Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 52 tiết 2 trang 52, 53 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 2 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
3.7 trên 3 phiếu

Số? Nối (theo mẫu). Sóc dùng những chiếc bao và giỏ để đựng hạt dẻ mà mình nhặt được mỗi ngày như sau:

Câu 1 (Bài 52, tiết 2) trang 52, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Số?

Trăm

Chục

Đơn vị

Viết số

Đọc số

8

2

0

 

Tám trăm hai mươi

 

 

 

651

Sáu trăm năm mươi mốt

7

4

4

 

Bảy trăm bốn mươi tư

 

 

 

 

Chín trăm linh một

Phương pháp:

Dựa vào cách đọc số, em xác định các số trăm, chục, đơn vị và viết số  thích hợp vào ô trống.

Lời giải:

Em thấy số gồm 8 trăm, 2 chục và 0 đơn vị được viết là số 820 và em đọc là tám trăm hai mươi.

Số 651 gồm 6 trăm, 5 chục và 1 đơn vị

Số bảy trăm bốn mươi tư được viết là 744

Số chín trăm linh một được viết là 901, số này gồm 9 trăm, 0 chục và 1 đơn vị

Em điền như sau:

Trăm

Chục

Đơn vị

Viết số

Đọc số

8

2

0

820

Tám trăm hai mươi

6

5

1

651

Sáu trăm năm mươi mốt

7

4

4

744

Bảy trăm bốn mươi tư

9

0

1

901

Chín trăm linh một

Câu 2 (Bài 52, tiết 2) trang 52, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Nối (theo mẫu).

Phương pháp:

Nối mỗi số với tổng các trăm, chục, đơn vị thích hợp.

Lời giải:

Em nối như sau:

Câu 3 (Bài 52, tiết 2) trang 53, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Số?

a) 682 = 600 + …… + 2

b) 208 = 200 + ……

c) 820 = …… + 20

d) 381 = …… + 80 + 1

e) 610 = 600 + ……

g) 108 = 100 + ……

Phương pháp:

Phân tích các số thành tổng các trăm, chục, đơn vị và viết số còn thiếu vào ô trống.

Lời giải:

Em thấy số 682 gồm 6 trăm, 8 chục và 2 đơn vị nên em viết 682 = 600 + 80 + 2

Tương tự em làm như sau:

a) 682 = 600 + 80 + 2

b) 208 = 200 + 8

c) 820 = 800 + 20

d) 381 = 300 + 80 + 1

e) 610 = 600 + 10

g) 108 = 100 + 8

Câu 4 (Bài 52, tiết 2) trang 53, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Sóc dùng những chiếc bao và giỏ để đựng hạt dẻ mà mình nhặt được mỗi ngày như sau:

Mỗi bao đựng 100 hạt dẻ;

Mỗi giỏ đựng 10 hạt dẻ.

Tuần này, sóc nhặt được tất cả 3 bao, 8 giỏ và còn thừa 2 hạt dẻ bên ngoài.

Như vậy, tuần này sóc nhặt được tất cả …… hạt dẻ

Phương pháp:

Mỗi bao đựng 100 hạt dẻ và mỗi giỏ đựng 10 hạt dẻ.

Sóc nhặt được tất cả 3 bao, 8 giỏ và còn thừa 2 hạt dẻ bên ngoài.

Như vậy tuần này sóc nhặt được 300 + 80 + 2 hạt dẻ.

Lời giải:

Em thấy sóc nhăt được tất cả 3 bao; mỗi bao có 100 hạt, vậy hai bao có 200 hạt, 3 bao có 300 hạt.

8 giỏ, mỗi giỏ có 10 hạt, vậy 2 giỏ có 20 hạt, 3 giỏ có 30 hạt, … , 8 giỏ có 80 hạt và còn thừa 2 hạt dẻ. Vậy Sóc đã nhặt được tất cả số hạt giẻ là: 300 + 80 + 2 = 382 (hạt giẻ)

Em điền như sau:

Như vậy, tuần này sóc nhặt được tất cả 382 hạt dẻ.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan