Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

A closer look 1 Unit 1 lớp 7 Global Success - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải A closer look 1 Unit 1 Tiếng Anh 7 Global Success - Kết nối tri thức với cuộc sống trang 10, 11. Look at the pictures and say the sentences. Use suitable verbs of liking or disliking and the -ing form

Vocabulary

1. Complete the words webs below with the words from the box trang 10 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Hoàn thành mạng lưới từ dưới đây với từ trong hộp.)

dolls

jogging

coins

judo

swimming

yoga

 

go

 

 

do

 

 

collect

 

 

Lời giải: 

1. go: jogging, swimming

(đi chạy bộđi bơi)

2. do: judo, yoga

(tập judo, tập yoga)

3. collect: dolls, coins

(thu thập búp bê, thu thập đồng xu)

2. Complete the sentences, using the -ing form of the verbs from the box trang 10 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Hoàn thành những câu sau, sử dụng động từ đuôi -ing trong khung.)

go                         play                         collect                        do                         make

1. My dad has a big bookshelf because he loves_________ old books.

2. My sister likes _________ camping at the weekend.

3. My best friend hates___________ computer games.

4. Does your brother like________ models?

5. My mum enjoys _______ yoga every day to keep fit.

Lời giải: 

1- collecting

2- going

3-playing

4- making

5-doing

 

Hướng dẫn dịch:

1. Bố của tớ có một cái giá sách to bở vì ông ý thích sưu tầm sách cũ

2.Chị gái tớ thích đi cắm trại vào cuối tuần

3. Bạn thân nhất của tớ ghét chơi trò chơi điện tử

4.  Anh của cậu có thích làm mô hình không

5. Mẹ tớ thích tập yoga hằng ngày để giữ cơ thể cân đối

3. Look at the pictures and say the sentences. Use suitable verbs of liking or disliking and the -ing form trang 10 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Nhìn vào các bức tranh và nói các câu. Sử dụng các động từ thích hợp hoặc không thích và dạng -ing.)

Lời giải:


1. He doesn’t like doing judo

2. They enjoy playing football

3. They like gardening

4. They like collecting stamps

5. She hates riding a horse

Hướng dẫn dịch:

1. Anh ấy không thích tập judo

2. Họ thích chơi bóng đá

3. Họ thích làm vườn

4. Họ thích sưu tầm tem

5. Cô ấy không thích cưỡi ngựa.

4. Listen and repeat. Pay attention to the sounds /ə/ and /ɜː/ trang 11 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Nghe và nhắc lại. Chú ý đến các âm /ə/  /ɜː/.)

/ə/

/ɜː/

amazing

yoga

collect

column

learn

surf

work

thirteen

Lời giải:

Hướng dẫn dịch:

/ə/

/3:/

Amazing: tuyệt vời

Yoga: môn yoga

Collect: sưu tầm

Column : cột

Learn : học

Surf: lướt ván

Work : làm việc

Thirteen: số 13

5. Listen to the sentences and pay attention to the underlined parts. Tick the appropriate sounds. Practise the sentences trang 11 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Nghe những câu sau và chú ý đến những phần gạch chân. Đánh dấu vào âm thích hợp. Luyện tập những câu đó.)

Lời giải:

 

/ə/

/ɜː/

1. My hobby is collecting dolls.  

(Sở thích của tôi là sưu tầm búp bê.)

 

2. I go jogging every Thursday.  

(Tôi chạy bộ mỗi thứ Năm.)

 

3. My cousin likes getting up early.  

(Anh chị em họ của tôi thích thức dậy sớm.)

 

4. My best friend has thirty pens.  

(Bạn thân nhất của tôi có 30 cây bút mực.)

 

5. Nam enjoys playing the violin.  

(Nam thích chơi đàn vĩ cầm.)

 

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan