Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 11, 12, 13, 14 trang 16, 17 SBT Hình học 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Bài 11, 12, 13, 14 trang 16, 17 SBT Hình học 10 Nâng cao

Cho \(G\) là trọng tâm tam giác \(ABC\). Đặt \(\overrightarrow {CA}  = \overrightarrow a ,\,\,\overrightarrow {CB}  = \overrightarrow b \). Biểu thị vec tơ \(\overrightarrow {AG} \) theo hai vec tơ \(\overrightarrow a \) và \(\overrightarrow b \) như sau:

A. \(\overrightarrow {CG}  = \dfrac{{\overrightarrow a  + \overrightarrow b }}{3};\)

B. \(\overrightarrow {AG}  = \dfrac{{2\overrightarrow a  + \overrightarrow b }}{3};\)

C. \(\overrightarrow {AG}  = \dfrac{{\overrightarrow a  - 2\overrightarrow b }}{3};\)

d. \(\overrightarrow {AG}  = \dfrac{{ - 2\overrightarrow a  + \overrightarrow b }}{3}.\)

Giải

Chọn (A).

Bài 12 trang 16 SBT Hình học 10 Nâng cao

Trong hệ tọa độ \(Oxy\) cho các điểm \(A(1;-2), B(0;3), C(-3;4), D(-1;8)\). Ba điểm nào trong bốn điểm là ba điểm thẳng hàng?

A. \(A, B, C;\)                       B. \(B, C, D;\)

C. \(A, B, D;\)                       D. \( A, C, D.\)

Giải

Chọn (C).

Bài 13 trang 17 SBT Hình học 10 Nâng cao

Trong hệ tọa độ \(Oxy\) cho ba điểm \(A(1;3), B(-3;4)\) và \(G(0;3)\). Tìm tọa độ điểm \(C\) sao cho \(G\) là trọng tâm tam giác \(ABC.\)

A. \((2;2);\)                     B. \((-2;2);\)

C. \((2;0);\)                     D. \((0;2).\)

Giải

Chọn (A).

Bài 14 trang 17 SBT Hình học 10 Nâng cao

Trong hệ tọa độ \(Oxy\) cho hình bình hành \(ABCD\), biết \(A(1;3), B(-2;0), C(2;-1)\). Hãy tìm tọa độ điểm \(D\).

A. \((2;2);\)                        B. \((5;2);\)

C. \((4;-1);\)                     D. \((2;5).\)

Giải

Chọn (B).

Sachbaitap.com

Bài viết liên quan