Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 71 tiết 3 trang 114, 115 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 2 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4 trên 7 phiếu

Thỏ vào được chuồng khi kết quả của phép tính ghi trên thỏ bằng số ghi ở chuồng đó. Trong nhà để xe có 10 xe máy. Hỏi có tất cả bao nhiêu bánh xe máy? Trong chuồng có cả gà và thỏ. Biết cả gà và thỏ có 10 cái chân và số gà nhiều hơn số thỏ. Hỏi trong chuồng có bao nhiêu con gà?

Câu 1 (Bài 71, tiết 3) trang 114, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Số?

a) 

 

2

2

2

5

5

5

×

7

6

5

4

3

2

 

14

 

 

 

 

 

b)

 

14

16

18

40

45

:

2

2

2

5

5

 

7

 

 

 

 

Lời giải:

a) Muốn tìm tích, em lấy thừa số thứ nhất nhân với thừa số thứ hai.

Thực hiện phép nhân, em được kết quả như sau:

 

2

2

2

5

5

5

×

7

6

5

4

3

2

 

14

12

10

20

15

10

b) Muốn tìm thương, ta thấy số bị chia chia cho số chia.

Thực hiện phép chia, em được kết quả như sau:

 

14

16

18

40

45

:

2

2

2

5

5

 

7

8

9

8

9

Câu 2 (Bài 71, tiết 3) trang 115, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Thỏ vào được chuồng khi kết quả của phép tính ghi trên thỏ bằng số ghi ở chuồng đó.

a) Nối mỗi con thỏ với chuồng nó được vào (theo mẫu).

b) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Chuồng nào có nhiều thỏ được vào nhất?

A. Chuồng 6

B. Chuồng 5

C. Chuồng 10

Lời giải:

a) Để tìm chuồng cho thỏ, em thực hiện từng phép tính ở từng con thỏ rồi nối vào chuồng có kết quả tương ứng.

Ta thực hiện các phép tính:

10 : 2 = 5; 5 × 1 = 5; 2 × 3 = 6; 2 × 5 = 10; 50 : 5 = 10; 30 : 5 = 6; 20 : 2 = 10; 20 : 4 = 5; 3 × 2 = 6

Em nối như sau:

b) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Em tìm số thỏ ở từng chuồng, chuồng 6 có 4 con thỏ, chuồng 5 có 3 con thỏ, chuồng 10 có 3 con thỏ.

Vậy chuồng 6 có nhiều thỏ được vào nhất. Em khoanh vào đáp án A

Câu 3 (Bài 71, tiết 3) trang 115, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Số?

Lời giải:

Em thực hiện lần lượt từng phép tính từ trái sang phải, kết quả em sẽ điền vào ô trống tương ứng

Em điền như sau:

Câu 4 (Bài 71, tiết 3) trang 115, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Trong nhà để xe có 10 xe máy. Hỏi có tất cả bao nhiêu bánh xe máy?

Lời giải:

Mỗi xe máy có 2 bánh xe, vậy muốn tìm 10 xe máy có bao nhiêu bánh xe, em thực hiện phép tính nhân: 

2 × 10 = 20 (bánh xe)

Em trình bày bài giải như sau:

Bài giải

Có tất cả số bánh xe máy là:

2 × 10 = 20 (bánh xe)

Đáp số: 20 bánh xe.

Câu 5 (Bài 71, tiết 3) trang 115, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Trong chuồng có cả gà và thỏ. Biết cả gà và thỏ có 10 cái chân và số gà nhiều hơn số thỏ. Hỏi trong chuồng có bao nhiêu con gà?

A. 6 con gà

B. 3 con gà

C. 2 con gà

Lời giải:

Mỗi con gà có 2 cái chân, mỗi con thỏ có 4 cái chân mà theo đề bài cả gà và thỏ có 10 cái chân và số gà nhiều hơn số thỏ, vậy em suy luận được kết quả số gà là 3 con (6 chân), số thỏ là 1 con ( 4 chân) 

Vậy trong chuồng có 3 con gà. Em khoanh vào đáp án B.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan