Loigiaihay.com 2020

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

B. The seasons - Unit 13 trang 145 sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 6

Bình chọn:
4.2 trên 20 phiếu

Hướng dẫn giải sách bài tập Tiếng anh 6 Unit 13 - The seasons

B. THE SEASONS

1. Complete the sentences - Hoành thành các câu

1

 

Đáp án:

a) He often goes fishing in the summer

b) They sometimes go climbing in the winter

c) They usually play badminton in the spring

d) She often skips in the autumn

 

2. Check how often you do these things in different seasons. Then answer the questions in full sentences. - Đánh dấu vào ô mức độ thường xuyên bạn làm những việc này ở các mùa khác nhau. Sau đó trả lời câu hỏi bằng câu đầy đủ

Activities

always

usually

often

sometimes

never

Doing morning exercises

Skipping

Having a cold shower

Doing aerobics

Running

Jogging 

Swimming

Walking in the mountain

 

 

 

 

 

Example:

Question: How often do you do morning exercises in winter?

Answer: I sometimes do morning exercises in winter.

a)   How often do you do morning exercises in summer?

b)   How often do you do morning exercises in winter?

c)   Do you have a cold shower in winter? If yes, how often?

d)   Do you jog every day in summer?

e)   Do you jog every day in winter?

f)    Do you run in winter? How often?

g)   Do you run in summer? How often?

h)   Do you do aerobics? If yes, how often in summer and how often in winter?

i)    How often do you go swimming? Which seasons do you often go swimming?

j)    Do you skip? How often?

k)   Do you sometimes walk in the mountain? If yes, which seasons do you walk in the mountain?

 

Example answer:

Activities

always

usually

often

sometimes

never

Doing morning exercises

Skipping

Having a cold shower

Doing aerobics

Running

Jogging  

Swimming

Walking in the mountain

 

 

 

 

 

V

 V

 

 

 

 

V

 

 

V

V

 

 

 

V

 

 

 

V

 

 

 

V

a) Yes, I do

b) Three times a week

c) No, I don't

d) Yes, I do

e) Yes, I do

f) Yes, I do. Every day

g) No, I don't

h) No, I don't

i) Twice a week. In the summer

j) Yes, I do. Four times a week

k) No, I don't

 

3. Make lists of things you do in different seasons. - Lập danh sách các việc mà bạn làm vào các mùa khác nhau

Spring

Summer

Fall

Winter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Then write about you. Begin with: - Sau đó viết về bản thân bạn. Bắt đầu với

In the spring, I often.....

 

Example answer:

Spring

Summer

Fall

Winter

 go jogging

  go jogging

  go jogging

  go jogging

 play badminton

 swim 

 play volleyball

 play tennis

 skip

 run

 go hiking

 go skiing

 

 

 

 

 

 

 

 

In the spring, I often go jogging and play badminton. In the summer I usually go jogging and go swimming. In the autumn I sometimes play volleyball and go hiking. In the winter I rarely play tennis and go skiing

 

4. Put the words in the correct order to make sentences. - Đặt các từ vào đúng vị trí để tạo thành câu

Example: We / play / volleyball / often / in / spring / the

We often play volleyball in the spring.

a)   go / they / sailing / sometimes / the / fall / in

b)   often / go / I / swimming / summer / in / the

c)   in / winter / Chi / usually / plays / the / badminton

d)   skips / always / Hoa / winter / in / the

 

Đáp án:

a) They sometimes go sailing in the fall

b) I often go swimming in the summer

c) Chi usually plays badminton in the winter

d) Hoa always skips in the winter

 

5. Write the questions. Then give the answers. - Viết câu hỏi. Sau đó trả lời

Example: They / play / basketball / usually // winter

What do they do in the winter? - They usually play basketball in the winter.

a)   Nga / always / play / table tennis // summer

b)   We / go jogging/ often // spring

c)   Loan / play / volleyball / never // winter

d)   Ba / sometimes / go sailing // summer

 

Đáp án:

a) What does Nga do in the summer? - She always plays table tennis

b) What do you do in the spring? - We often go jogging 

c) What does Loan do in the winter? - She never plays volleyball

d) What does Ba đo in the summer? - He sometimes goes sailing

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Bài viết liên quan