Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Writing - Unit 2 trang 19 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 11

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Hướng dẫn giải Writing - Unit 2 trang 19 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 11

WRITING

Exercise 1. Choose the best option A, B, C or D to indicate the correct sentence made from the given words and phrases.

Chọn đáp án A, B, C hoặc D để có một câu hoàn chỉnh từ các từ và cụm từ được gợi ý.

1. How / you / do/ ?

A. How will you be doing?           B. How have you been doing?

C. How would you do?                D. How will you do?

2. Let / me / tell / you / my last vacation / my grandparents’ /.

A. Let me tell you about my last vacation with my grandparents’.

B. Let me to tell you about my last vacation at my grandparents’.

C. Let me telling you about my last vacation with my grandparents’.

D. Let me tell you about my last vacation at my grandparents’.

3. It / be / almost / a year/.

It was almost a year ago.

B. It was almost a year later.

C. It was almost a year then.

D.It was almost a year before.

4. It / be / one / most valuable / experience /1 / undergo /.

It was one of the most valuable experiences I underwent.

It is one of the most valuable experiences I have undergone.

C. It is one of the most valuable experiences I will undergo.

D. It is one of the most valuable experiences I am undergoing.

5. I / stay / my grandparents / and / do / lots / interesting things /.

I stayed with my grandparents and did lots of interesting things.

B. I am staying with my grandparents and doing lots of interesting things.

I have been staying with my grandparents and doing lots of interesting things.

I will stay with my grandparents and do lots of interesting things.

6. The / most interesting part / when /1 / collect / fruits / and / sell / them /.

The most interesting part was when I had collected fruits and sold them.

B. The most interesting part was when I collecting fruits and selling them.

C. The most interesting part was when I collected fruits and sold them.

D. The most interesting part was when I am collected fruits and sold them.

7. When / I / carry / the produces / the local groceries / the bike / break / and / bags of fruits / drop /.

When I was carrying the produces to the local groceries, the bike broke and the bags of fruits dropped.

B. When I carried the produces to the local groceries, the bike was breaking and the bags of fruits were dropping.

C. When I had carried the produces to the local groceries, the bike broke and the bags of fruits dropped.

D. When I am carrying the produces to the local groceries, the bike breaks and the bags of fruits drop.

8. When /1 / be / very confused / a group of local people / come / help /.

A. When I was very confused, a group of local people had come to help.

B. When I am very confused, a group of local people comes to help.

When I was very confused, a group of local people was coming to help.

D. When I was very confused, a group of local people came to help.

Some / help / fix / bike / while / some others / pick up / fruits /.

Some were helping to fix the bike while some others were picking up the fruits.

B. Some helped to fix the bike while some others picked up the fruits.

C. Some help to fix the bike while some others pick up the fruits.

D. Some had helped to fix the bike while some others had picked up the fruits.

10. I/ be / touched / when. / they / offer / take / me / the fruit shop /.

A. I was touched when they offered to take me to the fruit shop.

B. I was touched when they were offered to take me to the fruit shop.

C. I was touched when they were offering to take me to the fruit shop.

D. I am touched when they are offered to take me to the fruit shop.

11. There / be / so / many / nice / people / around / us /.

A. There are being so many nice people around us.

B. There are so many nice people around us.

C. There will be so many nice people around us.

D. There be so many nice people around 

Exercise 2. Write a letter (of about 120 words) to your pen pal telling him/her about one of your most memorable past experiences. Your letter should include the following main points:

Viết 1 bứa thư ( khoảng 120 từ) với người bạn viết qua thứ về 1 trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất. Bức thư nên có những ý chính sau: 

  • what the name of experience was
  • when it happened
  • where it happened
  • how it happened
  • who were involved
  • how the experience affected you

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 11 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 cùng thầy cô giáo giỏi trên Tuyensinh247.com. Bứt phá điểm 9,10 chỉ sau 3 tháng. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan