Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 5.47 trang 53 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Bình chọn:
3.7 trên 3 phiếu

Cho 17,4 gam MnO2 tác dụng hết với dung dịch HCl. Toàn bộ khí Cl2 sinh ra được hấp thụ hết vào 145,8 gam dung dịch NaOH 20% ở nhiệt độ thường tạo ra dung dịch A. Hỏi dung dịch A có chứa những chất tan nào ? Tính nồng độ % của từng chất tan đó.

Cho 17,4 gam \(MnO_2\) tác dụng hết với dung dịch HCl. Toàn bộ khí cu sinh ra được hấp thụ hết vào 145,8 gam dung dịch NaOH 20% ở nhiệt độ thường tạo ra dung dịch A. Hỏi dung dịch A có chứa những chất tan nào ? Tính nồng độ % của từng chất tan đó.

Lời giải:

\(\begin{array}{l}
Mn{O_2} + 4HCl \to MnC{l_2} + C{l_2} + 2{H_2}O\\
C{l_2} + 2NaOH \to NaCl + NaClO + {H_2}O
\end{array}\)

\({n_{C{l_2}}} = {n_{Mn{O_2}}} = \frac{{17,4}}{{87}} = 0,2\,mol\)

(C% NaOH = mct / mdd x 100% => \(m_{ct}\) = C% NaOH x mdd / 100% = 20% x 145,8 / 100% = 29,16 (g) 
n NaOH = mct / M NaOH = 29,16 / 40 = 0,729 (mol) 
               \(Cl_2\) + 2NaOH --> NaCl + NaClO + \(H_2O\) 
Trước pứ:0,2___0,729 
Trong pứ :0,2 ---> 0,4 -----------> 0,2 ------> 0,2 (mol) 
Sau pứ__: 0 -----> 0,329 -------> 0,2 ------> 0,2 (mol) 

Số mol các chất sau phản ứng
\(n_{NaOH}\) = 0,329 mol 
\(n_{NaCl}\) = 0,2 mol 
\(n_{NaClO}\)= 0,2 mol 

Vậy chứa các chất sau NaOH dư , NaCl , NaClO 
m Cl2 = 0,2.35,5 = 7,1 g 
m Cl2 + m dd NaOH = 145,8 + 7,1 = 152,9 g 

m NaOH = 40 . 0,329 = 13,16g 
m NaCl = 0,2.58,5 = 11,7 g 
m NaClO = 0,2.74,5 = 14,9 g 

C% NaOH = mct / mdd x 100% = 13,16 / 152,9 x 100% = 8,6 % 
C% NaCl = mct / mdd x 100% = 11,7 / 152,9 x 100% = 7,65 % 
C% NaClO = mct / mdd x 100% = 14,9 / 152,9 x 100% = 9,74 %

Đáp số: NaCl:7,65%; NaClO:9,74%; NaOH:8,6%

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Hóa 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan