Loigiaihay.com 2020

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

C. How often? - Unit 12 trang 139 sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 6

Bình chọn:
2.8 trên 17 phiếu

Hướng dẫn giải sách bài tập Tiếng Anh 6 Unit 12 - How often?

C. HOW OFTEN 

1. How often do you do these things? Check - Đánh dấu vào mức độ thường xuyên bạn làm những việc này

I …

always

usually

often

sometimes

never

a)   get up early.

 

 

 

 

 

b)   stay up late.

 

 

 

 

 

c)   play Sports.

 

 

 

 

 

d)   do my homework.

 

 

 

 

 

e)   go to the cinema.

 

 

 

 

 

f)     fly kites.

 

 

 

 

 

g)   go to the zoo.

 

 

 

 

 

h)   have a picnic.

 

 

 

 

 

i)     go camping.

 

 

 

 

 

 

Example answer:

I …

always

usually

often

sometimes

never

a)   get up early.

 

 

 

 V

 

b)   stay up late.

 

 

 

 

c)   play Sports.

 

 

 

 V

 

d)   do my homework.

 

 V

 

 

 

e)   go to the cinema.

 

 

 

 V

 

f)     fly kites.

 

 

 

 

 V

g)   go to the zoo.

 

 

 

 

 V

h)   have a picnic.

 

 

 

 

 V

i)     go camping.

 

 

 

 

 V

 

2. Read. Then answer the questions - Đọc. Sau đó trả lời các câu hỏi

Thi always goes to school on time. She often plays badminton. She usually goes fishing on Sunday. She sometimes goes to the movies, but she is never out late. She always helps her mom in the evening.

Questions.

a)    How often does Thi play badminton?

b)    How often does she go fishing?

c)    How often does she go to the movies?

d)    How often does she stay out late?

e)    How often does she help her mom?

 

Đáp án:

a) She often plays badminton

b) She usually goes fishing on Sunday

c) She sometimes goes to the movies

d) She is never out late

e) She always helps her mom in the evening

 

3. Answer the questions about you - Trả lời các câu hỏi về bản thân bạn

a)    Do you often go to school on time?

b)   What sports do you often play?

c)    What do you never do?

d)    What do you often do in your free time?

e)    Do you play badminton? If yes, how often do you play it?

f)     What do you often eat?

g)   What do you never eat?

h)   What do you always eat?

 

Example answer:

a) Yes, I do

b) I often play volleyball

c) I never go out after 11.00 p.m.

d) I often read books

e) No, I don't

f) I often eat rice and vegetables

g) I never eat grease

h) I always eat vegetables

 

4. Make questions to fit the answers, using the information. - Viết câu hỏi phù hợp với câu trả lời, sử dụng các thông in sau

a)    What is Tom doing?

(What/Tom/do)

He’s playing chess with Jim in his room.

b)    (How/often/you/go/school/late)

I never go to school late.

c)    (What/Mary/do/free/time)

She listens to music and reads books.

d)    (What/Trung’s father/do)

He’s a doctor.

e)    (play/the piano)

Yes, I can.

f)     (Where/your/ school)

It’s on Quang Trung Street, next to the post office.

 

Đáp án:

a) b) How often do you go to school late?

c) What does Mary do in her free time?

d) What does Trung's father do?

e) Can you play the piano?

f) Where is you school?

 

5. Rewrite the sentences with the adverbs in brackets. - Viết lại câu với trạng từ trong ngoặc

Example: Scarlet jogs in the morning, (always)

Scarlet always jogs in the morning.

a)   She goes to school in the afternoon (sometimes)

b)   She plays table tennis on Saturday and Sunday mornings (usually)

c)   She comes home at 10.00 a.m. (never)

d)   She stays at home in the evening (always)

 

Đáp án:

a)   She sometimes goes to school in the afternoon

b)   She usually plays table tennis on Saturday and Sunday mornings

c)   She never comes home at 10.00 a.m.

d)   She always stays at home in the evening 

 

6. Read the text and answer the questions. - Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi sau

People in Britain always work from 9 a.m. to 5 p.m. so most offices are open 9 - 5. Schools usually start at 9 o 'clock, too, but they usually end at about 3.30 p.m. Shops are usually open from 9 to 5.30 from Monday to Saturday and some shops are often open from 10 a.m. to 4 p.m. on Sunday.

a)   How often do people in Britain work?

b)   How often do schools start?

c)   How often are shops open?

 

Đáp án:

a) People in Britain always work from 9 a.m. to 5 p.m.

b) Schools usually start at 9 o 'clock

c) Shops are usually open from 9 to 5.30 from Monday to Saturday and some shops are often open from 10 a.m. to 4 p.m. on Sunday.

 

7. Answer the questions about you. - Trả lời câu hỏi về bản thân bạn

a)   How often do you go to school?

b)   How often do you watch TV?

c)   How often do you play your favorite sport?

 

Example answer:

a) I go to school six times a week

b) I watch TV every day

c) I play it once a week

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Bài viết liên quan