Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Writing trang 89 Unit 7 Tiếng Anh 7 Friends Plus

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Writing: Song reviews - Tiếng Anh 7 Friends Plus - Chân trời sáng tạo - Unit 7 trang 89.3.Find the blue words in the reviews and say what they refer to.(Tìm các từ màu xanh trong các bài đánh giá và nói chúng đề cập đến gì.)

THINK! What’s your favourite song? Why do you like it?

(SUY NGHĨ! Bài hát yêu thích của bạn là gì? Tại sao bạn thích nó?) 

Lời giải:

My favourite song is Mom’s Diary. Because of its meaningful lyrics and beautiful melody.

(Bài hát yêu thích của tôi là Nhật ký của mẹ. Vì ca từ ý nghĩa và giai điệu đẹp.)

1.Read the reviews. Which song has great singers? Which song belongs to Việt Nam?

(Đọc các nhận xét. Bài hát nào có các ca sĩ nổi tiếng? Bài hát nào của Việt Nam?)

THE REVIEW SITE

Title / Band: We are the world by Michael Jackson and Lionel Richie

Reviewer: Mia ★★★★

We are the world raised more than $60 million for African famine victims in 1985. Jackson wrote it with Lionel Richie for weeks. Many famous singers joined this music video. They showed their compassion, sympathy and humanity. I like Michael Jackson's songs a lot. His songs have usually got good melodies and the lyrics are really interesting. For me, this song is the best of his.

Title / Band: Trống cơm (Vietnamese folk song)

Reviewer: Paul ★★★★

Trống cơm is a folk song from the Red River Delta. Foreign tourists like the song very much when they visit Việt Nam. Do not pay attention to its lyrics because the beats are more important. If you like dancing, you will love this. I often dance to it cheerfully. It sounds happy.

Phương pháp:

Tạm dịch:

TRANG WEB ĐÁNH GIÁ

Title / Band: We are the world của Michael Jackson và Lionel Richie

Người đánh giá: Mia ★★★★

We are the world quyên góp được hơn 60 triệu đô la cho các nạn nhân nạn đói ở Châu Phi năm 1985. Jackson đã viết nó với Lionel Richie trong nhiều tuần. Nhiều ca sĩ nổi tiếng đã tham gia MV này. Họ đã thể hiện lòng trắc ẩn, sự cảm thông và lòng nhân đạo của họ. Tôi thích các bài hát của Michael Jackson rất nhiều. Các bài hát của ôngấy thường có giai điệu hay và lời bài hát thực sự thú vị. Đối với tôi, bài hát này là bài hát hay nhất của ôngấy.

Title / Band: Trống cơm (Dân ca Việt Nam)

Người đánh giá: Paul ★★★★

Trống cơm là một làn điệu dân ca của vùng đồng bằng sông Hồng. Du khách nước ngoài rất thích bài hát này khi đến thăm Việt Nam. Đừng chú ý đến lời bài hát của nó vì nhịp điệu quan trọng hơn. Nếu bạn thích nhảy múa, bạn sẽ thích bài này. Tôi thường nhảy theo nó một cách vui vẻ. Nghe có vẻ vui.

Lời giải:

Tiêu đề / Ban nhạc: We are the world của Michael Jackson và Lionel Richie

Người đánh giá: Mia

Chúng ta là thế giới quyên góp được hơn 60 triệu đô la cho các nạn nhân nạn đói ở Châu Phi năm 1985. Jackson đã viết nó với Lionel Richie trong nhiều tuần. Nhiều ca sĩ nổi tiếng đã tham gia MV này. Họ đã thể hiện tấm lòng nhân ái đồng cảm và nhân văn. Tôi thích các bài hát của Michael Jackson rất nhiều. Các bài hát của anh ấy thường có giai điệu hay và lời bài hát thực sự thú vị. Đối với tôi, bài hát này là bài hát hay nhất của anh ấy.

Tiêu đề / Ban nhạc: Trống cơm (Dân ca Việt Nam)

Người đánh giá: Paul

Trống cơm là một làn điệu dân ca của vùng đồng bằng sông Hồng. Du khách nước ngoài rất thích bài hát khi đến thăm Vièt Nam. Đừng chú ý đến lời bài hát của nó vì nhịp đập quan trọng hơn. Nếu bạn thích khiêu vũ, bạn sẽ thích điều này, tôi thường nhảy theo nó một cách vui vẻ. Nghe có vẻ hạnh phúc.

2. Complete the key phrases with words from the text.

(Hoàn thành các cụm từ khoá với các từ trong văn bản.)

KEY PHRASES 

Reviewing songs

I like (1) ………………..  .

His songs have usually got (2) ……………….. .

The lyrics are (3) ……………….. .

This song is (4) ……………….. .

If you like dancing, (5) ………………..  .

I often dance (6) ………………..  .

It sounds (7) ………………..  .

Lời giải:

1. Michael Jackson's songs a lot.

2. good melodies

3. really interesting

4. the best of his

5.you will love this

6. to it cheerfully

7. happy

KEY PHRASES (Cụm từ khoá)

Reviewing songs (Đánh giá bài hát)

I like Michael Jackson's songs a lot. 

(Tôi thích các bài hát của Michael Jackson rất nhiều.)

His songs have usually got good melodies.

(Các bài hát của ông ấy thường có giai điệu hay.)

The lyrics are really interesting.

(Lời bài hát thực sự thú vị.)

This song is the best of his.

(Bài hát này là bài hay nhất của ông ấy.)

If you like dancing, you will love this.

(Nếu bạn thích nhảy múa, bạn sẽ thích bài này.)

I often dance to it cheerfully.

(Tôi thường nhảy theo nó một cách vui vẻ.)

It sounds happy.

(Nghe có vẻ vui.)

3.Find the blue words in the reviews and say what they refer to.

(Tìm các từ màu xanh trong các bài đánh giá và nói chúng đề cập đến gì.)

it the song

1 they……………..

2 me……………..

3 his……………..

4 you……………..

5 this……………..

6 I……………..

7 It……………..

Lời giải:

1. many famous singers

2. Mia

3. Michael Jackson

4. readers

5. Trống cơm

6. Paul

7. Trống cơm

4.Replace the blue phrases with five pronouns from the box.

(Thay thế các cụm từ màu xanh bằng năm đại từ trong hộp.)

he  her  hers  it  my  she  their  them they

1 The song is OK, but the song isn’t fantastic.

2 One Direction? I really can’t listen to One Direction.

3 Taylor Swift has got a lot of fans and her fans are cool.

4 John Newman sings on Calvin Harris’s song. John Newman and Calvin Harris are brilliant. 

5 My brother is really into Calvin Harris. My brother is a big fan.

Phương pháp:

Đại từ nhân xưng

Tân ngữ

Đại từ sở hữu

Tính từ sở hữu

I

Me

Mine

My

We

Us

Ours

Our

You (số ít)

You

Yours

Your

You (số nhiều)

You

Yours

Your

He

Him

His

His

She

Her

Hers

Her

It

It

Its

Its

They

Them

theirs

their

Lời giải: 

1 The song is OK, but it isn’t fantastic.

(Bài hát này ổn, nhưng nó không hay lắm.)

2 One Direction? I really can’t listen to them.

(One Direction ư? Tôi thực sự không thể nghe họ.)

3 Taylor Swift has got a lot of fans and they are cool.

(Taylor Swift có rất nhiều người hâm mộ và họ rất tuyệt.)

4 John Newman sings on Calvin Harris’ssong. They are brilliant.

(John Newman hát bài hát của Calvin Harris. Họ thật tuyệt.)

5 My brother is really into Calvin Harris. He is a big fan.

(Anh trai tôi rất thích Calvin Harris. Anh ấy là một người hâm mộ lớn.)

5.USE IT! Follow the steps in the Writing Guide.

(THỰC HÀNH! Làm theo các bước trong Hướng dẫn Viết.)

WRITING GUIDE

A TASK

Think of two songs you like and write short reviews (60 – 80 words) of them.

B THINK AND PLAN

1 Who wrote the song?

2 What kind of music is it?

3 What do you like about the artist, music and lyrics?

4 What will fans and other people think about the song?

5 Will it be a hit, in your opinion?

C WRITE

Read the model text again and look at your notes. Then write your review and include some of the key phrases. Exchange your reviews with other people.

D CHECK

- References                    - will for prediction

- Capital letters              -  Pronouns

Phương pháp:

WRITING GUIDE (Hướng dẫn Viết)

A TASK (NHIỆM VỤ)

Think of two songs you like and write short reviews (60 – 80 words) of them.

(Nghĩ về hai bài hát bạn thích và viết đánh giá ngắn (60 - 80 từ) về chúng.)

B THINK AND PLAN (SUY NGHĨ VÀ KẾ HOẠCH)

1 Who wrote the song? 

(Bài hát do ai sáng tác?)

2 What kind of music is it?

(Đó là thể loại âm nhạc nào?)

3 What do you like about the artist, music and lyrics?

(Bạn thích gì về nghệ sĩ, âm nhạc và lời bài hát?)

4 What will fans and other people think about the song?

(Người hâm mộ và những người khác sẽ nghĩ gì về bài hát?)

5 Will it be a hit, in your opinion?

(Theo ý kiến của bạn nó sẽ là một bản hit chứ?)

C WRITE (VIẾT)

Read the model text again and look at your notes. Then write your review and include some of the key phrases. Exchange your reviews with other people.

(Đọc lại văn bản mẫu và xem các ghi chú của bạn. Sau đó, viết đánh giá của bạn và bao gồm một số cụm từ khoá. Trao đổi đánh giá của bạn với những người khác.)

D CHECK (KIỂM TRA)

- References (Tài liệu tham khảo)      - will for prediction (will để dự đoán)

- Capital letters (Chữ in hoa)              -  Pronouns (Đại từ)

Lời giải:

1. Title: Yummy – Justin Bieber

Yummy is a pop song by Canadian singer Justin Bieber. He is one of my favorite music artist. For me, it is a big hit. I think people will like it because the lyrics are really interesting and funny.

2. Title: Love story – Taylor Swift

Love story is not a new song by Taylor Swift, it is one of her first songs. Taylor Swift is a talented song writer, she has a beautiful voice that everyone loves. I often dance to this song, it sounds gentle and romantic.

Hướng dẫn dịch:

1. Tiêu đề: Yummy - Justin Bieber

Yummy là một bài hát nhạc pop của ca sĩ người Canada Justin Bieber. Anh ấy là một trong những nghệ sĩ âm nhạc yêu thích của tôi. Đối với tôi, nó là một hit lớn. Tôi nghĩ mọi người sẽ thích nó vì lời bài hát thực sự thú vị và hài hước.

2. Title: Love story - Taylor Swift

Love story không phải là một bài hát mới của Taylor Swift, nó là một trong những bài hát đầu tiên của cô. Taylor Swift là một người viết ca khúc tài năng, cô ấy có một giọng hát tuyệt vời mà ai cũng yêu thích. Tôi thường nhảy theo bài hát này, nó nghe nhẹ nhàng và lãng mạn. 

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan