Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 3 trang 23 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các kết quả sau đây chỉ có 1 kết quả sai, có thể thấy ngay là kết quả nào. Vì sao? a) 12345679 . 9 = 111 111 111; b) 12345679 . 18 = 222 222 222

Câu hỏi:

Các kết quả sau đây chỉ có 1 kết quả sai, có thể thấy ngay là kết quả nào. Vì sao?

a) 12345679 . 9 = 111 111 111

b) 12345679 . 18 = 222 222 222

c) 12345679 . 27 = 333 333 333

d) 12345679 . 81 = 899 999 999

Phương pháp: 

Căn cứ vào dấu hiệu chia hết cho 9 (tổng các chữ số) để kiểm tra kết quả có chia hết cho 9 không.

Lời giải:

Ý d) là đáp án sai, vì:

Ta có: 12345679 . 81 =  12345679 . 9 . 9  chia hết cho 9 (1)

Ta lại có 8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 = 9.8 + 8;

Vì 9.8 chia hết cho 9 nhưng 8 không chia hết cho 9 nên 9.8 + 8 không chia hết cho 9.

Do đó 899 999 999 không chia hết cho 9 (2)

Từ (1) và (2) suy ra đáp án d) sai.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan