Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 6.40 trang 16 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Tính giá trị của biểu thức: A = 10.(a + b) - a.b với a = 3/5 ;b = 2/3

Câu hỏi:

Tính giá trị của biểu thức:

\(A = 10.(a + b) - a.b\) với \(a = \frac{3}{5};b = \frac{2}{3}\)

Lời giải:

Với \(a = \frac{3}{5};b = \frac{2}{3}\) thì

  \(\begin{array}{l}A = 10.(\frac{3}{5} + \frac{2}{3}) - \frac{3}{5}.\frac{2}{3}\\ = 10.(\frac{9}{{15}} + \frac{{10}}{{15}}) - \frac{2}{5}\\ = 10.\frac{{19}}{{15}} - \frac{2}{5}\\ = \frac{{38}}{3} - \frac{2}{5}\\ = \frac{{190}}{{15}} - \frac{6}{{15}}\\ = \frac{{184}}{{15}}\end{array}\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan