Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 4.34 trang 51 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao

Bình chọn:
3.2 trên 5 phiếu

Một vật có khối lượng m= 3kg

Một vật có khối lượng m= 3kg được đặt ở một vị trí trong trọng trường và có thế năng tại vị trí đó bằng \({{\rm{W}}_{{t_1}}} = 500J\) W. Thả tự do cho vật rơi tới mặt đất, tại đó thế năng của vật bằng \({{\rm{W}}_{{t_2}}} =  - 900J\).

a) Hỏi vật đã rơi từ độ cao nào so với mặt đất ?

b) Hãy xác định vị trí ứng với mức không của thế năng đã chọn .

c) Tìm vẫn tốc của vật khi đi qua vị trí này.

Giải:

Chọn chiều dương của trục z hướng lên trên.

\(\eqalign{  & a){{\rm{W}}_{{t_1}}} - {{\rm{W}}_{{t_2}}} = mg({z_1} - {z_2}) = 500 - ( - 900) = 1400J  \cr  & \Delta z = {{1400} \over {3.9,8}} = 47,6m \cr} \)

b) Tại vị trí ứng với mức không của thế năng, z=0. Do đó, thế năng tại vị trí z1 là :

\({{\rm{W}}_{{t_1}}} = mg{z_1} = 500J \to {z_1} = {{500} \over {3.9,8}} = 17,0m\)

Vị trí ban đầu cao hơn vị trí gốc 17m. Có thể kiểm lại thế năng tại mặt đất :

\({{\rm{W}}_{{t_2}}} = mg{z_2} =  - 900J \to {z_1} = {{ - 900} \over {3.9,8}} =  - 30,6m\)

Tức là mặt đất thấp hơn vị trí gốc 30,6m.

c) \(v = \sqrt {2g{z_1}}  = \sqrt {2.9,8.17}  = 18,25m/s.\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan