Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Unit 9 : AT HOME AND AWAY

Bình chọn:
4.4 trên 63 phiếu
Quảng cáo
  • A. " A Holiday In Nha Trang" Unit 9 Trang 79 SBT Tiếng Anh 7

    A.

    Câu 1. Write the past form of the verbs Câu 2. Complete the sentences. Use the past form of the verbs in brackets Câu 3. Write the questions with ‘Did ...? and give the answers with ‘Yes or No’. Câu 4. Put the words in the correct order to make the sentences. Use the verbs in the past simple tense Câu 5. Match unfinished sentences on the left with ones on the right Câu 6. Complete the sentences with the correct forms of the words in brackets.

  • B. "Neighbors" Unit 9 Trang 82 SBT Tiếng Anh 7

    B.

    Câu 1. Use the past form of the verbs in the box to complete the sentences Câu 2. Complete the sentences with the verbs in the negative Câu 3. Write the questions with Wh-words. The first one is done for you Câu 4. Read then write the answer to the questions. Câu 5. Match the questions and answers Câu 6. Complete the sentences with less/fewer. Câu 7. Look at the sentences below and put a tick next to those that use fewer/less/more correctly Câu 8. Write new sentences, using more/less/fewe