẽ có rất nhiều người ở lễ hội.

5. Chúng tôi thích ca sĩ đó, nhưng dự đoán của chúng tôi là anh ấy sẽ không nổi tiếng.

6. Em gái tôi có một cây đàn mới và cô ấy sẽ học chơi nó.

5.Listen to Young Musician of the Year. One of the judges is talking about the three contestants: Ibrahim, Hannah and Nathan. Write Trueor False.

Ibrahim …

1 needs to be a lot more confident. …………..

2 plays the guitar with energy. …………..

3 has only got one weakness. …………..

Hannah …

4 isn’t very ambitious. …………..

5 had success at the end of last week’s programme. …………..

Nathan …

6 is very charming. …………..

7 has got one important strength. …………..

8 will be famous. …………..

Phương pháp:

Tạm dịch:

Ibrahim…

1.cần phải tự tin hơn rất nhiều. ………… 

2.chơi guitar với năng lượng. ………… 

3.chỉ có một điểm yếu. ………… 

Hannah…

4.không phải là rất tham vọng. ………… 

5.đã thành công vào cuối chương trình tuần trước. …………

Nathan…

6. rất quyến rũ. …………

7.có một điểm mạnh quan trọng. …………

8.sẽ nổi tiếng. …………

Lời giải:

1. False

2. True

3. True

4. False

5. True

6. True

7. False

8. True

Nội dung bài nghe:

Host: Good evening, and welcome to the final of “Young Musician of the Year.” Tonight, we welcome back three of our contestants: Ibrahim, Hannah and Nathan. And for those of you new to “Young Musician”, Ibrahim is going to play the classical guitar, Hannah the violin, and Nathan the piano. And of course, we’d like to welcome our judges. And we’re going to start by talking to our judge, Henry Thomson. So Henry, who do you think will win this year’s “Young Musician of the Year”?

Henry: Well, that’s difficult to say. They were all so good last week. Ibrahim is a very confident musician, so he doesn’t need to improve his confidence. He played beautifully last week. He always plays with a lot of energy, and he’s exciting to watch. His only weakness is rhythm. He lost the rhythm a little last week, but that’s his only weakness. And Hannah, she played two difficult violin pieces last week. I think she was very ambitious, perhaps too ambitious. The first piece was OK, but it wasn’t great. But the second piece, it was wonderful. Just amazing. It was good to see Hannah finish with real success last week. Well done, Hannah. And Nathan, he’s got charm when he plays. He always smiles. Yes, he’s really charming. He’s a fantastic musician. He’s got a lot of different strengths. I think out of all three of the contestants tonight, he’ll be famous. That’s what I think. But, who will win the competition? Well, who knows?

Host: Thank you Henry. Of course, our three musicians are going to play again now, and we’re going to learn the name of the winner at the end of the programme.

Hướng dẫn dịch:

Người dẫn chương trình: Chào buổi tối và chào mừng đến với đêm chung kết “Nhạc sĩ trẻ của năm”. Tối nay, chúng tôi chào đón ba trong số các thí sinh của chúng tôi trở lại: Ibrahim, Hannah và Nathan. Và đối với những bạn mới với “Nhạc sĩ trẻ”, Ibrahim sẽ chơi guitar cổ điển, Hannah violin và Nathan piano. Và tất nhiên, chúng tôi muốn chào đón các giám khảo của chúng tôi. Và chúng ta sẽ bắt đầu bằng cách nói chuyện với giám khảo của chúng ta, Henry Thomson. Vậy Henry, bạn nghĩ ai sẽ giành giải “Nhạc sĩ trẻ của năm” năm nay?

Henry: Chà, điều đó thật khó nói. Tất cả họ đều rất tốt vào tuần trước. Ibrahim là một nhạc sĩ rất tự tin, vì vậy anh ấy không cần phải cải thiện sự tự tin của mình. Anh ấy đã chơi tuyệt vời vào tuần trước. Anh ấy luôn chơi với rất nhiều năng lượng và anh ấy rất thú vị khi xem. Điểm yếu duy nhất của anh ấy là nhịp điệu. Anh ấy đã mất nhịp một chút vào tuần trước, nhưng đó là điểm yếu duy nhất của anh ấy. Và Hannah, cô ấy đã chơi hai bản violin khó vào tuần trước. Tôi nghĩ cô ấy rất tham vọng, có lẽ quá tham vọng. Bản đầu tiên ổn, nhưng nó không tuyệt. Nhưng bản thứ hai, nó thật tuyệt vời. Thật tuyệt vời. Thật vui khi thấy Hannah kết thúc với thành công thực sự vào tuần trước. Làm tốt lắm, Hannah. Và Nathan, anh ấy rất quyến rũ khi chơi. Anh ấy luôn mỉm cười. Vâng, anh ấy thực sự rất quyến rũ. Anh ấy là một nhạc sĩ tuyệt vời. Anh ấy có rất nhiều điểm mạnh khác nhau. Tôi nghĩ trong số cả ba thí sinh tối nay, anh ấy sẽ nổi tiếng. Tôi nghĩ vậy đó. Nhưng, ai sẽ giành chiến thắng trong cuộc thi? Chà, ai biết được?

Người dẫn chương trình: Cảm ơn Henry. Tất nhiên, ba nhạc sĩ của chúng ta sẽ biểu diễn lại ngay bây giờ và chúng ta sẽ tìm hiểu tên của người chiến thắng ở cuối chương trình.

6.Write questions with be going to.

(Viết các câu hỏi với be going to.)

1 ‘ (you / play) basketball after school?’

‘Yes, I am. We’ve got a match.’

2 ‘ (your brother / get) tickets for that hip-hop band?’

‘No, he isn’t.’

3 ‘ (we / listen to) that song again?’

‘Yes, we are. It’s fantastic!’

4 ‘ (Emily / sell) her violin?’

‘Yes, she is. She doesn’t play it now.’

5 ‘What book (you / read) this summer?’

‘The Hunger Games.’

6 ‘Where (Anya / stay) on holiday?’

‘In a nice hotel in Turkey.’

Lời giải:

1 ‘ Are you going to play basketball after school?’

("Bạn có định chơi bóng rổ sau giờ học không?")

‘Yes, I am. We’ve got a match.’

(‘Vâng. Chúng tôi có một trận đấu. ")

2 ‘ Is your brother going to get tickets for that hip-hop band?’

("Có phải anh trai của bạn sẽ mua vé ban nhạc hip-hop đó?")

‘No, he isn’t.’

("Không, anh ấy không.)

3 ‘ Are we going to listen to that song again?’

("Chúng ta sẽ nghe lại bài hát đó chứ?")

‘Yes, we are. It’s fantastic!’

('Vâng. Nó thật tuyệt vời!')

4 ‘ Is Emily going to sell her violin?’

( "Emily có định bán cây vĩ cầm của mình không?")

‘Yes, she is. She doesn’t play it now.’

(‘Đúng. Bây giờ cô ấy không chơi nó nữa. ")

5 ‘What book are you going to read this summer?’

( "Bạn sẽ đọc cuốn sách nào trong mùa hè này?")

‘The Hunger Games.’

('The Hunger Games.')

6 ‘Where is Anya going to stay on holiday?’

("Anya sẽ ở đâu vào kỳ nghỉ?")

‘In a nice hotel in Turkey.’

("Ở một khách sạn đẹp ở Thổ Nhĩ Kỳ.")

7.Complete the dialogue about future arrangements using the present continuous.

(Hoàn thành đoạn hội thoại về những sắp xếp trong tương lai bằng thì hiện tại tiếp diễn.)

Betty: What 1……………………. (you / do) this weekend? 

Caroline: 2 ……………………. (I / not do) anything special. What about you?

Betty: 3 ……………………. (I / travel) to London to see a show with my cousins. 4 ……………………. (my mum /

come), too.

Caroline: Where 5 ……………………. (you / meet) them?

Betty: Outside the theatre. 6 ……………………. (we / spend) the evening with them and 7 ……………………. (we /

have) dinner together after the show. Then 8 ……………………. (they / drive) us home later.

Caroline: That sounds great.

Lời giải:

1. are you doing

2. I’m not doing

3. I’m travelling

4. My mum’s coming

5. are you meeting

6. We’re spending

7. we’re having

8. they’re driving

Hướng dẫn dịch:

Betty: Bạn đang làm gì vào cuối tuần này?

Caroline: Tôi không làm gì đặc biệt. Còn bạn thì sao?

Betty: Tôi đang đi du lịch đến London để xem một buổi biểu diễn với anh em họ của mình. Mẹ tôi cũng sắp đến.

Caroline: Bạn gặp họ ở đâu?

Betty: Bên ngoài rạp hát. Chúng tôi sẽ dành buổi tối với họ và chúng tôi ăn tối cùng nhau sau buổi biểu diễn. Sau đó, họ sẽ chở chúng tôi về nhà sau.

Caroline: Nghe hay đấy.

8. Complete the dialogue then practise with your partner.

(Hoàn thành cuộc đối thoại sau đó thực hành với bạn của bạn.)

we need help with                     What are you doing?

Do you want me to do that?        There’s going to be

I can do that.                                Can I do anything else to help?

Jack: Hello, Lily.

Lily: Hi, Jack. You look very busy. 1 ……………………………

Jack: 2 ……………… a concert at school and I’m helping with it. There’s a lot of work. I’ve got all these tickets to sell.

Lily: 3………………………..

Jack: That would be great.

Lily: 4………………………..

Jack: Well, 5……………………….. the posters. If I give you some posters, can you put them up?

Lily: Sure, no problem. 6………………………..

Phương pháp:

we need help with  (chúng tôi cần giúp với )                  

What are you doing? (Bạn đang làm gì?)

Do you want me to do that?  (Bạn có muốn tôi làm điều đó không?)      There’s going to be  (Sẽ có)

I can do that.  (Tôi có thể làm điều đó.)                             

Can I do anything else to help? (Tôi có thể làm điều gì khác để giúp đỡ?)

Lời giải:

1.What are you doing?

2.There’s going to be  

3. Do you want me to do that?  

4. Can I do anything else to help?

5. we need help with  

6. I can do that.  

Jack: Hello, Lily.

(Xin chào, Lily.)

Lily: Hi, Jack. You look very busy. What are you doing?

(Chào Jack. Bạn trông rất bận rộn. Bạn đang làm gì đấy?)

Jack: There’s going to be a concert at school and I’m helping with it. There’s a lot of work. I’ve got all these tickets to sell.

(Sẽ có một buổi hòa nhạc ở trường và tôi đang giúp việc đó. Có rất nhiều việc. Tôi có tất cả những vé này để bán.)

Lily: Do you want me to do that?

(Bạn có muốn tôi làm điều đó không?)

Jack: That would be great.

(Điều đó sẽ rất tuyệt.)

Lily: Can I do anything else to help?

(Tôi có thể làm gì khác để giúp không?)

Jack: Well, we need help with the posters. If I give you some posters, can you put them up?

(Chà, chúng tôi cần trợ giúp về các áp phích. Nếu tôi đưa cho bạn một số áp phích, bạn có thể treo chúng lên không?)

Lily: Sure, no problem. I can do that.

(Chắc chắn rồi, không vấn đề gì. Tôi có thể làm điều đó.)

9.Order the words to make sentences.

(Sắp xếp các từ để tạo thành câu.)

Title / Band: 'Rather Be' by Clean

Bandit (feat. Jess Glynn)

1 you’re / If / catchy / into /pop music, you’ll / song. /love / this

2 you / like / If / it, / you’ll /dance to / want / to / it! /definitely

3 are / The / all / love. / lyrics /about

4 The / amazing voice. / song / JessGlynn’s / off with / starts

5 because / It / includes / doesn’t sound / it /other pop music / classical music, / too. /the same as

6 for some people / doesn’t work / the fusionof / I think / classical and pop music, but /really / it. / like / I

Lời giải:

1. If you’re into pop music, you'll love this catchy song.

2. If you like it, you’ll definitely want to dance to it!

3. The lyrics are all about love.

4. The Jess Glynn's song starts off with / amazing voice.

5. It doesn’t sound the same as other pop music because it includes classical music, too.

6. I think the fusion of classical and pop music doesn’t work for some people, but I really like it.

Hướng dẫn dịch:

1. Nếu bạn yêu thích nhạc pop, bạn sẽ thích bài hát hấp dẫn này.

2. Nếu bạn thích nó, bạn chắc chắn sẽ muốn nhảy theo nó!

3. Lời bài hát là tất cả về tình yêu.

4. Bài hát của Jess Glynn bắt đầu bằng / giọng hát tuyệt vời.

5. Nghe không giống với các loại nhạc pop khác vì nó cũng bao gồm cả nhạc cổ điển.

6. Tôi nghĩ rằng sự kết hợp giữa nhạc cổ điển và nhạc pop không phù hợp với một số người, nhưng tôi thực sự thích nó.

10.Complete the sentences with the vehicles.

(Hoàn thành các câu với các phương tiện giao thông.)

1 This ……………… can help you walk and fly like a bird.

2 You can take this …………   ……  from District 1 to Thủ Đức city. It runs on water and land.

3 Look! Small cars are running safely under the …………  …….

4 …………  …… and …………. may be your best choice if you want to fly.

5 A …………  ……  can give you more time to work on the way to your office or to relax on the way home.

Lời giải:

1. jetpack

(ba lô phản lực)

2. amphibious bus

(xe buýt lội nước)

3. tunnel bus

(xe buýt đường

hầm)

4. flying
car / motorbike

(ô tô / xe máy bay)

5. self-driving car

(ô tô tự lái)

1 This jetpack can help you walk and fly like a bird.

(Ba lô phản lực này có thể giúp bạn đi bộ và bay như một chú chim.)

2 You can take this amphibious bus from District 1 to Thủ Đức city. It runs on water and land.

(Bạn có thể đi xe buýt lội nước này từ Quận 1 đến Thành phố Thủ Đức. Nó chạy trên mặt nước và đất liền.)

3 Look! Small cars are running safely under the tunnel bus.

(Nhìn! Ô tô nhỏ đang chạy an toàn dưới hầm xe buýt.)

Flying car and motorbike may be your best choice if you want to fly.

(Xe hơi bay và xe máy bay có thể là lựa chọn tốt nhất của bạn nếu bạn muốn bay.)

5 A self-driving car can give you more time to work on the way to your office or to relax on the way home.

(Xe tự lái có thể giúp bạn có thêm thời gian để làm việc trên đường đến văn phòng hoặc thư giãn trên đường về nhà.)

11.Complete each sentence with two words.

(Hoàn thành mỗi câu với hai từ.)

1 ……………… are limited and cause pollution.

2 ……………… is not new to us because we use it every day.

3 ……………… catch the sunrays and change them into electricity.

4 In the past, sailors used ……………… to sail their ships to different areas.

5 Both solar energy and wind power are ……………… sources of energy.

Lời giải:

1. Fossil fuels

2. Solar energy

3. Solar panels

4. wind

5. environmentally friendly

Hướng dẫn dịch:

1. Nhiên liệu hóa thạch có hạn và gây ô nhiễm.

2. Năng lượng mặt trời không phải là mới đối với chúng ta vì chúng ta sử dụng nó hàng ngày.

3. Các tấm pin mặt trời bắt các tia sáng mặt trời và biến đổi chúng thành điện năng.

4. Trong quá khứ, các thủy thủ sử dụng sức gió để đưa tàu của họ đến các khu vực khác nhau.

5. Cả năng lượng mặt trời và năng lượng gió đều là những nguồn năng lượng thân thiện với môi trường.

12. Write sentences using because, and, but, or.

(Viết câu sử dụng because, and, but, or.)

1 You / I / should use / solar energy.

2 Olga / will visit / Egypt / Elsa won't.

3 They / stayed at home / they wanted/ avoid Covid-19.

4 'Would you like tea / coffee?' 'Either.'

5 Study hard / you'll fail the exam.

6 I saw / her brother / I not see her father.

Phương pháp:

-Because: 

-And: 

-But: nhưng

-or: hoặc

Lời giải:

1 You and I should use solar energy.

(Bạn và tôi nên sử dụng năng lượng mặt trời.)

2 Olga will visit Egypt but Elsa won't.

(Olga sẽ đến thăm Ai Cập nhưng Elsa thì không.)

3 They stayed at home because they wanted to avoid Covid-19.

(Họ ở nhà vì muốn tránh Covid-19.)

4 'Would you like tea or coffee?' 'Either.'

('Bạn muốn uống trà hay cà phê?' 'Cái nào cũng được.')

5 Study hard or you'll fail the exam.

(Học chăm chỉ nếu không bạn sẽ trượt kỳ thi.)

6 I saw her brother but I didn’t see her father.

(Tôi nhìn thấy anh trai cô ấy nhưng tôi không thấy cha cô ấy.)

13. Listen to an announcement at the Nội Bài Airport and fill in the blanks with pieces of specific information.

(Nghe thông báo tại Sân bay Nội Bài và điền thông tin cụ thể vào chỗ trống.)

This is the pre-boarding announcement for flight (1) …………… to Hô Chí Minh City. We are now inviting those passengers with (2) ……………  ,and any passengers requiring special (3) ……………  , to begin boarding at this time.Please have your boarding (4) ……………  and identification ready. Regular boarding will beginin approximately (5) ……………  minutes' time.

Thank you.

14. Write toor ✘ before the verbs.

(Viết to hoặc ✘ trước động từ.)

1 I really want ………… go out.

2 She must ………… try her best.

3 Do you need ………… stay?

4 We don't have ………… pay in cash.

5 Would you like ………… dance?

6 You cannot ………… do the test.

7 They shouldn't ………… eat much sugar. 

8 Did you want ………… find your pen?

Lời giải:

1. I really want to go out.

2. She must (x) try her best.

3. Do you need to stay?

4. We don't have to pay in cash.

5. Would you like to dance?

6. You cannot (x) do the test.

7. They shouldn't (x) eat much sugar.

8. Did you want to find your pen?

Hướng dẫn dịch:

1. Tôi rất muốn đi chơi.

2. Cô ấy phải cố gắng hết sức.

3. Bạn có cần ở lại không?

4. Chúng tôi không phải trả bằng tiền mặt.

5. Bạn có muốn khiêu vũ không?

6. Bạn không thể làm bài kiểm tra.

7. Họ không nên ăn nhiều đường.

8. Bạn có muốn tìm cây bút của mình không?

15.Use some / any / a lot of / lots of  to completethe sentences.

(Sử dụng some / any / a lot of / lots of để hoàn thành câu.)

1 Jane doesn't have ………….. cash for that expensive dress.

2 Are there ………….. solar panels on the roof of this building?

3 I would like…………..  hot chocolate milk and an orange please.

4 He's got ………….. money in his wallet because he won a lottery.

5 ………….. of the windmills are broken, so they are replacing them.

6 There are…………..  skyscrapers in Dubai.

Phương pháp:

-any (bất kỳ):  dùng trong câu phủ định và câu hỏi, theo sau là danh từ đếm được hoặc không đếm được

-some (vài) : dùng trong câu khẳng định, theo sau là danh từ đếm được hoặc không đếm được

-a lot of / lots of (nhiều) : dùng trong câu khẳng định, theo sau là danh từ đếm được hoặc không đếm được

Lời giải:

1.any

2. any

3.some

4. a lot of / lots of

5. some

6. a lot of / lots of

1 Jane doesn't have any cash for that expensive dress.

(Jane không có tiền cho chiếc váy đắt tiền đó.)

2 Are there any solar panels on the roof of this building?

(Có tấm pin mặt trời nào trên mái của tòa nhà này không?)

3 I would like some hot chocolate milk and an orange please.

(Tôi muốn một ít sữa sô cô la nóng và một quả cam.)

4 He's got a lot of / lots of money in his wallet because he won a lottery.

(Anh ấy có nhiều / nhiều tiền trong ví vì anh ấy đã trúng xổ số.)

Some of the windmills are broken, so they are replacing them.

(Vài cối xay gió bị hỏng, vì vậy họ đang thay thế chúng.)

6 There are a lot of / lots of skyscrapers in Dubai.

(Có nhiều / nhiều tòa nhà chọc trời ở Dubai.)

16.Choose the correct words.

(Chọn từ đúng.)

Agent: Good afternoon! (1) ……………. are you flying to today?

Danh: I'm flying to Nha Trang.

Agent: May I see your passport please?

Danh: Yes, sure. Here you are.

Agent: Are you (2) …………….  any bags?

Danh: Just this one. Would you please mark this bag as 'fragile'?

Agent: OK, no problem. Well, this bag is overweight. (3) …………….  pay extra for this.

Danh: (4) ……………. is this fee?

Agent: 320,000 VND.

Danh: OK. Here you are.

Agent: Here is your boarding pass. Your seat number is 26E. Your flight leaves from gate 15A and begins boarding (5) …………….  15∶20. Have a nice (6) …………….  .

Danh: Thanks.

1 a. Where         b. What              c. How

2 a. making           b. doing              c. checking

3 a. You've                b. You're                 c. You'll

4 a. How much                 b. How many                   c. How long

5 a. in                            b. at                                      c. by

6 a. seat                             b. flight                            c. gift

Lời giải:

1. a

2. c

3. c

4. a

5. b

6. b

Hướng dẫn dịch:

Đại lý: Chào buổi chiều! Bạn bay đến đâu hôm nay?

Danh: Tôi đang bay đến Nha Trang.

Đại lý: Vui lòng cho tôi xem hộ chiếu của bạn được không?

Danh: Vâng, chắc chắn. Của bạn đây.

Đại lý: Bạn có kiểm tra túi nào không?

Danh: Chỉ cái này thôi. Bạn có vui lòng đánh dấu chiếc túi này là 'dễ vỡ' không?

Đại lý: OK, không vấn đề gì. Chà, cái túi này quá cân. Bạn sẽ phải trả thêm tiền cho việc này.

Danh: Phí này là bao nhiêu?

Đại lý: 320.000 VND.

Danh: OK. Của bạn đây.

Đại lý: Đây là thẻ lên máy bay của bạn. Số ghế của bạn là 26E. Chuyến bay của bạn khởi hành từ cổng 15A và bắt đầu lên máy bay lúc 15:20. Có một chuyến bay tốt đẹp.

Danh: Cảm ơn.

17.Complete the text with the phrases. There are two extra phrases.

(Hoàn thành văn bản với các cụm từ. Có hai cụm từ thừa.)

because      because      Dear Maria  Hi Maria

I’ve had some bad luck.     I’ve had some good luck.

I’ve sprained my ankle.     Write back soon.

so              so                 Thanks for your email.

Have you done anything interesting?

(1) ………………..

(2) ………………………. How’s it going?

(3) ………………………. Guess what? (4) ……………………….  I’m really upset. (5) ………………………. It happened yesterday when I was running through the park with John. It was raining (6) ………………………. I couldn’t see very well and I fell over a branch on the path. John called my dad (7) ……………………….   my ankle really hurt.

He arrived quickly and took me home. It’s a bad sprain, (8) ……………………….  I can’t walk very far today. I’m really bored (9) ……………………….I can’t go out at the moment.

(10) ……………………….

Ethan

Lời giải:

1. Hi Maria

2.Thanks for your email.

3.Have you done anything interesting?

4. I’ve had some bad luck.

5. I’ve sprained my ankle.

6. so

7. because

8. so

9. because

10. Write back soon.

Hi Maria 

Thanks for your email. How’s it going?

Have you done anything interesting? Guess what? I’ve had some bad luck. I’m really upset. I’ve sprained my ankle. It happened yesterday when I was running through the park with John. It was raining so I couldn’t see very well and I fell over a branch on the path. John called my dad because my ankle really hurt. He arrived quickly and took me home. It’s a bad sprain, so I can’t walk very far today. I’m really bored because I can’t go out at the moment.

Write back soon.

Ethan

Tạm dịch:

Chào Maria

Cảm ơn email của bạn. Thế nào rồi?

Bạn đã làm điều gì thú vị không? Đoán xem nào? Tôi đã gặp một số xui xẻo. Tôi thực sự khó chịu. Tôi đã bị bong gân mắt cá chân. Chuyện xảy ra ngày hôm qua khi tôi cùng John chạy qua công viên. Trời mưa nên tôi không nhìn rõ lắm và tôi bị ngã qua một cành cây trên lối đi. John đã gọi cho bố tôi vì mắt cá chân của tôi thực sự bị đau. Ông ấy đến nhanh chóng và đưa tôi về nhà. Đó là một vết bong gân nặng, vì vậy tôi không thể đi bộ xa hôm nay. Tôi thực sự buồn chán vì tôi không thể đi ra ngoài vào lúc này.

Viết lại sớm nhé.

Ethan

1. Hi Maria

2.Thanks for your email.

3.Have you done anything interesting?

4. I’ve had some bad luck.

5. I’ve sprained my ankle.

6. so

7. because

8. so

9. because

10. Write back soon.

Hi Maria 

Thanks for your email. How’s it going?

Have you done anything interesting? Guess what? I’ve had some bad luck. I’m really upset. I’ve sprained my ankle. It happened yesterday when I was running through the park with John. It was raining so I couldn’t see very well and I fell over a branch on the path. John called my dad because my ankle really hurt. He arrived quickly and took me home. It’s a bad sprain, so I can’t walk very far today. I’m really bored because I can’t go out at the moment.

Write back soon.

Ethan

Tạm dịch:

Chào Maria

Cảm ơn email của bạn. Thế nào rồi?

Bạn đã làm điều gì thú vị không? Đoán xem nào? Tôi đã gặp một số xui xẻo. Tôi thực sự khó chịu. Tôi đã bị bong gân mắt cá chân. Chuyện xảy ra ngày hôm qua khi tôi cùng John chạy qua công viên. Trời mưa nên tôi không nhìn rõ lắm và tôi bị ngã qua một cành cây trên lối đi. John đã gọi cho bố tôi vì mắt cá chân của tôi thực sự bị đau. Ông ấy đến nhanh chóng và đưa tôi về nhà. Đó là một vết bong gân nặng, vì vậy tôi không thể đi bộ xa hôm nay. Tôi thực sự buồn chán vì tôi không thể đi ra ngoài vào lúc này.

Viết lại sớm nhé.

Ethan

Sachbaitap.com

Bài viết liên quan