Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

A. Phonetics - trang 29 - Unit 10 – Sách bài tập(SBT) tiếng Anh 7 mới

Bình chọn:
4.4 trên 12 phiếu

Find the word which has a different stress pattern from the others. Say them aloud. Tìm từ có trọng âm khác với các từ còn lại. Đọc to các từ đó.

1. Find the word which has a different stress pattern from the others. Say them aloud.
Tìm từ có trọng âm khác với các từ còn lại. Đọc to các từ đó.

1. A. dangerous

B. plentiful

C. another

D. limited

2. A. easily

B. consumption

C. energy

D. negative

3. A. different

B. expensive

C. abundant

D. convenient

4. A. petroleum

B. advantage

C. enormous

D. tendency

5. A. attention

B. holiday

C. pollution

D. effective

Key - Đáp án:

1. C; 2. B; 3. A; 4. D; 5. B

2. Read the following sentences and mark (') the stressed syllable in the underlined words.

Đọc các câu sau và đánh dấu (') vào trọng âm của các từ gạch chân.

1. The potential of alternative sources of energy is not only plentiful but also clean and safe.

2. We are looking for cheap, clean, effective sources of energy. These types of energy won't cause pollution or waste natural resources.

3. I think nuclear power is not only expensive but also dangerous to our environment.

4. Petroleum is limited. It will be replaced by another source of renewable energy.

5. We will reduce energy consumption as much as possible.

Key - Đáp án:

1. The po'tential of alternative sources of 'energy is not only 'plentiful but also clean and safe.

2. We are looking for cheap, clean, e'ffective sources of energy. These types of energy won't cause po'llution or waste natural resources.

3. I think nuclear power is not only ex'pensive but also 'dangerous to our environment.

4. Pe'troleum is 'limited. It will be replaced by a'nother source of renewable energy.

5. We will reduce 'energy con'sumption as much as possible.

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 7 Mới - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan