Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 4.43 trang 53 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao

Bình chọn:
3.8 trên 5 phiếu

Ném một vật khối lượng m từ độ cao h

Ném một vật khối lượng m từ độ cao h theo hướng thẳng đứng xuống dưới. Khi chạm đất, vật này trở lên tới độ cao \(h' = {3 \over 2}h\). Bỏ qua mất mát khi vật chạm đất. Vận tốc ném ban đầu có giá trị nào dưới đây?

\(\eqalign{  & A.\sqrt {{{gh} \over 2}}   \cr  & B.\sqrt {{{3gh} \over 2}}   \cr  & C.\sqrt {{{gh} \over 3}}   \cr  & D.\sqrt {gh} . \cr} \)

Giải:

Đáp án D đúng.

Gọi v0 là vận tốc ban đầu của vật, v là vận tốc khi chạm đất.

Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng :

\(\eqalign{  & mgh + {{mv_0^2} \over 2} = {{m{v^2}} \over 2}  \cr  &  \cr} \)

Hay \(2gh = {v^2} - v_0^2\)    (1)

Do không mất mát năng lượng khi vật chạm đất nên vật  nảy lên cùng vận tốc v và đạt tới độ cao \(h' = {3 \over 2}h\). Ta có :

\({v^2} = 2gh' = 3gh\) (2)

Thế (2) vào (1) sẽ được : \({v_0} = \sqrt {gh} \).

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan