Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 6, 7, 8, 9, 10 trang 53 SBT Hình học 10 Nâng cao

Bình chọn:
3.7 trên 7 phiếu

Giải bài tập Bài 6, 7, 8, 9, 10 trang 53 SBT Hình học 10 Nâng cao

Bài 6 trang 53 SBT Hình học 10 nâng cao

Nếu \(M, N, P\) thẳng hàng thì

A. \(\overrightarrow {MN} .\overrightarrow {MP}  = MN.MP;\)

B. \(\overrightarrow {MN} .\overrightarrow {MP}  = \overline {MN} .\overline {MP} ;\)

C. \(\overrightarrow {MN} .\overrightarrow {MP}  =  - MN.MP;\)

D. \(\overrightarrow {MN} .\overrightarrow {MP}  =  - \overline {MN} .\overline {MP} .\)

Giải

Chọn B.

Bài 7 trang 53 SBT Hình học 10 nâng cao

Trong tam giác \(ABC\) có

A. \({a^2} = {b^2} + {c^2} - bc\cos A;\)

B. \({a^2} = {b^2} + {c^2} + bc\cos A;\)

C. \({a^2} = {b^2} + {c^2} - 2bc\cos A;\)

D. \({a^2} = {b^2} + {c^2} + 2bc\cos A.\)

Giải

Chọn C.

Bài 8 trang 53 SBT Hình học 10 nâng cao

Nếu tam giác \(ABC\) có \({a^2} < {b^2} + {c^2}\) thì

A. \(\widehat A\) là góc tù;

C. \(\widehat A\) là góc vuông ;

C. \(\widehat A\) là góc nhọn;

D. \(\widehat A\) là góc nhỏ nhất.

Giải

Chọn C.

Bài 9 trang 53 SBT Hình học 10 nâng cao

Trong tam giác \(ABC\) có

A. \(a = 2R\cos A;\)

B. \(a = 2R\sin A;\)

C. \(a = 2R\tan A;\)

D. \(a = R\sin A.\)

Giải

Chọn B.

Bài 10 trang 53 SBT Hình học 10 nâng cao

Trong tam giác \(ABC\) có

A. \({m_a} = \dfrac{{b + c}}{2};\)

B. \({m_a} > \dfrac{{b + c}}{2};\)

C. \({m _a} < \dfrac{{b + c}}{2};\)

D. \({m_a} = b + c.\)

Giải

Chọn C.

Sachbaitap.com

Bài viết liên quan