Bài 1.7* trang 4 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 1.7* trang 4 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao. Trong một dung dịch có chứa a mol , b mol , c mol và d mol .

Trong một dung dịch có chứa a mol \(C{a^{2 + }}\) , b mol \(M{g^{2 + }}\) , c mol \(C{l^ - }\) và d mol \(NO_3^ - \) .

1. Lập biểu thức liên hệ giữa a, b, c, d.

2. Nếu a=0,01; c=0,01; d=0,03 thì b bằng bao nhiêu ?

Giải :

1. Trong một dung dịch, tổng diện tích của các cation bằng diện tích của các anion, vì vậy : 2a+2b=c+d

2. \(b = {{c + d - 2a} \over 2} = {{0,01 + 0,03 - (2.0,01)} \over 2} = 0,01\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan