Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Writing - trang 41 Unit 10 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng anh 10 mới

Bình chọn:
3.3 trên 3 phiếu

Tổng hợp các bài tập trong phần Writing - trang 41 Unit 10 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng anh 10 mới

1. Use the information in the travel brochure for Tam Dao National Park on page 39 to complete the following article about the tour. (Sử dụng thông tin trong tài liệu du lịch cho Vườn Quốc gia Tam Đảo ở trang 39 để hoàn thành bài viết sau đây về chuyến đi.)

Tam Dao National Park is about  ________ of Ha Noi. It is a promising centre for ________.

The one-day tour does not cost too much: only _______  for an adult. During this one-day trip,

you can visit the ________ and _________.

If you choose this tour, you'll leave Ha Noi at _________ and leave the park at ________ .

The two-day tour costs _______ for an adult. During this two-day trip, you can ________ and _______ on the first day. On the second day, you can ________ .

If you choose this tour, you'll leave Ha Noi at ________ and leave the park at_________ on the next day.

You should book now to get a discount and enjoy your trip!

Đáp án:

Tam Dao National Park is about 85 km north-west of Ha Noi. It is a promising centre for forest ecological research on rare flora and fauna.

The one-day tour does not cost too much: only VND 350,000 for an adult. During this one-day trip, you can visit the Bear Rescue Centre and Silver Waterfall and walkthrough pine forests. If you choose this tour, you'll leave Ha Noi at 6 a.m. and leave the park at 5 p.m. on the same day.

The two-day tour costs VND 600,000 for an adult. During this two-day trip, you can visit the Bear Rescue Centre and Love Valley and walk through pine forests on the first day. On the second day, you can climb Tam Dao Mountain, hike Bamboo Forests, and visit Thien Vien True Lam Tay Thien. If you choose this tour, you'll leave Ha Noi at 6 a.m. and leave the park at 6 p.m. on the next day.

You should book now to get a discount and enjoy your trip!

2    Write an article to introduce a tour to Ninh Binh - Cuc Phuong National Park. Follow this plan: (Viết một bài báo giới thiệu một tour du lịch đến Ninh Bình - Vườn Quốc gia Cúc Phương. Theo kế hoạch này:)

-  Introduction to the place

- The price for a 2-day tour, tourists' activities and travel time

- The price for a 3-day tour, tourists' activities and travel time

- Booking

Đáp án:

Ninh Binh - Cuc Phuong National Park: 120 km south-west of Ha Noi, the country's largest nature reserve

The two-day tour:

- VND 650,000 for an adult

- visit Tam Coc, take a boat through the caves...

- leave Ha Noi at 6 a.m., leave the park at 5 p.m. on the next day The three-day tour: - VND 900,000 for an adult

- visit Tam Coc, cycle to the ancient capital of Hoa Lu...

- leave Ha Noi at 6 a.m., leave the park at 5 p.m. on the third day Book early to get a discount

Sachbaitap.com

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 10 Mới - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan