Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Reading trang 94 Unit 8 Tiếng Anh 7 Friends Plus

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Reading: No limit - Tiếng Anh 7 Friends Plus - Chân trời sáng tạo - Unit 8 trang 94. 2. Listen and read the text. Complete each sentence with ONE word.(Nghe và đọc văn bản. Hoàn thành mỗi câu với MỘT từ.) USE IT! Work in groups. Ask and answer the questions. Which do you prefer, solar energy or wind power? Why / Why not?

THINK! Do you need oil or coal in the future?

(SUY NGHĨ! Bạn cần dầu hay than trong tương lai?) 

Lời giải:

I think we won’t need oil or coal in the future because they produce large quantities of carbon dioxide when burned. Carbon emissions trap heat in the atmosphere and lead to climate change.

(Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ không cần dầu hoặc than trong tương lai vì chúng tạo ra một lượng lớn khí cacbonic khi đốt cháy. Khí thải carbon giữ nhiệt trong khí quyển và dẫn đến biến đổi khí hậu.)

1.Look at the pictures, then read the text quickly. What is the main idea? Circle one of the options below.

(Nhìn vào hình ảnh, sau đó đọc văn bản một cách nhanh chóng. Ý chính là gì? Khoanh tròn một trong các tùy chọn bên dưới.)

A Fossil fuels (Nhiên liệu hóa thạch)

B Green sources of energy (Nguồn năng lượng xanh)

NOTHING TO LOSE

We use fossil fuels in our daily life, but they are limited and cause pollution. A lot of scientists are working hard to look for some lossless and environmentally friendly sources of energy. 

Solar energy is not new to us because we use itto dry things every day. Solar panels catch sunrays and change them into electricity. We knowthat it is renewable because the sun never stops producing sunlight.

Wind power is also an old source of energy. Inthe past, explorers used wind for sailing their ships to distant lands. A single windmill can pump water and generate electricity. To get much more power all at once, people install lots of giant wind turbines on wind farms.

If we stop using fossil fuels, our planet will be greener. There is nothing to lose when we use solar energy or wind power.

Phương pháp:

Tạm dịch:

KHÔNG CÓ GÌ ĐỂ MẤT

Chúng ta sử dụng nhiên liệu hóa thạch trong cuộc sống hàng ngày nhưng chúng còn hạn chế và gây ô nhiễm. Rất nhiều nhà khoa học đang làm việc chăm chỉ để tìm kiếm một số nguồn năng lượng không mất mát và thân thiện với môi trường.

Năng lượng mặt trời không phải là mới đối với chúng ta vì chúng ta sử dụng nó để làm khô đồ hàng ngày. Các tấm pin mặt trời bắt tia nắng mặt trời và biến đổi chúng thành điện năng. Chúng ta biết rằng nó có thể tái tạo được bởi vì mặt trời không ngừng tạo ra ánh sáng mặt trời.

Năng lượng gió cũng là một nguồn năng lượng cũ. Trong quá khứ, các nhà thám hiểm sử dụng gió để chèo thuyền đến những vùng đất xa xôi. Một cối xay gió duy nhất có thể bơm nước và tạo ra điện. Để có được nhiều năng lượng hơn cùng một lúc, người ta lắp đặt rất nhiều tuabin gió khổng lồ trên các trang trại điện gió.

Nếu chúng ta ngừng sử dụng nhiên liệu hóa thạch, hành tinh của chúng ta sẽ xanh hơn. Không có gì để mất khi chúng ta sử dụng năng lượng mặt trời hoặc năng lượng gió.

Lời giải:

B. Green sources of energy (Những nguồn năng lượng xanh)

Hướng dẫn dịch:

Chúng ta sử dụng nhiên liệu hóa thạch trong cuộc sống hàng ngày nhưng chúng còn hạn chế và gây ô nhiễm. Rất nhiều nhà khoa học đang làm việc chăm chỉ để tìm kiếm một số nguồn năng lượng không mất mát và thân thiện với môi trường.

Năng lượng mặt trời không phải là mới đối với chúng ta vì chúng ta sử dụng nó để làm khô đồ hàng ngày. Các tấm pin mặt trời bắt tia nắng mặt trời và biến đổi chúng thành điện năng. Chúng ta biết rằng nó có thể tái tạo được bởi vì mặt trời không ngừng tạo ra ánh sáng mặt trời.

Năng lượng gió cũng là một nguồn năng lượng cũ. Trong quá khứ, các nhà thám hiểm sử dụng gió để chèo thuyền đến những vùng đất xa xôi. Một cối xay gió duy nhất có thể bơm nước và tạo ra điện. Để có được nhiều năng lượng hơn cùng một lúc, người ta lắp đặt rất nhiều tuabin gió khổng lồ trên các trang trại điện gió.

Nếu chúng ta ngừng sử dụng nhiên liệu hóa thạch, hành tinh của chúng ta sẽ xanh hơn. Không có gì để mất khi chúng ta sử dụng năng lượng mặt trời hoặc năng lượng gió.

2. Listen and read the text. Complete each sentence with ONE word.

(Nghe và đọc văn bản. Hoàn thành mỗi câu với MỘT từ.)

1 ……………… fuels are limited, and they cause pollution.

2 Solar energy is ………………  because the sun never stops producing sunlight.

3 They install giant wind ……………… to get much more power all at once.

4 Our planet will be ……………… if we stop using fossil fuels.

5 There is no ……………… to solar energy and wind power.

Phương pháp:

1. fossil

2. renewable

3. turbines

4. greener

5. loss

Fossil fuels are limited, and they cause pollution.

(Nhiên liệu hóa thạch có hạn và chúng gây ô nhiễm.)

2 Solar energy is renewable because the sun never stops producing sunlight.

(Năng lượng mặt trời có thể tái tạo vì mặt trời không ngừng tạo ra ánh sáng mặt trời.)

3 They install giant wind turbines to get much more power all at once.

(Họ lắp đặt các tuabin gió khổng lồ để có được nhiều năng lượng hơn cùng một lúc.)

4 Our planet will be greener if we stop using fossil fuels.

(Hành tinh của chúng ta sẽ xanh hơn nếu chúng ta ngừng sử dụng nhiên liệu hóa thạch.)

5 There is no loss to solar energy and wind power.

(Không thất thoát năng lượng mặt trời và năng lượng gió.)

Lời giải:

1. Fossil

2. renewable

3. turbines

4. greener

5. loss

3. VOCABULARY PLUS Use a dictionary to check the meaning of the words in blue in the text.

(VOCABULARY PLUS - Sử dụng từ điển để kiểm tra nghĩa của các từ màu xanh trong văn bản.)

Lời giải:

-fossil fuels : nhiên liệu hoá thạch

-environmentally friendly: thân thiện với môi trường

-renewable: có thể tái tạo

-wind turbines: tuabin gió

-wind farms : các trang trại điện gió

4. USE IT! Work in groups. Ask and answer the questions. Which do you prefer, solar energy or wind power? Why / Why not?

(THỰC HÀNH! Làm việc nhóm. Hỏi và trả lời câu hỏi. Bạn thích cái nào hơn, năng lượng mặt trời hay năng lượng gió? Tại sao thích / tại sao không?)

Lời giải:

A: Which do you prefer,solar energy or wind power?

(Bạn thích cái nào hơn, năng lượng mặt trời hay năng lượng gió?)

B: I preferwind power. Because wind is a more efficient power source than solar. Compared to solar panels, wind turbines release less CO2 to the atmosphere, consume less energy, and produce more energy overall.

What about you?

(Tôi thích năng lượng gió hơn. Vì gió là nguồn năng lượng hiệu quả hơn năng lượng mặt trời. So với các tấm pin mặt trời, tuabin gió thải ít CO2 hơn vào khí quyển, tiêu thụ ít năng lượng hơn và tạo ra nhiều năng lượng hơn.Thế còn bạn?)

A: Well, I agree with your reason, but I prefer solar energy.

(Vâng, tôi đồng ý với lý do của bạn, nhưng tôi thích năng lượng mặt trời hơn.)

B: Can you tell me why you don’t like wind power?

(Bạn có thể cho tôi biết tại sao bạn không thích năng lượng gió không?)

A: Because wind turbines are an eyesore. They take up a lot of space. They can hurt wildlife. They aren’t suitable for densely populated areas.

(Bởi vì tuabin gió rất chướng mắt. Chúng chiếm rất nhiều không gian. Chúng có thể làm tổn thương động vật hoang dã. Chúng không thích hợp cho các khu vực đông dân cư.)

B: OK, and why do you like solar energy?

(OK, và tại sao bạn thích năng lượng mặt trời?)

A: For suburban or urban regions, solar panels are a more practical option. Solar panels can be installed on the rooftops of buildings, schools, and businesses. They can be bought or leased at an affordable rate.

(Đối với các khu vực ngoại ô hoặc thành thị, các tấm pin mặt trời là một lựa chọn thiết thực hơn. Các tấm pin mặt trời có thể được lắp đặt trên nóc các tòa nhà, trường học, doanh nghiệp. Chúng có thể được mua hoặc cho thuê với giá cả phải chăng.)

B: Oh I see what you mean. In general, no energy source is without its drawbacks.

(Ồ, tôi hiểu ý bạn. Nói chung, không có nguồn năng lượng nào là không có nhược điểm của nó.)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan