Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 38 tiết 1 trang 6, 7 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 2 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

a) Nối (theo mẫu). b) Số?. Từ các thừa số là 5, 4, 3, 2 và các tích là 8, 15, em hãy lập hai phép nhân thích hợp?

Câu 1 (Bài 38, tiết 1) trang 6, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Số?

Phép nhân

3 × 5 = 15

2 × 5 = 10

4 × 2 = 8

6 × 3 = 18

Thừa số

3

 

 

 

Thừa số

5

 

 

 

Tích

15

 

 

 

Phương pháp:

Quan sát ví dụ mẫu rồi xác định thừa số và tích cho mỗi phép tính.

Lời giải:

Phép nhân

3 × 5 = 15

2 × 5 = 10

4 × 2 = 8

6 × 3 = 18

Thừa số

3

2

4

6

Thừa số

5

5

2

3

Tích

15

10

8

18

Câu 2 (Bài 38, tiết 1) trang 6, 7 VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

a) Nối (theo mẫu)

b) Số?

Phép nhân

(A)

(B)

(C)

(D)

Thừa số

5

 

 

 

Thừa số

3

 

 

 

Tích

15

 

 

 

Phương pháp:

a) Tính tổng số lít trong mỗi nhóm hình rồi nối với phép nhân có kết quả tương ứng.

b) Chỉ ra thừa số và tích ở các phép nhân của câu a.

Lời giải:

a)

b) Số?

Em thấy các thành phần của phép nhân gọi là thừa số, kết quả của phép nhân là tích. 

+ Với phép nhân (A): Thừa số thứ nhất là 5, thừa số thứ hai là 3, tích bằng 15, nên ta có thể viết lại thành 5 × 3 = 15

+ Với phép nhân (B): Thừa số thứ nhất là 2, thừa số thứ hai là 5, tích bằng 10, nên ta có thể viết lại thành 2 × 5 = 10

+ Với phép nhân (C): Thừa số thứ nhất là 2, thừa số thứ hai là 3, tích bằng 6, nên ta có thể viết lại thành 2 × 3 = 6

+ Với phép nhân (D): Thừa số thứ nhất là 3, thừa số thứ hai là 4, tích bằng 12, nên ta có thể viết lại thành 3 × 4 = 12

Phép nhân

(A)

(B)

(C)

(D)

Thừa số

5

2

2

3

Thừa số

3

5

3

4

Tích

15

10

6

12

Câu 3 (Bài 38, tiết 1) trang 7, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Số?

Từ các thừa số là 5, 4, 3, 2 và các tích là 8, 15, em hãy lập hai phép nhân thích hợp?

Phương pháp:

Dựa vào các số đã cho, em viết các phép nhân phù hợp vào ô trống.

Lời giải:

Em thấy: 3 × 5 = 15, 5 × 3 = 15; 4 × 2 = 8, 2 × 4 = 8 nên em có thể điền vào các ô trống như sau:

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan